پایان نامه روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز


 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان:
روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز

 

چکیده :

در گزارش حاضر به روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز پرداخته شده است.
در ابتدا ضمن معرفی روشهای معمول به مسائل پیش روی نیروگاههای حرارتی اشاره شده تا در ادامه به
محدودیتهای فنی و اقتصادی در راه استفاده از بازتوانی برای حل این مشکلات پرداخته شود. سپس
تجربیاتی که در امر بازتوانی برخی نیروگاههای حرارتی به دست آمده در قالب اشارهای به تاریخچه بازتوانی
بررسی شده است. سپس به بررسی اجزای اصلی بازتوانی یعنی توربینها، بویلرهای بازیاب حرارت و
دستگاههای تبادل حرارت اشاره و ضمن معرفی هر یک از آنها روشهای افزایش ظرفیت و بازده و همچنین
به مشخصات فنی آنها پرداخته شده است. در ادامه، محاسبات فنی لازم جهت انجام بازتوانی مورد بررسی
قرار گرفته و تا حدودی به ملاحظات اقتصادی اشاره شده است. در پایان مشخص شده است که انجام
بازتوانی برای بهبود شاخصهای عملکرد نیروگاه حرارتی مفید بوده و در عین حال روش بازتوانی قابل
استفاده با توجه به بررسی موردی واحدهای تولید برق، قابل معرفی خواهد بود.

مقدمه:

در سالیان اخیر با افزایش نرخ کالاها و خدمات و به خصوص مواردی همچون بالا رفـتن قیمـت جهـانی
سوختهای فسیلی از طرفی و از سوی دیگـر نیـاز روزافـزون جوامـع بشـری بـه بـرق مطمـئن و اقتصـادی،
نیروگاههای تولید برق روز به روز بیشتر به چالشی تجارت انرژی کشیده میشوند تا جایی که واژههایی چون
تجارت برق و بورس برق دیگر به گوش دست اندکاران این صنعت ناآشنا نیست.
از سوی دیگر بالا رفتن شاخصهای زیست محیطی جوامع هر روز عرصه را بـر تولیـد کننـدگانی کـه از
فناوری قدیمیتر در تولید برق استفاده میکنند، تنگ تر میکند.
مجموعه این عوامل در کنار خواسته همیشگی تولیدکنندگان برق جهت پایینتر بودن قیمت تمام شـده
تولید برق خود راه را به سوی استفاده از فناوریهای جدید تولید هموار میکند.
یکی از روشهایی که جهت بهبود شاخصهای تولید نیروگاههای حرارتی در چند سال اخیر مورد توجـه
این صنعت قرار گرفته بازتوانی واحدهای حرارتی موجود با استفاده از توربینهای گازی است کـه از فنـاوری
روز بهرهمند میباشند.
در این گزارش ضمن معرفی روشهای معمول بازتوانی، به نمونههای انجام شدهای اشـاره و ضـمن ارائـه
اطلاعاتی از تجهیزات اصلی مورد نیاز به محاسبات فنی و ملاحظات اقتصادی اشاره و در خصوص نحوه انجام
بازتوانی بحث و نتیجه گیری میشود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد