پایان نامه روایتگری معلولیت در سینمای ایران


چکیده

رسانه­ها بازتاب زندگی روزمره ما هستند و با زبان نشانه، حوادث و گروه­های مختلف را به تصویر می­کشند.در این میان، سینما از جمله رسانه­های تصویری محسوب می­شود که با زبان تصویر و نماد، موضوعات مختلف در سطح جامعه را مطرح می­کند. در این پژوهش، موضوع معلولیت در سینمای ایران مدّ نظر قرار گرفته است. معلولین از جمله گروه­هایی هستند که در رسانه­ها بازنمایی می­شوند اما چگونگی این بازنمایی و تصویری که از آن­ها در سینما ارائه می­شود حائز اهمیت است بدین منظور، سؤال­های اصلی که در این رابطه مطرح می­شوند این است که آیا نحوه بازنمایی معلولیت به گونه­ای مثبت است یا منفی؟ جایگاه معلولین در سینمای ایران چگونه است؟ ابعاد و گونه­های روایتگری معلولیت به چه صورت است و موضوعات مرتبط با پدیده معلولیت کدامند؟ به منظور دست­یابی به این پرسش­ها شش فیلم از سینمای ایران با نام­های این­جا بدون من، بید مجنون، رنگ خدا، آواز گنجشک­ها، بچه­های ابدی و میم مثل مادر انتخاب شده که به روش تحلیل روایت و از طریق تکنیک­های بارت، استراوس، تودورف و گریماس مورد تحلیل قرار گرفته­اند. در انتخاب این فیلم­ها از نمونه­گیری هدفمند غیر احتمالی استفاده شده­است و واحدهای تحلیل، صحنه و شخصیت است. از طرفی دیگر این فیلم­ها به گونه­ای انتخاب شده­اند که تمام گونه­های معلولیت از جمله معلولیت حرکتی، معلولیت ذهنی، معلولیت احشایی (ناراحتی قلبی، کلیوی، تنفسی) و معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) را پوشش دهند.

سینما با به تصویر کشیدن خشونت نمادین نسبت به معلولین، طرد اجتماعی آن­ها توسط خانواده و اطرافیان، کلیشه­سازی و استفاده از تز کم­نمایی و به حاشیه راندن آن­ها تصویری منفی از این گروه به نمایش می­گذارد هرچند سعی بر تصویرسازی مثبت از پدیده معلولیت و معلولین داشته باشد، اما فضای کلی فیلم­ها و کنش­هایی که در فیلم نسبت به افراد معلول اعمال می­شود، جایگاه منفی این افراد در جامعه، طبیعی­سازی و وجود افکار قالبی درباره معلولیت و معلولین را پررنگ­تر می­کند.

واژگان کلیدی: سینما، بازنمایی، معلولیت، داغ ننگ، روایت

 فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)طرح موضوع و تعریف آن ………………………………………………………………………………………….. 2

1-2) بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………….. 6

1-2-1) ضرورت و اهمیت نظری یا علمی ………………………………………………………………………….. 6

1-2-2) ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………………… 7

1-3) تشریح فرایند تاریخی موضوع تحقیق …………………………………………………………………………. 7

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2) اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تدارک نظری تحقیق …………………………………………………………………………………. 9

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1) تاریخچه سینما در جهان …………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2) تاریخچه سینما در ایران ……………………………………………………………………………………… 13

2-3)مستندات مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1) بازنمایی ……………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1-1) تعریف بازنمایی …………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-2)استوارت هال و بازنمایی ………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-3)کلیشه­سازی و بازنمایی ……………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-4)خشونت نمادین …………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-2)تعریف داغ ننگ …………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-1)داغ ننگ از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………….. 34

2-3-2-2)مفهوم رؤیت پذیری ……………………………………………………………………………………….. 36

2-3-2-3)مفهوم اطلاعات اجتماعی ………………………………………………………………………………… 37

2-3-2-4)مفهوم نمادهای پنهان­کننده هویت …………………………………………………………………….. 38

2-3-2-5)مدیریت اطلاعات و پنهان کردن داغ ننگ ………………………………………………………….. 39

2-3-3)معلولیت ……………………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-1)تعریف نقص …………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-2)تعریف ناتوانی ……………………………………………………………………………………………….. 43

2-3-3-3)نقص از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………………. 44

2-3-3-4)تعریف معلولیت …………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-5)ویژگی­های معلولیت ………………………………………………………………………………………. 48

2-3-3-6)معلولیت از دیدگاه پزشکی ……………………………………………………………………………… 49

2-3-3-7)رویکردهای فایفر به معلولیت ………………………………………………………………………….. 50

2-3-3-8)انواع پارادایم­های معلولیت ………………………………………………………………………………. 52

2-3-3-9)تعریف توان­بخشی …………………………………………………………………………………………. 53

2-3-3-10)فلسفه توان­بخشی ………………………………………………………………………………………… 54

2-3-3-11)اهداف توان­بخشی ……………………………………………………………………………………….. 55

2-3-3-12)تعریف تبعیض ……………………………………………………………………………………………. 55

2-3-3-13)تبعیض فردی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3-3-14)تبعیض نهادی­شده ……………………………………………………………………………………….. 58

2-3-3-15)مفهوم دیگری سازی ……………………………………………………………………………………. 58

2-3-4)مفهوم روایت ……………………………………………………………………………………………………. 59

2-3-4-1)تعریف روایت ……………………………………………………………………………………………… 59

2-3-4-2)تعریف روایت­شناسی ……………………………………………………………………………………. 63

2-3-4-3)اجزای روایتگری …………………………………………………………………………………………. 66

2-3-4-4)موضوع …………………………………………………………………………………………………….. 73

2-3-4-5) درون­مایه …………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-6)ساختار و پلات …………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-7)تعریف توالی …………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-4-8)تعریف زاویه دید، کانون دید و راوی …………………………………………………………… 74

2-3-4-9)انواع راوی…………………………………………………………………………………………………..76

2-3-4-10)تعریف شخصیت………………………………………………………………………………………..77

2-3-4-11)تعریف شخصیت­پردازی………………………………………………………………………………78

2-3-4-12)تکنیک………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-13)لحن…………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-14)ضرب­آهنگ………………………………………………………………………………………………79

2-3-4-15)زمینه………………………………………………………………………………………………………..79

2-3-4-16)تعریف زمان و مکان در روایت…………………………………………………………………..80

2-3-4-17)زمان­مندی روایت……………………………………………………………………………………..80

2-3-4-18)تقابل بین داستان و روایت…………………………………………………………………………81

2-3-4-19)روایت سینمایی………………………………………………………………………………………..82

2-3-5)نظریه­های روایت……………………………………………………………………………………………83

2-3-5-1)ارسطو………………………………………………………………………………………………………83

2-3-5-2)فرمالیسم روسی…………………………………………………………………………………………85

2-3-5-3)ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………….87

2-3-5-4)پست مدرنیسم………………………………………………………………………………………….90

2-3-6)پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………………………..91

2-3-7)چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………93

2-3-7-1)نظریه بازنمایی ………………………………………………………………………………………. 93

2-3-7-2)نظریه داغ ننگ گافمن ……………………………………………………………………………. 95

2-3-8)مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………….. 96

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………….100

3-1)شمای تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-2)سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………101

3-3)تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم………………………………………………………..101

3-4)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-5)تکنیک تحقیق…………………………………………………………………………………………….107

3-6)واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………….111

3-7)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………111

3-8)برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………..111

3-9)روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………….115

3-10)رویه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………112

3-11)سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………..112

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید