پایان نامه روانشناسی: رابطه خود تنظیمی و سبک های یادگیری


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

۳- پرسشنامه جهت گیری هدف:

الیوت ومک گریگور در سال ۲۰۰۱ برای اولین بارمدل ۲*۲ اهداف پیشرفت راتهیه کردند سپس برمبنای این مدل پرسشنامه راطراحی نمودند که شامل ۱۲ گویه است.به طوری که هر هدف به وسیله ۳ گویه سنجیده می شود که درمقابل هرگویه طیف نمره ای ازکاملا درمورد من صدق می کند (نمره ۵) تا به هیچ وجه درمورد من صدق نمی کند(نمره۱) قراردارد. الیوت ومک گریگو( ۲۰۰۱) با استفاده از روش تحلیل عامل وباچرخش واریماکس ۴ عامل ازاین مقیاس استخراج کردند.این عوامل شامل جهت گیری هدف تسلط(شامل سوالات ۱-۴)، جهت گیری هدف عملکردگرایشی(شامل سوالات ۵-۸) و جهت گیری هدف عملکرداجتنابی(شامل سوالات ۹-۱۲) بودندکه روی هم رفته ۵/۸۱ درصدکل واریانس راتبیین می کردند.

الیوت ومک گریگو(۲۰۰۱)ضریب الفای کرونباخ جهت بعدتسلط گرایشی ۸۷%و تسلط اجتنابی۸۹%، هدف عملکردگرایشی۹۲% واهداف عملکرداجتنابی۸۳% بدست آمد.درایران نیز سپهری وهمکاران(۱۳۸۶)با استفاده ازروش ضریب الفای کرونباخ جهت بعدتسلط گرایشی ۸۵%و تسلط اجتنابی۸۵%، هدف عملکردگرایشی۸۲% واهداف عملکرداجتنابی۸۷% بدست آمد.

پایایی ابزار فوق در این مطالعه ۰٫۶۷۲ بدست آمد که  این میزان پایایی مطلوب است. روایی ابزار نیز به کمک تحلیل عاملی تاییدی مورد اندازه گیری قرار گرفت، تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که ۷۰٫۳۱ درصد از واریانس جهت گیری هدف توسط این پرسشنامه قابل تبیین است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید