پایان نامه روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران


فهرست مطالب

 

فصل 1 : کلیات

1-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

2-1 ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….2

3-1 ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

4-1 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………4

5-1 پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………4

6-1 فرضیۀ اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………4

7-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………4

8-1 مفاهیم اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-8-1 امنیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

2-8-1 منافع ملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

3-8-1 هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

4-8-1 ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

5-8-1 امنیت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

6-8-1 امنیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………7

7-8-1 امنیت نظامی……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

9-1 روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….8

10-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….8

11-1 سازمان دهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………9

فصل 2: چارچوب نظری

1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2 مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

3-2 ابعاد امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………14

4-2 تحول مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………………………………………….15

5-2 نظریه رئالیسم…………………………………………………………………………………………………………………………………..16

6-2 نئورئالیسم………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-6-2 گزاره های نئو رئالیستی……………………………………………………………………………………………………………….19

2-6-2 مفاهیم کلیدی نئورئالیسم…………………………………………………………………………………………………………..20

1-2-6-2 موازنه قوا…………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-6-2 دستاورد نسبی………………………………………………………………………………………………………………………..20

3-2-6-2 ضرورت هژمون……………………………………………………………………………………………………………………..21

7-2 نئورئالیسم تدافعی…………………………………………………………………………………………………………………………21

1-7-2 مجاورت…………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-7-2 قدرت تهاجمی…………………………………………………………………………………………………………………………22

3-7-2 نیات تهاجمی………………………………………………………………………………………………………………………….23

8-2 مهم‌ترین مفروضات نئورئالیسم تدافعی………………………………………………………………………………………23

1-8-2 معظله امنیت………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-8-2 ساختار ظریف قدرت…………………………………………………………………………………………………………..23

3-8-2 برداشت‌های ذهنی رهبران…………………………………………………………………………………………………23

4-8-2 عرصه سیاست داخلی……………………………………………………………………………………………………….23

9-2 امنیت در سطح منطقه‌ای……………………………………………………………………………………………………24

10-2 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………25

فصل 3 :موقعیت اقتصادی و سیاسی اسرائیل و جمهوری آذربایجان

1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-3 موقعیت ژئوپولیتیک جمهوری آذربایجان……………………………………………………………………..28

3-3 موقعیت اقتصادی جمهوری‌آذربایجان…………………………………………………………………………..30

4-3 سرمایه‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………..33

5-3 اولویت‌های سیاست خارجی…………………………………………………………………………………………..34

6-3 مختصات کشور اسراییل…………………………………………………………………………………………………34

7-3 اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………….35

8-3 نیروهای مسلح…………………………………………………………………………………………………………………36

9-3 بررسی اهداف حضور  سیاسی و اقتصادی اسراییل در جمهوری آذربایجان……………………37

1-9-3 عامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………38

2-9-3 اقدامات اقتصادی اسرائیل در جمهوری آذربایجان………………………………………………………..40

3-9-3 دلایل حضور اسرائیل در آذربایجان از بعد سیاسی……………………………………………………….42

4-9-3 ابزارهای گسترش نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان……………………………………………….43

5-9-3 ابزارهای اسرائیل در آذربایجان………………………………………………………………………………………43

6-9- 3 اهداف آذربایجان از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل…………………………….45

10- 3 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….48

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید