پایان نامه رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی در آموزشکده های فنی حرفه ای


 • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. بنابراین سه هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

 • بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی در آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان
 • سنجش اثر تعدیل­گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان

 

 

 • چارچوب نظری تحقیق

 

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛۹۴:۱۳۸۹).

در سال­های اخیر محافل علمی و تحقیقاتی ضمن توجه به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تأکید فراوانی بر اهمیت تأثیر آن براعمال و رفتار کارکنان داشته و محققان زیادی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته­اند(Nielsen et al, 2011). تحقیقات نشان می­دهد کارکنانی که برای رهبران تحول آفرین کار می­کنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می­کنند، در ضمن وقتی که رهبران تحول آفرین روابط نزدیک، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت(یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰). همچنین توانمندسازی از دیگر عواملی است که نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان­ها دارد. در این راستا سامی(۲۰۱۴) تحقیقی با عنوان”رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی تعیین کننده رفتارشهروندی سازمانی” بیان کردند که رهبری تحول­گرا و توانمندسازی رونشناختی از مهمترین فاکتورهایی است که می­تواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود. همچنین وی نشان داد که توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحولی و رفتارشهروندی سازمانی را تعدیل می­کند. با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل(۱-۱) نشان داده شده است که در آن  متغیر­ مستقل رهبری تحول­گرا، متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر تعدیل­گر این تحقیق می­باشد.

 

 

H1 
 رهبری تحول­گرا

 

 رفتار شهروندی سازمانی

 

 

توانمندسازیروانشناختی

 

H2 
H3 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق(Sumi,2014)

 

 • فرضیه­های تحقیق

فرضیه­های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:

 

۱- بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد.

۲- بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد.

۳- توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند.

 

 

 • تعریف نظری و عملیاتی  متغیرهای تحقیق

 

۱-۷-۱)  رهبری تحول­گرا

رهبری تحول­گرا توانایی شخصی برای پیش­بینی، ساخت آینده، انعطاف­پذیری، تفکر استراتژیک و کار با دیگران که فرصت­های متغیری را برای ایجاد یک آینده قابل وصول برای سازمان­ها شناسایی می‌کند، تعریف می­شود (Bamford et al,2011). چهار مولفه در نظر گرفته شده برای رهبری تحول­گرا که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

 • نفوذ آرمانی: رهبران رفتار عالی ارائه می­دهند و ممکن است نیازهای خود را فدای بهبود اهداف گروه کاری خود نمایند.
 • انگیزه الهام­بخش: رهبر یک دیدگاه جذاب بیان می­کند و پیروان را تشویق می­نماید، هم­چنین رهبران توسط معنادار بودن و چالشی بودن کارها به پیروان انگیزه می­دهند.
 • تحریک فکری: رهبران تلاش پیروان برای نوآوری و خلاقیت را تحریک می­نمایند و مشکلات قدیمی سازمان را با چشم انداز جدید در­نظر می­گیرند
 • توجه فردی: رهبران، پیروان را پشتیبانی، تشویق و هدایت می­نمایند و به دقت به نیازهای فردی پیروان گوش می­دهند و ممکن است مسولیت­های خاصی برای کمک به رشد پیروان از طریق چالش­های شخصی به آنان واگذار شود) است (Sahidur Rahman et al,2012).

۱-۷-۲) رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتاری خود جوش، آگاهانه و داوطلبانه که فرد به خاطر انجامش مورد تشویش قرار نمی­گیرد ولی انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان از یک طرف موجب اثر بخشی و موفقیت سازمانی و از طرف دیگر سبب افزایش و رضایت­مندی و بهبود عملکرد کارکنان می­گردد(Moorman- Harland,2011). پنج مولفه در نظر گرفته شده برای رفتار شهروندی سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

 • فضیلت شهروندی؛ شامل داشتن رفتار مدنی ناشی از علاقه یا تعهد در سازمان است. این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزیی از یک کل است و همان گونه که شهروندان در قبال جامعه مسئول هستند او نیز به عنوان عضوی از سازمان مسئولیت هایی در قبال سازمان بر عهده دارد.
 • نوع­دوستی؛ شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران یا جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری می باشد.
 • وجدان کاری؛ رفتار فرانقشی است که فراتر از حداقل نیازمندی­های کلی مورد انتظار قرار دارد.
 • احترام و تکریم: این بُعد بیان کننده نحوه­ی رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان و انجام کارهایی است که در سازمان ضروری نیستند اما انجام آنها به سود سازمان است. این بُعد در کل نشان دهنده تعهد و وفاداری به سازمان است.
 • گذشت و فداکاری: تحمل به شرایط اجتناب ناپذیر و ناراحت کننده در کار بدون شکایت و ابراز ناراحتی را شامل می­شود (Organ,1988).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل