پایان نامه رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی


۵ فرضیه‏های تحقیق:

۱-۵-۱ فرضیه اصلی:

بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.

۱-۵-۲ فرضیه فرعی:

۱-بین ملاحظات فردی رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.

۲-بین انگیزش الهامی رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.

۳-بین انگیزش فکری(انگیزش هوشی)رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.

۴-بین نفوذ(کاریزما)رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.

 

 

 

 

 

۱-۶ تعاریف واژگان تحقیق

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی:

رهبری تحول گرا: فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهها برای ایجاد تغییر و تحول نا پیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است(اوشاگبمی ۲۰۰۴، ص ۱۹).

ملاحظات فردی: برقراری ارتباط فردی با کارکنان و اهمیت دادن به همه کارکنان  و توجه به اینکه از دیدگاه رهبر آنها برای سازمان مهم هستند(دوکت و مک فارلان،۲۰۰۳).

انگیزش الهامی:در برگیرنده یادآوری اهداف سازمان برای کارکنان و تشویق آنها برای متعهد  شدن نسبت به این اهداف است (دوکت و مک فارلان،۲۰۰۳).

نفوذ(کاریزما):ترغیب کارکنان نسبت به اینکه رهبر خود را به عنوان الگو قرار دهند و از او پیروی کنند (دوکت و مک فارلان،۲۰۰۳).

انگیزش فکری: برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به منظور کشف راه حلهای جدید و تفکر مجدد در مورد حل مشکلات سازمانی توسط پیروان است (اوشاگبمی ۲۰۰۴، ص ۱۹).

مدیریت دانش: مدیریت دانش تلاش استراتژیکی سازمان دانسته شده که سعی می کند از راه کنترل و استفاده از دارایی های فکری که در نزد کارکنان و پشتیبان سازمان وجود دارد، در رقابت به برتری دست یابند(میچیلووا،۲۰۰۳).

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید