پایان نامه رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی


موضوع:

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فصل اول:

1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………

1-2. بیان مساله …………………………………………………………………………………………..

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………

1-4. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

1-5. فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..

1-6. متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………..

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی………………………………………….

فصل دوم:

2-1. خانواده ……………………………………………

. ازدواج ………………………………………………………………………………………………..

2-3. رضایت زناشویی …………………………………………………………………………………

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی …………………………………………………………..

2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی …………………………………………………

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی …………………………………..

2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی ……………………………………………..

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی ………………………………………………….

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی ………

. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی       

2-5. طرحواره …………………………………………………………………………………………….

2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار ………………………………………………………………

2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها ………………………………………………………………………

2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات ……………………………………………………………………..

2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات ……………………………………………………………………..

2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها …………………………………………………………………

2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی ………

– الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی ………………………………………….

2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد ……………………………………………………………………..

2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه …………………………………………………….

2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ………………………………………………………

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد ………………………………………………………..

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل ……………………………………..

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل …………………………………………………

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری ………………………..

2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ………………………………………….

2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد …………………………………………………………….

2-5-12. طرحواره درمانی ……………………………………………………………………………

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناک

ارآمد اولیه……

– ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه…………………

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)……………………………………………………

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی …………………………………………………………………

2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی ………………………………………………………………..

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری ……………………………………………………………………

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور……………………………

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش……………………………………………………………………

. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری……………………………………

3-3. روش جمع آوری داده‌ها………………………………………………………………………..

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها ………………………………………………….

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش………………………………….

3-4-2. پرسشنامه DASS……………………………………………………………………………..

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)…………………………………………

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ…………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید