پایان نامه رشته کامپیوتر: فن آوري اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع:

 فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها 

 پيشگفتار

فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات مشترك ـ بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم كه پيش نويس ان توسط موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده كه در پانزدهمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد در رايانه و فرآوري داده ها مورخ 10/12/82 مورد تاييد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي منتشر ميشود .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استانداردهايملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد . تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعريف يك پروتكل بنام پروتكل بارگذاري سيستم است كه بتواندحافظه پردازش داده در تجهيزات شبكه هاي نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را

بارگذاري نمايد . علاوه براين تعاريف زير نيز در دامنه كاربرد اين استاندارد آمده است :

الف ) تعريف الگوي واحد داده پروتكل (PDU) براي بارگذاري يك سيستم انتهايي

ب ) تعريف پروتكل براي بارگذاري يك سيستم انتهايي

پ ) توصيف خدمات مورد انتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري شده (دستگاه بارپذيرLD ) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري

ت) توصيف خدمات موردانتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري تامين كننده بار( سرويس گر بار يا LS) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري

ث ) تعريف قواعد دستوري اشياء مديريت شونده LSوLD كه دستكاري پارامترهاي عملياتي   ماشين هاي حالت LDو LS ، اعلان سرويس گرهاي بارگذاري، و مقداردهي اوليه بارگذاري طرف سوم را ميسر مي سازد.

ج)تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B

چ ) تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت سيستم CMIP (استاندارد ISO/IEC 9596-1 ).

مشخصات اين پروتكل در مورد LS به اندازه اي وارد جزئيات مي شود كه مورد نياز پروتكل

بارگذاري است .تصميمهاي LS و مديريت (از قبيل آنهايي كه بايستي به عنوان نتيجه رويداد هاي LD يا LS انجام شوند يا وقتي كه LS يا مدير خراب مي شود)موارد مربوط به پياده سازي LS و مدير بوده كه خارج از حوزه و دامنه كاربرد اين استاندارد مي باشد.

اين پروتكل چگونگي حمل تصاويري را مشخص مي كند كه شامل داده هاي ( در بلوك ها ) با قالب نا معين است. محتويات و قالب بلوك هاي داده از جمله موارد مختص كاربردهستند. اين استاندارد هيچ قيدي بر موارد زير اعمال نمي كند :

الف ) شكل ، محتويات يا مفهوم تصاويري كه ممكن است بوسيله پروتكل حمل شود.

ب ) روشي كه در آن بلوك هاي داده بعد از دريافت توسط يك دستگاه بارپذير پردازش مي شوند .

اين استاندارد ملي پروفورماي PICS را براي تطابق پروتكل بارگذاري سيستم منطبق با نيازمنديهاوراهنمايي هاي مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم مي كند.

2       كليات

ايستگاهها در يك شبكه در هر زمان ممكن است به بخشي از فضاي حافظه قابل آدرس

دهي خود نياز داشته باشند تا اطلاعات ايستگاههاي راه دور را درون آن بارگذاري و نگهداري

نمايند. در يك شبكه اي كه در ايجاد آن چندين شركت يا گروه مشاركت دارند پيش بيني

ساز وكارهاي استاندارد به منظور دستيابي به اين كاركرد لازم است .

بمنظور بارگذاري كارآمد و بطور همزمان ايستگاههاي چندگانه داراي اطلاعات يكسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهيلاتي براي اجراي فرآيندبارگذاري بر مبناي چند بخشي و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتكل بارگذاري سيستم هر دو قابليت را فراهم مي كند.پروتكل فرض مي كند در هر عمليات بارگذاري دو نوع دستگاه بارگذاري وجود دارد :

الف – دستگاه بارپذير (LD ) كه توانايي قبول يك بار را از سرويس گر بارگذاري دارد

ب – سرويس گربارگذاري LS) ) كه توانايي تامين باري را براي دستگاه بارپذيردارد.

عمليات بارگذاري مي تواند بصورت هاي زير آغاز شود .

الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .

ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومي از LD واز طريق درخواست مديريت ، با استفاده از عمليات بارگذاري مشخص شده در بند 9 ، و بطور خاص در بند 9-2-1-3 و در شرح عمليات بارگذاري . هنگاميكه يك LD چنين درخواستي را قبول كند . اطلاعات از LS  بروش معمولي درخواست مي شود .

به داده بارپذير به اصطلاح تصوير گفته مي شود.يك تصوير به گروه هايي كه خود شامل بلوك هاي پشت سر همي هستند ، شكسته مي شود . پروتكل قابليت انعطاف در انتخاب تصويرو اندازه بلوك را ممكن مي سازد . تعداد گروه ها در يك تصوير يا تعداد هشته ها در يك بلوك توسط پروتكل بيان نمي شود .

پروتكل بارگذاري سيستم ، برمبناي كنترل لينك منطقي (LLC استاندارد ( IEEE802.2 سرويس هاي نوع1( استاندارد ISO8802 –2 را بينيد ) قرار دارد كه روي هر لايه ي فيزيكي و MAC سازگاركار مي كند.

پروتكل بارگذاري سيستم استفاده ازاستاندارد IEEE802 .1B مديريت شبكه هاي LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2 را به منظور مديريت عملياتي ممكن مي سازد .اين نوع كاربري در بند 9-3 توصيف شده است . بعلاوه اشياء ، مديريت شونده بطريقي تعريف شده اند كه استفاده از CMIP ( استانداردISO/IEC9596 ) را بعنوان پروتكل مديريت و بر طبق شرح ارائه شده در بند 9-4 ممكن مي سازد .

پروتكل بارگذاري سيستم مي تواند با سايرپروتكل هاي مديريت بصورت تركيبي استفاده شود.اين پروتكل يك توانمندي بارگذاري را فراهم مي كند كه بوسيله پروتكل هاي مديريت همه منظوره تامين نشده است .پروتكل هاي مديريت همه منظوره توانمنديهاي دستكاري پارامترها، گزارش رخداد و فراخواني كنشي را فراهم مي كنند كه تسهيلات بارگذاري را پشتيباني نموده و بهبود مي دهد. بطور مثال بارگذاري يك سيستم ممكن است بوسيله سيستم ديگري و از طريق دخالت مديريت فراخوانده شده باشد.

بندهاي زير شرح داده خواهند شد.

الف ) معماري بارگذاري سيستم

ب ) خدماتي كه بوسيله بارگذاري سيستم فراهم مي شود.

پ ) قواعد دستوري و نگارشي پروتكل بارگذاري سيستم شامل ماشين هاي حالت كه عمليات ماشين پروتكل بارگذاري سيستم را توصيف مي كند.

ت ) قواعد دستوري اشياء مديريت شونده مرتبط با بارگذاري

پيوست پ اطلاعات بيشتري در مورد كاربرد پروتكل ارائه مي دهد .

بمنظور ارزيابي مطابقت يك پياده سازي با استاندارد خاص ، لازم است كه اظهار نامه اي از توانمنديها واختيارات براي يك پروتكل پياده شده معين وجودداشته باشد.چنين اظهار نامه اي ، بنام اظهار نامه مطابقت پياده سازي پروتكل ( PICS ) ناميده مي شود . پيوست الف براي اين استاندارد ملي حاوي پرفورماي PICS براي پروتكل بارگذاري سيستم مي باشد.

3     مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنهاارجاع شده است .بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود . درموردمراجع داراي تاريخ چاپ   و / يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست . معهذا بهتر است كاربران ذي نفع اين استاندارد ،امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ،آخرين چاپ و /يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

IEEE Std 802-1990 ,IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Overview and Architecture (ASNI).

 IEEE Std 802.1F-1993,IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Common Definitions and Procedures for IEEE 802 Management Information.

 ISO 7498-4:1989 , Information technology-Open Systems Interconnection –Basic Reference Model-Part4:Management framework.

 ISO 8802-2 :1989 [ASNI/IEEE Std 802.2-1989 ],Information processing systems-Local area networks-Part2 :Logical link control.

 ISO/ IEC 8824:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) .

 ISO/IEC 8825:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One   (ASN.1).

 ISO/ IEC 9595:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information service definition.

 ISO/IEC 9596-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information protocol-Part1: Specification.

 ISO/ IEC 9646-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Conformance testing methodology and framework-Part1 :General concepts.

 ISO /IEC 9646-2:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Conformance testing methodology and framework-Part2 :Abstract test suite specification.

ISO /IEC10165-4:1992 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Management information services –Structure of managment information –Part4:Guidelines for the definition of managed objects.

 ISO/ IEC TR 10178 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area Networks.

 ISO/ IEC TR 10735 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Standard Group MAC Addresses.

 ISO/ IEC 15802-2 :1994,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks- Common specification – Part 4: Lan /Man Management.

استاندارد ملي ايران 2-6418 چاپ اول : 1381،فن آوري اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها – شبكه هاي محلي و شهري بخش 2 : مديريت LAN/MAN

 4   اصطلاحات و تعاريف

اصطلاحات زير بعنوان اصطلاحات تخصصي اين استاندارد بكار مي روند.

4-1              تصوير (Image) : ساختار داده موجود در سرويس گر بارگذاري كه دستگاه بارپذير تمايل به بارگذاري آن دارد.

4-2       دستگاه بارپذير ( LD) :ايستگاهي در شبكه كه توانايي پذيرش يك بار را از سرويس گر بار دارد .

4-3         سرويس گربار (LS) :ايستگاهي در شبكه كه توانايي تامين باررا براي دستگاه بارپذير دارد.

 همچنين اين استاندارد اصطلاحات زير را كه در استانداردISO/IEC 9694-1 تعريف شده اند بكار مي برد.

الف – پرفورماي PICS

ب – اظهار نامه تطابق پياده سازي پروتكل ( PICS )

پ – بازنگري تطابق پايا

سايراصطلاحات مختص مديريت در استاندارد هاي مديريت شبكه هاي LAN/MAN (استانداردهاي ملي 2-6418، IEEE802-1B ) آمده اند .

5  منبع موثق

در موارديكه بين توصيف متني، دياگرام هاي حالت و جداول حالت اختلاف وجود دارد، جداول حالت بعنوان منبع موثق شناخته مي شوند .

6  معماري

اين بند حاوي كليات معماري بارگذاري سيستم است ، شكل 1 مولفه هاي معماري و واسطه ها

را نشان مي دهد . سه مولفه اصلي معماري درگيردر بارگذاري سيستم وجود دارند:

الف ) كاربر بارگذاري سيستم ( SLU )،

ب ) هستار بارگذاري سيستم ( SLE ) ،

پ ) هستار مديريت لايه بارگذاري سيستم ( SL-LME )،

در زير بطور خلاصه اين سه مولفه شرح داده مي شوند

SLU يك كاربر سرويس هاي بارگذاري سيستم است .كاربر اين سرويس ها مي تواند فراهم كننده تصاوير بار ( LS ) يا درخواست كننده تصاوير بار ( LD ) يا هردو باشد.

SLU ممكن است بمنظور اجراي كاركردهايش لازم باشد يا   SLU در يك ايستگاه ديگرارتباط برقرار كند . ار تبا طات SLU ها با يكديگر بروش همتا –به- همتا با استفاده از سرويس هاي ار تباطي فراهم شده توسط SLE انجام مي شود .

ارتباط مذكور بر حسب نقشهايي كه يك SLU و SLE هاي مرتبط در يك نمونه ارتباط خاص بازي مي كنند (نقش يك LD يا يك LS ) توصيف شده است .اين اصطلاحات تنها براي منظورهاي توصيفي بكار مي روند وتوانمنديهاي سيستم درهرزمينه را شامل نمي شوند. يك LD درخواست بارگذاري با يك تصوير را مي نمايد . يك LS به نمايندگي از طرف LD درخواست كننده ، تصوير را فراهم مي كند .

سرويس بارگذاري سيستم بوسيله پروتكل بارگذاري سيستم فراهم مي شود . دو مؤلفه معماري با عمليات پروتكل مرتبط هستند . كه عبارتند از : SL-MIB , SLE .

SLE به نمايندگي از طرف SLU كاركرد ارتباطي بارگذاري سيستم را اجرا مي كند.

SL-MIB مجموعه اي از اشياء مديريت شونده مرتبط با SLE است كه كاركردهاي مديريت واطلاعات مديريت مختص مديريت SLE را فراهم مي كند و اين امكان را مي دهد كه         SLE به طريقي مشابه با يك لايه مديريت شود . تعاريف كلاس شي مديريت شونده SL-MIB در بند 9 آمده اند.

استانداردهاي  ملي 2-6418،IEEE802.1B چگونگي امكان دسترسي كاركرد اين اشياء مديريت شونده را از طريق پروتكل مديريت شرح مي دهد .

SLE استفاده از سرويس هاي لايه پايين نوع1 ،LLC  استاندارد هاي IEEE802 ،ISO8802-2) را بمنظور حمل SL- PDU ها ميسر مي سازد. استفاده از سرويس هاي ديگر مانعي ندارد، اگر چه اين استاندارد هيچ نوع جنبه مرتبط با تطابق را درخصوص استفاده از سرويس هاي ديگر مشخص نمي كند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید