پایان نامه رشته هنر : عروسكهاي تك فريم (تئاتر)


تعداد صفحات پایان نامه: 160 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی عروسكهاي تك فريم (تئاتر) با فرمت ورد word

 وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري

مؤسسه آموزش عالي سوره تهران

گروه آموزش تئاتر

پروژه پاياني جهت اخذ مدرك كارشناسي تئاتر

 گرايش

تئاتر عروسكي

  موضوع بخش نظري

پژوهشي در عروسكهاي تك فريم

 موضوع بخش عملي

ارائه فيلم عروسكي (انيميشن)

 استاد راهنما

جناب آقاي عادل بزدوده

مقدمه

 

آنچه محققان كنوني برآنند كه براي شناخت دقيق هنرها و هر پديده كهنسال و ريشه‌دار ديگري بايد دربارة منشاء پيدايش آن سير و سفر كرد و سپس به تجزيه و تحليل آنها پرداخت و از پس اين تجزيه و تحليل به اجزاء و عناصر و تعاريف مربوط به آنها دست پيدا كرد از آنجا كه تمامي هنرها در آغاز حدوث، بخش جدايي ناپذير از زندگي انساني بوده‌اند. هيچ گاه نمي‌توان جريان ابتدايي آن را مستقل از شئون مختلف زندگي وي بررسي كرد.

براساس اكتشافات علوم اجتماعي مي‌توان گفت كه شعر، نقاشي، موسيقي، رقص، پيكرنگاري و پيكرتراشي و ديگر فعاليت‌هايي كه امروزه مدلولِ لفظ هنر هستند، از نخستين جلوه‌هاي حيات انساني به شمار مي‌روند. «فيلسوفان و هنر شناسان از ديدگاههاي گوناگون در اين خصوص اظهار نظر كرده‌اند و براساس استنتاج و راي و باور شخصي خود آراء گوناگوني صادر نموده‌اند.

اما عمدتاً در اين باورند كه هنر از «فطرت بشر» تراوش يافته است و مانند خوراك و توليد مثل، ضرورت طبيعي زندگي انسان به حساب مي‌آيند.

دربارة منشا هنرها هشت نظريه اساسي وجود دارد كه به اختصار چنين است:

1ـ شيلر / اسپنسر

هنر ناشي از غريزة بازي است.

2ـ مارشال

هنر براي جلب نظر ديگران و تزئين پديد آمده است

3ـ بالاوين

هنرها از شور خودنمايي زاده شده است.

4ـ لمانك خلد

هنرها از امتزاج شور بازي و شور خودنمايي زاده شده است.

5ـ الكساندر

هنرها معلول تلطيف غريزة حيواني سازنده هستند.

6ـ فرويد

هنرها از عقدهاي جنسي سرچشمه مي‌گيرند.

7ـ مك دوگال

هنرها از تلطيف محركات فطري مختلف تحقق مي‌يابند.

8ـ هيدن

هنرها در آغاز براي رفع حوائج زندگي عملي ضرورت يافته‌اند.

چنانچه ياد شده به جز نظريه هشتم، تمام نظريات مبتني بر اصالت غريزه به عنوان منشاء اصلي پيدايش هنر هستند كه مي‌توان آنها را به صورت ذيل مورد بررسي قرار داد:

1ـ هنر ناشي از «غريزه بازي» است.

2ـ هنر زادة «غريزه تناسلي» است.

3ـ هنر محصول «غريزة تزئين» است.

از اينرو در يك نگاه دقيقتر:

گروهي معتقدند هنر آفريني نوعي بازي است و بازي عملي غريزي است اين نظريه خود به چهار شكل مختلف خود را نشان مي‌دهد:

1ـ هنر آفريني نوعي بازي است اما نتيجة آن احساس آزادي و سبكباري است. (شيلر)

2ـ هنرآفيرني نوعي بازي است كه منجر به احساس لذت بي‌شائبه مي‌گردد. (اسپنسر)

3ـ هنرآفريني نوعي بازي است اما با خودفريبي جذاب ملازمت دارد. (لانگه)

4ـ هنرآفريني نوعي بازي و وسيله كسب قدرت و تسلط بر مقتضيات فرهنگي است (گروس)

از آن لحظه كه انسان به ماوراء تجسم خيال و جاده‌ي خيال انديشه كرد و از حيرت تمام تا سحر باور و پرستش آن جادوي خيال قرن‌ها و هزاره‌ها به حياتش جاني و انديشه‌اي ديگر داد؛ نقاب، پرده، شاخ و برگ و هزار و يك مراسم و شكل و شمايل به نشان از همه چيز به دست خويش بساخت و آيين نمايش و نمايش به هم آميخت و جادوي نقاب و دست‌افراز به جسم بي‌جان آن بخشيد كسي كه «عروسك» مي‌خواني‌اش.

عروسك و تاريخچة آن

آنچه از روايت برمي‌آيد، جادوي عروسك در زندگي بشر نخستين تا به امروز حضوري نمادين دارد. از سرخپوستان آمريكا گرفتند تا تمدن‌هاي ابتدايي در آفريقا شدن دور و سرزمين پهناور خودمان ايران، همگي در مراسم گوناگون از اين عناصر جادويي بهره جسته‌اند.

آنچه در بابت پرستشگري انسان در آغاز خلقت در توسل به اشيا و ابزار نمايش صورتكها و نقاب و عروسكها و پست‌هاي نماديني مصنوعش برجاي مانده است همه و همه ما را به باور اين تاريخ نگاري مي‌رساند كه نگره جادوي عروسك از آغاز با رويكرد مذهبي آن عجين بوده است.

هر نقاب و صورتك، هر عروسك بي‌جان و در دست و اندام انسان، نشانه‌اي از قدرت و جادو طبيعت بوده است و از آن هنگام كه انسان براساس غريزه رو به جمعيت نهاده است پرستشگري برخاسته از نيازهاي مذهبي‌اش به مراسم دسته‌جمعي بدل شده است پس از گذر ساليان به آيين و مراسم‌هاي نمايشي بدل گرديده است. آيين‌هاي جمعي كه توسط نقاب‌ها، صورتكها و نشانه‌هاي عروسكي صورت مي‌گرفته‌اند همگي برخاسته از باورهايي بوده‌اند كه در دوران نخستين زندگي اجتماعي بشر اگرچه به شكل آيين‌هاي مذهبي تغيير شكل داده‌اند اما هيچگاه از اصول جادو مدارانه خود دور نشده‌اند هنوز كه هنوز است مراسم گوناگون در پيشرفته من كشورهاي جهان و در سرزمين خودمان ايران گاه به شكل تفريح و ؟؟؟ هرگاه به عنوان احترام به سنت‌ها و در هنر، چين و ديگر سرزمين‌هاي باستاني نيز ديده مي‌شود كه در آنجا مراسم مذكور به عنوان باورهاي اجتماعي در تقابل با نيازهاي انسان از طبيعت و ماورالطبيعه است.

امروزه اين استفاده و نگاه جادويي به عوسك در زيربناي نمايش‌هاي عروسكي به صورت اصولي پذيرفته شده و به شكل قراردادي درآمده است. به طوريكه استفاده‌هاي نمادين و جادويي كه از نقاب و صورتك و عروسك شده است كاملاً قابل بررسي و مطالعه است. امروزه برگزاري مراسم براي فرق عادت ـ معجزه و غلبه برخواست طبيعت ما نيايشگري و عبادت مذهبي با استفاده از جادوي نهفته در عروسك و ابزار نمايش عروسكي تبديل به نوعي از آيين‌هاي نمايشي گشته‌اند كه در استفاده‌هاي موضوعي نمايشگران در سراسر دنيا مورد توجه و عنايت فراوان قرار مي‌گيرند.

نياز به ساختن عروسك، و نمايش زندگي و حوادث آن از طريق عروسك بسيار قديمي است. برخي مبداء پيدايش عروسك و هنر عروسكي را ماسك مي‌دانند. بشر اوليه بيست هزار سال پيش، جمجمة سر گاو را در بين پاهايش قرار مي‌داد و سوراخ كردن آن بوسيلة سنگ چخماخ و عبور دادن تسمه از آن، آندالولمايي مي‌كرد و حركت مي‌داد.

ماسك حالت جادويي و مقدس داشت. اين انسان اوليه، در رقصها و مراسم پرستش، با پوشيدن ماسك مسائل آب و هوا، پزشكي و مسائل خانوادگي را مشكل‌گشا بود و مي‌خواست روح يكي از اجدادش را بازي كند، ماسك را به صورت مي‌گذاشت. اولين بار كه يك رقصنده به همراه ماسك موقعيتي را براي ساير افراد قبيله خود نشان داد، در واقع كار تئاتر را آغاز كرده بود و ماسك آغاز كار تئاتر عروسكي بود.

قرنها بعد ماسك تكامل يافت، به دست و جلوي بدن تغيير جا داد و با كمك نخ به حركت درآمد و به عروسك تبديل شد. در ميان سرخپوستان كه ماسكهاي كنده كاري شدة زيبا و معضل‌دار ابداع مي‌كردند، ماسكي پيدا شده است كه مانند عروسكهاي نخي است. يعني در قسمت سر به شكل ماست است و بدن آن مانند عروسك است و كسي كه آن را به صورت مي‌گذاشته، با دستهايش از زير اجزاي بدن او را حركت مي‌داده است. در مراسم ديگري از سرخپوستان، دو عروسك نخي زن، با سنگ آسياب، گندم آرد مي‌كنند. محققان معتقدند كه نظرية تبديل ماسك به عروسك نخي و پيدايش عروسك، نظريه‌اي منطقي است.

هنر عروسكي در مراسم مذهبي شكل گرفته و ضميمة قدرت راهبان و جادوگران و مبلغان مذهبي بوده است و از همان ابتداي پيدايش به عنوان نوعي وسيلة ارتباطي براي ارائه افكار به كار گرفته شده است.

در هندوستان كه سابقة طولاني در هنر عروسكي دارد معتقد بودند عروسكها موجودات كوچك مقدسي هستند كه به زمين فرستاده شده‌اند تا موجبات تفريح و سرگرمي آدميان را فراهم آورند. در ادبيات قديم كشورهاي مختلف، به وجود عروسك و نمايشهاي عروسكي اشاره شده است. مثلاً در يونان هُردوت در قرن پنجم قبل از ميلاد به وجود عروسكهايي كه بوسيلة نخ حركت داده، مي‌شدند، اشاره كرده است. هرون، رياضيدان و فيلسوف علوم طبيعي، به مراسم با نمايشي اشاره مي‌كند كه در آن عروسكهايي با مكانيزم اتوماتيك حركت مي‌كردند (مثل عروسكها يا مجسمه‌هايي كه بوسيله حركت آب به طور اتوماتيك حركت مي‌كردند.)

در ادبيات كلاسيك نيز اشاره‌ها، تشبيهات و تمثيلات زيادي در مورد عروسك و عروسك‌گردان وجود دارد. گزنفون، ارسطو، افلاطون، هوراس، كه گلي اهل يونان بوده‌اند، و بسياري ديگر به وجود عروسك و عروسك‌گردان اشاره كرده‌اند. در ادبيات ايران نيز نظامي گنجوي (اقبالنامه و هفت پيكر ـ قرن 6 هجري) ـ خاقاني (ديوان خاقاني قرن 6هـ.ق) نظامي (مخزن‌الاسرار و خسرو و شيرين، قرن 6هـ.ق) عطار نيشابوري (اسرارنامه و اشترنامه، قرن 7-6هـ.ق) خيام (رباعيات خيام قرن 6-5هـ.ق) عصار تبريزي (مثنوي مهر و مشتري قرن 8 هـ.ق) و اسدي طوسي (گرشاسبنامه، قرن 5هـ.ق) اشارات و تمثيلاتي در مورد عروسك و عروسك‌گردان دارند.

در قرن سوم بعد از ميلاد به طور مستند به نام عروسك‌گردان برمي‌خوريم كه او را نئوروپاستوس NEUROPASTOS مي‌ناميدند. معني تئوروپاستوس، كِشندة زه و نخ است.

هنر عروسكي تا قرن هجدهم مراحل مختلفي را طي كرده و فراز و نشيبهاي زياد داشته است تا از كوچه و خيابان به سالن تئاتر آورده شده و سرانجام در بيشتر كشورهاي اروپا رايج شده است. جالب توجه اين است كه در هر يك از اين كشورها شخصيتي عروسكي بنا به رسوم و آداب آن كشور به وجود آمده كه به آنها عروسكهاي سنتي مي‌گويند. مثل عروسك پانچ در انگلستان، پوليضيل در ايتاليا، گينيول فرانسه، آرلماند و در آلمان. ركاسپارك در چك و اسلواكي، قَرَه‌گز در تركيه و مبارك در ايوان، تپروشكا در روسيه، كاسپر در اطريش، هانس جاگلي در سويس، وي تزلاسلو در مجارستان، اسپلاچه در روماني، پهلوان كچل در ازبكستان و پروس‌كا در هندوستان و سمار اندونزي.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه عروسكهاي تك فريم (تئاتر)

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید