پایان نامه رشته پزشکی درباره تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز گوش

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 پايان نامه

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته شنوايي شناسي

 عنوان

بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش

 استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر محمد فرهادي

 اساتيد مشاور:

جناب آقاي سعيد محموديان

جناب آقاي دكتر سيد كامران كامروا

جناب آقاي دكتر شاهين گوهر پي

چكيده:

در پژوهش حاضر، تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز بيماران داراي سابقه ضربه صوتي حاد و يا مزمن را بررسي نموديم. و نيز شاخصه‌هاي آزمونهاي الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را نيز قبل و بعد از تابش اشعه ليزر، ثبت و بررسي نموديم. بيماران حدود 12 جلسه تحت درمان با ليزر كم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقيقه قرار مي‌گرفتند و اين روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج ليزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزيابيهاي اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس و ارزيابي وزوز شامل تطابق بلندي و تعيين زير و بمي وزوز، ميزان بلندي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و ميزان آزاردهندگي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و آزمون الكتروكوكلئوگرافي و گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج نيز قبل و بعد از دوره ليزر درماني ثبت و بررسي گرديد. تطابق بلندي وزوز با تغييرات آماري معناداري را در قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد. ميزان بلندي ذهني و آزار دهندگي ذهني نيز كاهش يافت و لي بدليل محدود بودن تعداد نمونه‌گيري اين اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درك صدا يا نويز بدون حضور يك منبع خارجي واقعي مي‌باشد كه اين عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوايي مي‌باشد وزوز اغلب با كم شنوايي ناشي از نويز همراه مي‌باشد. مطالعات اپيدميولويك نشان داده‌اند كه حدود 17% از جمعيت وزوز دارند در حاليكه تنها فقط 5/0 الي 6/1 % به طور شديدي تحت تأثير قرار مي‌گيرند. در ميان افراد با آسيب شنوايي حدود 67% از وزوز رنج مي‌برند (Zenker.F 2004)

در اين پژوهش، تأثير اشعه ليزر كم توان را بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را بررسي نموديم. اشعه ليزر كم توان، يك روش غير تهاجمي بدون عوارض جانبي مي‌باشد كه به جهت پايين بودن توان خروجي ليزر و نيز طول موج منحصر به فرد آن، ميزان جذب آن از طريق پوست كاهش يافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزايش مي‌يابد. اشعه ليزر كم توان باعث فعاليت ATP سازي در سلولها مي‌گردد.

 متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روي 5 فرد مبتلا به وزوز ناشي از ضربه صوتي صورت گرفت. 3 نفر از بيماران وزوز يكطرفه و 2 نفر داراي وزوز دوطرفه بودند كه مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه ليزر كم توان قرار گرفت.

بيماران قبل از دوره درمان، مورد آزمايشات اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس قرار مي گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضايعات فضاگير، آزمايشات تكميلي شامل MRI و ABR انجام مي‌شد. ارزيابي وزوز بيماران شامل آزمون تطابق بلندي وزوز و تعيين زير و بمي وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌اي جهت بررسي ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي وزوز بر حسب معيار ديداري- قياسي- تكميل مي‌گرديد. جهت پايش تغييرات احتمالي ميكرومكانيكهاي حلزوني آزمايشات الكتروكوكلئوگرافي ثبت مي‌گرديد. در اين آزمون، سطح آستانه پتانسيل عمل مركب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگي CAP[1] و نسبت دامنه پتانسيل تجمعي به پتانسيل عمل (Sp/AP) ثبت گرديد.

آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتي و ثبت مي‌گرديد.

اين آزمايشات قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان صورت مي‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه ليزر درماني به صورت 2 جلسه در هفته صورت مي‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه ليزر كم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقيقه صورت مي‌گرفت. حدود J180 انرژي از طريق تابش به زائده ماستوئيد و حدود J 90 انرژي از طريق تابش به مجراي خارجي گوش صورت مي‌گرفت.

نتايج:

در اين پژوهش، براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گرديد. تطابق بلندي وزوز قبل و بعد از ليزر درماني تفاوت آماري معناداري نشان داد. ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي ذهني در مبتلايان به وزوز كاهش يافت( ما بدليل محدويت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماري معناداري را نشان نداد هيچكدام از شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگي CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزيابي قبل و بعد از تابش اشعه ليزري، از نظر آماري اختلاف معنادراي نشان ندادند.

آزمون DDOAE در سطح شدت ، در تمام بيماران مقادير منفي و كوچكي را قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد.

در سطح شدت در سه نقطه و و و و و قبل و بعد از ليزردرماني اندازه گيري گرديد. نقطه و اختلاف آماري معناداري را نشان داد. بعد از تابش اشعه ليزر، كاهش دامنه در اين نقاط ديده مي شد.

بحث:

در اين پژوهش، نيز در مورد تطابق ميزان بلندي وزوز، شاهد اختلاف معناداري بوديم كه در نتيجه محققان Prochatka و همكاران (2000)، كه در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w200 و داروي Egb761 به 26% بهبودي كامل و 36% بهبودي بيشتر از 50% مي يافتند.

Hahn.A و همكاران در سال 2001، در مطالعه اي بر روي 200 بيمار، در بررسي تأثير ليزر كم توان و درمان دارويي EGb761 به 26% بهبودي كامل و 43% بهبودي بيش از 50% دست يافتند. كه ليزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. اين محققين تأثير تركيبي دارو و ليزر كم توان را بررسي نمودند.

Nakashima و همكاران (2002) در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w60 را در درمان وزوز به كار بردند و به تفاوت آماري معناداري در نتايج ارزيابي وزوز و DPOAE دست نيافتند. گزارش نمودند كه درمان ليزري m.w 60 را جهت كنترل وزوز مؤثر نمي باشد.

Rogowski و همكاران (1999) در مطالعه 32 بيمار تحت درمان ليزر كم توان، معيار ديداري – قياسي بلندي وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به كار بردند و تفاوت آماري معناداري در بلندي وزوز و تغييرات دامنه TEOAE نيافتند.

Mirz.f و همكاران (2000) در يك مطالعه دو سويه كور، با استفاده از ليزر توان m.w50 و طول موج nm830 را در 49 بيمار در كنترل وزوز را بررسي نمودند و با وجود آنكه 18% بيماران بهبودي را نشان دادند، اشعه ليزر كم توان را وسيله ارزشمندي در درمان مبتلايان به وزوز دير درمان دانستند.

در پژوهش حاضر، بين تأثير ليزر و تغييرات حلزون با استفاده از آزمون‌EcochG و DPOAE به تغييرات معناداري دست نيافتيم. اما تأثير ليزر بر بلندي وزوز و كاهش ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي آن را احتمالاً بدليل استفاده از از توان بالاي ليزر m.w200 مي باشد.

ميزان بهبودي وزوز در تحقيقاتي كه توان بالاتر ليزر را همراه با داروي EGb6761 به كار برده بودند، بيشتر از تحقيقات ديگر مي باشد.

فصل اول

1-1- موضوع و اهميت آن:

اين تحقيق جهت بررسي تاثير تابش اشعه ليزر كم توان بروزوز و شاخصه هاي آزمون هاي الكتروكوكلئوگرافي و گسيلهاي صوتي گوش انجام شده است. امروزه تعداد زيادي از افراد از وزوز گوش خود رنج مي برند. با وجود تدابير متعددي كه در اين زمينه به كار گرفته شده است هنوز درمان قطعي و معيني براي اين مشكل يافت نشده است.

عوامل متعددي در ايجاد اين مشكل دخيل هستند كه از جمله آنها مي توان به اختلالات حلزوني، ضايعات عصبي و اختلالات مركزي، ناراحتيهاي عروقي، اختلالات گردني و … اشاره نمود. فرد مبتلا به وزوز بسته به ميزان بلندي وزوز از احساس صدا در گوش رنج مي برد و اين مشكل آرامش روحي و رواني شخص را متاثر مي سازدDavis (1996) گزارش نمود كه يك سوم از همه بزرگسالان برخي از انواع وزوز را گزارش مي كنند و در حدود 10 درصد افراد، وزوز خود بخودي طولاني مدت (P.S.T) را گزارش مي كنند كه در حدود 5 درصد آنها دچار وزوز ناراحت كننده نسبتاً شديدي مي باشند و حدود 4-2 درصد افراد مبتلا به مراكز بيمارستاني داراي سرويسهاي درماني ارجاع داده شده اند.

وزوز مشكلي است كه در افراد مبتلا اضطراب و پريشاني، عصبانيت، افسردگي، تحريك پذيري، بي خوابي، آشفتگي، ترس، انزوا ايجاده نموده و كيفيت زندگي افراد مبتلا را تحت تاثير قرار مي دهد.

در اين تحقيق، تاثير اشعه ليزر كم توان را بر وزوز بررسي نموده ايم. يكي از كاربردهاي بسيار مهم ليزر، در امر پزشكي است. اصولاً به كارگيري انرژي فوتون به جاي تيغ جراحي بيش از دو دهه است كه به كار گرفته شده است.

يكي از كاربردهاي ليزر در پزشكي، استفاده از ليزرهاي كم توان در ليزر درماني مي باشد.

اين روش درمان كه شكلي از پرتو درماني به شمار مي رود، در سالهاي اخير مورد توجه پزشكان و متخصصان قرار گرفته است. در اين تكنيك طول موج انتخابي پرتوهاي ليزر به گونه اي است كه عمق نفوذ فراواني در بافت داشته و به راحتي از لايه هاي بافت عبور كرده و به عمق چند سانتيمتري ( حداكثر تا cm7 ) رسيده و با سلول مورد نظر وارد واكنش مي شود. در درمان ليزر، انرژي فوتونهاي نوري جذب سلول شده، سبب تحريك آن و واكنشهاي فتوبيولوژيكي مي گردد. از آنجاييكه اشعه ليزر يك محرك بيولوژيك خوب به حساب مي آيد، از ليزر درماني مي توان در مواردي كه احتياج به تقويت واكنشهاي موضعي و عمومي ارگانيسم هست استفاده كرد.

با توجه به استفاده گسترده و موفقيت آميز اشعه ليزر در طب، در اين مطالعه ما ميزان تاثير تابش اشعه ليزر كم توان را بر وزوز بررسي نموده ايم و جهت بررسي و پايش تغييرات فيزيولوژيك احتمالي حلزون، از آزمونهاي الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش بهره گرفته ايم.

2-1- متغيرهاي اصلي يا لغات كليدي در مطالعه و تعاريف آنها:

ليزر كم توان ( Low level laser ).

– تعريف شرحي: يك نور متراكم شده اي از طيف قرمز بخش مرئي تشعشعات الكترومگنتيك مي باشد كه به هنگام لمس، سرد بوده و بر خلاف ليزر مورد استفاده در جراحي، هيچ دردي ايجاد ننموده و به بافت زنده آسيب نمي رساند.(Tuner ,1999)

– تعريف عملياتي: در اين پژوهش به ليزر با طول موج nm 830 (با پروب mw 200) گفته مي‌شود كه به هنگام لمس سرد مي باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته پزشکی درباره تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز گوش

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید