پایان نامه رشته هنر: جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری ، گروه پژوهش هنر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: پژوهش هنر

عنوان:

جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان

استاد راهنما:

دکتر غلامعلی حاتم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات طرح…………………………………………………………………..1

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………. 2

1-2- هدف‌های تحقیق………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن……………………………….. 3

1-4- سوالات …………………………………………………………………………….. 4

1-5- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی ………………………………. 4

1-6- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق …………………………………………….. 5

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………….. 5

1-8- سابقه موضوع تحقیق …………………………………………………………… 5

فصل دوم :موقعیت جغرافیایی معبدآناهیتا، معبد، آناهیتاوجایگاه آب ……..7

2-1- مقدّمه ………………………………………………………………………………. 8

2-2- موقعیت جغرافیای شهرستان کنگاور…………………………………….. 11

2-3- مهمترین آثار و ابنیه تاریخی فرهنگی شهرستان کنگاور……………. 13

2-4- معبد………………………………………………………………………………… 13

2-5- آناهیتا……………………………………………………………………………. 13

2-5-1- پیرامون واژه آناهیتا …………………………………………………….. 15

2-5-1-1- آناهیتا در متون دینی و اساطیری……………………………….. 15

2-5-1-2- معنی آناهیتا و پرستش آن در اوستا ………………………………. 16

2-5-1-3- آناهیتا در فرهنگ ایران باستان……………………………………… 17

2-5-1-4- ناهید در منظومه شمسی ……………………………………………… 17

2-6 – باور و اعتقاد به آب………………………………………………………….. 17

2-6 – 1- حرمت آب در میان ایرانیان باستان……………………………… 18

2-6-1-1- آناهیتا ، الهه نگهبان آب ایرانیان ……………………………….. 19

2-7- خاستگاه آناهیتا ………………………………………………………………… 20

فصل سوم : معرفی وتوصیف معماری بنای تاریخی معبدآناهیتا …………21

3-1- پیشینه تاریخی معبد آناهیتا…………………………………………….. 22

3-1-1- معبدآناهیتا از دیدگاه مورخان و جغرافی دانان پارسی و تازی… 23

3-1 -1-2-کنگاور ازدیدگاه سیاحان و پژوهشگران قرن 19-20 م……… 24

3-2 – معبدآناهیتا…………………………………………………………………….. 26

3-2-1- پیشینه کاوش های باستان شناسی در معبد آناهیتا………………. 31

3-2-1-1- آناهیتا درنقش برجسته ها……………………………………………. 33

3-3- معماری معبد آناهیتا – کنگاور…………………………………………….. 35

3-3-1- آب پرهای طبقه دوم معبد………………………………………………… 37

3-3-1-1- حجاری های ستون و اجزای آن در پرستشگاه ناهید و سابقه آن 38

3-3-1-2- موقعیت صفه کنگاور در معبد آناهیتا ……………………………. 39

3-3-1-3- موقعیت صخره ی آناهیتا …………………………………………… 42

3-4- سوابق و شیوه های دفن مرده ها در معبد آناهیتا…………………….. 43

3-5-کاوشهای باستانشناسی پای دیوارشرقی سال1349-1348-1347……. 44

3-5-1- آثار موجود در ضلع شرقی بنای ناهید……………………………….. 45

3-5-1-1- حفریات جبهه جنوبی ، سالهای 1352- 1349…………………. 46

3-5-1-2- کاوشها در جبه غربی معبد آناهیتا………………………………….. 47

3-5-2- علائم و نشانه های منقور برسنگهای غیرحجاری معبد آناهیتا….. 49

3-6- مهمترین نقش پیدا شده در معبد آناهیتا نقش ماهی…………………. 54

3-6-1- سمبل و نماد ماهی شناسی………………………………………………… 54

3-6-1-1- ماهی در اساطیر…………………………………………………………. 56

فصل چهارم : دوره های تاریخی معبدآناهیتا و اشیاء کشف شده …………57

4-1- آناهیتا در زمان هخامنشیان………………………………………………… 58

4-1-1- پلکان دو طرفه،عنصر معماری دوره ی هخامنشی …………………… 59

4-2-1- گورهای دوران هخامنشی،جهت و انواع مقابر پای دیوار شرقی….. 61

4-2-1-1- نوع مقابر…………………………………………………………………… 61

4-2-1-2- تابوتهای دوره هخامنشی در معبد آناهیتا …………………………. 62

4-2-1-3- نوع تدفین مردگان در تابوتهای سفالین دوره هخامنشیان…….. 63

4-2-2- سفالینه های دوران هخامنشی درکنگاور وتحول آن………………… 64

4-2-2-1- سرتیر و پیکان (ناوک) های برنزی…………………………………… 67

4-3- معبد آناهیتا در زمان اشکانیان …………………………………………….. 67

4-3-1- نوع تدفین مردگان در دوره اشکانی در معبد آناهیتا……………….. 69

4-3-1-1- نوع تابوت اشکانی ( خمره های میت )………………………….. 71

4-3-1-2- سفالینه های دوره اشکانیان درکنگاور و تحول آن ……………. 72

4-3-2- سکه های اشکانیان در معبد کنگاور……………………………………… 74

4-3-2-1- انواع سکه ها مکشوفه دوره اشکانی……………………………….. 74

4-4- معبد آناهیتا در زمان ساسانیان …………………………………………… 76

4-4-1- کنگاور و پرستشگاه آناهیتا دوره ساسانیان ………………………… 77

4-4-1-1- نوع تدفین دوره ساسانی……………………………………………….. 80

4-4-1-2- تدفین مردگان در عهد ساسانی…………………………………….. 80

4-4-2- سفال دوره‌ی ساسانی درکنگاور و تحول آن ………………………….. 81

4-4-2-1- مهر گلی کنگاور درو دوره ی ساسانی (عهد پیروز) …………….. 83

4-4-2-2- نگین عقیق از دوره ساسانیان…………………………………………. 85

4-5- آثار دوره اسلامی در معبدآناهیتا کنگاور…………………………………. 87

4-5-1- طبقه بندی ظروف دوره‌ی اسلامی در معبد کنگاور………………….. 92

4-5-1-2- پیه سوز و چراغ روغنی ……………………………………………….. 94

4-5-1-3- ظروف شیشه……………………………………………………………… 95

4-5-1-4- کوزه و ساغر سفالین با نوشته‌ی قلم سیاه ………………………….. 95

4-5-2- سنگ قبر و خطوط کوفی………………………………………………….. 96

4-5-2-1- سکه‌ی مسی المهدی سال140 هجری قمری ……………………… 97

4-6- امامزاده ابراهیم…………………………………………………………………. 97

4-6-1-سردر قدیمی امامزاده محمدابراهیم …………………………………… 98

4-6-1-1- مسجد امامزاده ابراهیم…………………………………………………. 98

4-6-1-2- سنگاب مسجد……………………………………………………………. 99

4-7- کاربری بنای معبد آناهیتا………………………………………………….. 100

4-8- معادن…………………………………………………………………………….. 100

4-9- معبد آناهیتا بیشاپور………………………………………………………… 102

4-9-1- آب و سیستم گردش آب در معبد آناهیتا ………………………… 106

4-9-1-1- معماری معبدآناهیتا – بیشاپور…………………………………… 106

4-9-1-2- مجسمه گاو در معبد آناهیتا…………………………………………. 107

4-10- معبدآناهیتا در تخت سلیمان …………………………………………. 108

4-10-1- معماری معبد آناهیتا ( تخت سلیمان ) ………………………….. 110

4-11- معابد منسوب به آناهیتا ( ناهید )…………………………………….. 110

فصل پنجم : تجزیه تحلیل نتیجه گیری …………………………………..115

5-1- تجزیه و تحلیل……………………………………………………………. 115

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………. 119

5-3- پیشنهادات……………………………………………………………………. 120

فهرست منابع…………………………………………………………………………… 121

چکیده:

همانطوری که در متون گذشته ذکر شده است آب به عنوان یکی از کهن ترین الگوه های ، بسیار قدیمی در اسطورها می باشد . در آئین کهن ایرانیان چهارعنصرآب ، خاک ، هوا و آتش بسیارمقدس و قابل ستایش بوده اند که در این میان آب به عنوان عنصر برتر انتخاب شده است بخاطری که نماد پاکی ، دوری از آلودگی وتطهیر می باشد و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد طوری که اهمیت و ارزش آن را در شکل معابد تجلی کالبد یافته است و از آن به عنوان الهه آناهیتا نام برده شده است ، هدف اصلی این پژوهش شناخت بافت های معماری می باشد در فصل اول این پژوهش کلیات موضوع آمده است . در فصل دوم به یکسری تعاریف پرداخته شده است . فصل سوم به معرفی محوطه معبد آناهیتا پرداخته شده است . فصل چهارم به دوره های تاریخی معبد و آثار به دست آمده می‌پردازد و فصل پنجم نیز به تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری اختصاص یا

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید