پایان نامه رشته مهندس موادبررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد- شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
عنوان :
بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در دهه گذشته اثر مثبت افزودن عناصر کمیاب خاکی بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای منیزیم
مشخص گردیده است. همچنین عناصر کمیاب خاکی با بهبود سیالیت و مقاومت ترک گرم نقش تعیین
کننده ای در بهبود قابلیت ریخته گری آلیاژهای منیزیم ایفا می کنند. اگر چه عمده آلیاژهای منیزیم در
محیط مرطوب تحت خورندگی شدید قرار می گیرند. افزودن عناصرکمیاب خاکی یک بهبود نسبی در
مقاومت خوردگی این آلیاژها ایجاد می نماید.

مقدمه:
در سال های اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمت
مسئله سبک سازی در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت . اصـولاً مـسئله سـبک سـازی در صـنایع
الکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست بزنند . از این حیث
فلز منیزیم، به عنوان سبک ترین فلز ساختمانی که دانـسیتۀ آلومینیـوم و دانـسیتۀ آهـن را دارد در
کانون توجهات قرار گرفته است . آلیاژهای منیزیم با ترکیبـی خـوبی از خـواص نظیـر : 1- دانـسیته پـایین
2- استحکام ویژه بالا 3- قابلیت ریخته گری خوب 4- مقاومـت خـوردگی مناسـب و قابلیـت بازیافـت
کاندیدای مناسبی برای استفاده در صنایع می باشند، رشد و افزایش در مصرف آلیاژهای منیزیم، با افزایش
کاربرد در صنایع اتومبیل همراه بوده است . آلیاژهای متداولی که در صـنایع اتومبیـل اسـتفاده مـی شـوند،
آلیاژهایی هستند که استحکام و داکتیلیتی بالایی در دمای اتاق دارند . و کاربردهایی نظیـر پوسـتۀ جعبـه
دنده، پدال ترمز، پوسته کلاج دارنـد . علیـرغم داشـتن خـواص مطلـوب آلیاژهـایی نظیـر AM60 , AZ91
چالشی که فراروی این آلیاژهاست، کاربرد در قطعاتی است که در دمای بالا کار می کننـد . ایـن آلیاژهـا بـا
وجود این که بهترین ترکیب از خواص مکانیکی، مقاومت خوردگی و قابلیت ریخته گـری را دارنـد، ولـی در
دماهای بالای 120°C مقاومت خزشی پایینی از خود نشان می دهند. این ضعف بـزرگ اسـتفاده از آنهـا را
در سیستم انتقال قدرت با مشکل مواجه کرده است.
استحکام ضعیف خزشی آلیاژهای منیزیم در این اجزاء باعث سست شدن اتصالات پیچی گشته و منجر بـه
نشت روغن و یا افزایش صدا و ارتعاش در سیستم ا نتقـال قـدرت مـی گـردد . بنـابراین مقاومـت خزشـی و
خواص مکانیکی خوب یک الزام برای استفاده از آلیاژهای منیزیم در اجزاء سیستم انتقال نیـرو مـی باشـد،
که در حال حاضر این قطعات از آلومینیوم و چدن ساخته میشوند.
از سال 1930 مشخص شد که عناصر کمیاب خاکی (RE) مقاومـت خزشـی آلی اژهـای منیـزیم را توسـعه
میدهند. استفاده از عناصر کمیاب خـاکی (RE) بخـاطر پایـداری ضـعیف حرارتـی آلیاژهـای منیـزیم در
٣
دماهای بالا می باشد. عناصر کمیاب خاکی هم به طریق استحکام دهی محلول جامد و هم رسـوب سـختی
به افزایش استحکام آلیاژهای منیزیم کمک می کنند. با وجود این ب ه علت گران بودن قیمت عناصر کمیاب
خاکی (RE) استفاده گسترده از آلیاژهای منیزیم حاوی این عناصر مقرون به صرفه نمی باشد. در ایـن اثـر
به بررسی خواص مکانیکی، مقاومت خزشی، قابلیت ریخته گری و مقاومت خـوردگی تعـدادی از آلیاژهـای
منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی (RE) میپردازیم و نقش این عناصر را در بهود این خواص مورد توجـه
قرار میدهیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید