پایان نامه رشته معماری درباره مطالعات طراحي پارك علمي، تحقيقاتي ساختمان

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

در دنياي كنوني انسان تلاشگر لحظه‌اي از پژوهش و تحقيق غافل نمانده است و عطش رو به كشف نايافته‌ها پايان‌ناپذير مي‌نمايد به موازات تلاشهاي انديشمندان مجهولات معلوم گشته و زندگي سهل‌تر مي‌گردد استمرار مطالعات تحقيقات و پژوهشها به توليد مي‌انجامد طبيعي است كه در مرحلة تحقيق و سپس توليد ابزار و امكانات خاصي مورد نياز است كه راههاي رسيدن به هدف را سرعت بخشيده و از هدر رفتن و قت و هزينة بي‌مورد جلوگيري مي‌نمايد شناخت ويژگيهاي تحقيقات براي درك راه‌حلها از اهميت خاصي برخوردار است در امور تحقيقات نبايد انتظار داشت كه يك كار تحقيقاتي الزاماً در يك زمان معين وامكانات مشخصي به نتيجة مطلوب برسد حتي اگر اين كار تحقيقاتي قبلاَ در جاي ديگر از دنيا هم انجام شده باشد محقق براي انجام تحقيقات بايد داراي انگيزه باشد.

تكامل و پيشرفت انسان در هر زمينه‌اي در گرو مطالعه، پژوهش و علاقمندي مردم است پژوهش نياز به فرهنگي ويژه دارد كه بايد به گونه‌اي همساز با فرهنگ كلي پيوند داشته باشد به بيان ديگر براي انجام پژوهش بايد يك فرهنگ پژوهشي ايجاد گردد در يك فضاي مساعد است كه استعدادها شكوفا مي‌شود پژوهشهاي مفيد و اصيل انجام گيرد و سنت پژوهش پا گرفته و استمرار خواهد يافت در ايجاد و انگيزه مناسب براي پژوهش فضاي مناسب، شرايط اجتماعي ساخت تشكيلاتي جامع و عناصر فكري نقش عمده‌اي را مي‌تواند ايفا كند تجيزات و تسهيلاتي از قبيل كتابخانه‌ها و وسايل ارتباطي جزء زيربناهاي پژوهشي محسوب مي‌گردد تا بر اساس آنها فرهنگ پژوهشي انجام يابد برنامه و اولويت‌ها مشخص گردد و مسائل و تنگناهها شناخته شود و براي حل آنها راه‌يابي شود ايجاد يك نظام واحد و منسجم تحقيقاتي كه اواويتهاي پژوهشي كشور را تعيين نمايد باعث افزايش كارايي تحقيقاتي مي‌شود.

در تحقيق حاضر سعي شده لزوم ايجاد مركز تحقيقاتي در زمينه ساختمان به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد و فضاهاي مورد نياز براي بهتر شدن كارايي اين مراكز بررسي شود و در نهايت به برنامه‌ريزي كالبدي مجموعه برسيم اين تحقيق در پنج فصل تهيه شده كه فصل اول به بررسي تحقيق و پژوهش مي‌پردازد و انواع پژوهش و تحقيق و عوامل تعيين كننده در آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد فصل دوم پژوهش در معماري است كه به بررسي لزوم ايجاد مراكز اطلاع‌رساني در زمينه معماري مي‌پردازد و فصل سوم براي آشنايي بيشتر با كاربرد مجموعه بر بررسي دو نمونه مراكز مشابه يك نمونه در ايران و يك نمونه در خارج از كشور مي‌پردازد در فصل چهارم تأثير فضاهاي جانبي بر اين مراكز بررسي شده و به طور خاص به بررسي تأثير نمايشگاه در بهتر كردن كارايي اين مراكز مي‌پردازد . در فصل پنجم يك نتيجه‌گيري كلي از چهار فصل بالا توسط نويسنده تحقيق است به اين صورت كه با توجه به مطالعات انجام شده به يك برنامه‌ريزي كالبدي براي مجموعه مورد نظر مي‌رسد.

روش تحقيق در اين تحقيق توصيفي، تحليلي مي‌باشد.

 فصل اول : تحقيق و پژوهش

  • تحقيق چيست؟

واژة تحقيق به علت گشوده بودن دامنة فعاليتش داراي تعاريف متنوع و مختلفي است تحقيق در فرهنگ عميد بدين صورت معني شده است راست و درست كردن، به حقيقت امري رسيدگي كردن و بازجويي كردن.

پژوهش نيز در فرهنگ عميد پژوهيدن، جستجو و تخصص، تحقيق و رسيدگي آمده است تحقيق عبارت است از يك عمل منظم كه در نتيجة آن پاسخهايي براي سئوالهاي مورد نظر مطرح شده در موضوع تحقيق بدست مي‌آيد.

تحقيق به معناي تمركز دقيق برروي يك موضوع معين و تشخيص نياز و رسيدن به نتيجه‌اي با سعي و خطاهاي مكرر است.

پژوهش علمي به منظور كشف و كاربرد حقايق و روشها و قوانين طبيعي نو مي‌باشد چنانكه مشهود است در تعاريف فوق همه در يك نكته اشتراك نظر دارند و آن روح حقيقت‌جويي و نوآوري در مساله تحقيق است بنابراين مي‌شود تحقيق را به معناي تجسسي منظم دانست كه به تحريك واقعيت صورت مي‌گيرد و هدف آن رسيدن به يك قانون‌مندي مشخص است تا بتوان براساس اين قانون‌مندي به دانش نو دست يافت.

قدمت مفهوم تاريخ به قدمت مفهوم علم مي‌رسد از ديرزمان بوده كه مردان و شيفتگان حقيقت با پيروي عقل به دنبال اسرار آفرينش رفته‌اند در شرق افراد زيادي از جمله دانشمندان ايراني چون رازي، بوعلي سينا و ابوريحان بيروني به دنبال تحقيق و پژوهش در اسرار گيتي بوده‌اند و در غرب نيز دانشمنداني چوه كوپرنيك منجم خردمند لهستاني جو سنگين زمانه خود را شكستند و پاي انديشه انديشمندان را از بند گشودند و در حلقة زنجير به هم پيوستة تفكرات فلسفي تحولي چشمگير به وجود آوردند.

با وجود محققان بسيار در شرق و غرب توجه به مفهوم تحقيق و پژوهش از اوائل قرن حاضر صورت‌گرفت تحقيق‌و پژوهش از لحاظ مختلف به دسته‌بنديهاي گوناگوني تقسيم

مي‌شود .

 انواع تحقيق و پژوهش

1-2-1 تحقيق بنيادي

1-2-2 تحقيق كاربردي 1- كتابخانه‌اي   2- ميداني     3- آزمايشگاهي

1-2-3 انواع پژوهش 1- اكتشافي   2- توصيفي   3- پيش‌بيني       4- تشخيصي

 

1-3مفاهيم

تحقيق علمي چنانكه گفته شد به معناي كشف و كاربرد حقايق و روشها و قوانين طبيعي نو مي‌باشد كه به منظور بررسي و مطالعه بيشتر در اين زمينه‌ها بهتر است ابتدا تعاريف لازم را ارائه نمائيم.

علم: مشاهده و شناسايي، تشريح و بررسي تجربي و توضيح تئوريك پديده‌هاي طبيعي را علم گويند.

دانش: مجموعه دانستنيهاي بشر را دانش گويند يا به عبارت بهتر شناخت و آگاهي و فهم آنچه توسط تجربه يا مطالعه بدست آمده است را دانش گويند.

توسعه: توسعه به معناي تحقق تحقيق مي‌باشد و بدين خاطر با معني متداول آن در زبان فارسي كه به معناي گسترش و بسط مي‌باشد متفاوت است توسعه نيز مانند تحقيق داراي تعاريف متنوع و گوناگوني است كه به نقل چند مورد مي‌پردازيم.

توسعه در صنعت توسعه يعني فرآيند تبديل نتايج حاصله از تحقيقات كاربردي به محصول يا فرآيند جديد.

تكنولوژي تكنولوژي كيفيت ماشين‌ها، سازوكارها، سيستمها و راههاي كنترل جمع‌آوري، ذخيره عمل‌آوري و انتقال انرژي و اطلاعات است كه به منظور توليد تحقيق جنگ و غيره بوجود آمده‌اند تكنولوژي عبارت است از: دانش و علائم سيستماتيك كه معمولاَ در خدمت فرآيند صنعتي است ولي در تمام فعاليتهاي روزمره كاربرد علم در اهداف عملي زندگي بشري يا به عبارت ديگر تغيير تسلط بر محيط انساني تكنولوژي عبارت است از مطالعه و بررسي ابزارها، ماشينها، اسلوبها و روشهايي كه در شاخه‌هاي گوناگون صنعت بكار برده مي‌شود عليرغم تفاوت در تعاريف موجود تكنولوژي را مي‌توان هر نوع دستاورد بشر در زمينه تسخير طبيعت چه به صورت نرم‌افزاري و چه بصورت سخت‌افزاري اطلاق كرد.

 عوامل تعيين كننده در پژوهش

اولين پرسش كه به ذهن خواننده خطور مي‌كند اين است كه آيا به عنوان ايراني اصلاَ نياز به تحقيق و توليد داريم؟

هدف ما از تحقيق و توسعه چيست؟

عوامل تعيين كننده اهداف و سياست‌گزاريها در امور تحقيق و توسعه در هر كشوري عبارت است از:

  • جغرافياي طبيعي و انساني كشور
  • مديريت سياسي كشور
  • نظام فرهنگي عقيدتي كشور( مذهب، سنتها، رسوم)
  • موقعيت ژئوپليتيك( جغرافياي سياسي) كشور
  • بازار عرضه و تقاضاي جهاني
  • هويت تاريخي كشور

لازم به ذكر است كه هر يك از اين عوامل خود به تنهايي داراي ارزش و نقش ويژه خود است اما مسئله مهم اين است كه حوزه فعاليتهاي تحقيق و توسعه را فصل مشترك ناشي از وجوهي كه نامبرده شد تعيين مي‌كند.

 5-1 پژوهش در كشورهاي جهان

در يك جمعبندي كلي مي‌توان گفت كه كشورهاي توسعه يافته‌اي مانند ژاپن و بريتانيا

خود را آينده‌سازان علم و تكنولوژي مي‌دانند ژاپن تا سال 1979 اختاف سطح تكنولوژيكي خود را با كشورهاي اروپايي امريكايي از بين برد و توسعه تكنولوژيكي مستقل خود را در آينده در نظر دارد اما كشورهاي در حالت توسعه توجه خود را بر كاهش شكافهاي علمي و تكنولوژكي با جهان پيشرفته معطوف داشته‌اند در هند افزايش ذخيره دانشمندان و نيروي تكنولوژيكي افزايش كيفيت ذخيره انساني علم و تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي جديد براي جبران عقب‌ماندگيها مورد توجه است و در چنين روشي گفته مي‌شود كه پس از 5 سال كار سخت در دهه 85-1981 باد شكاف بين اين كشور و جهان پيشرفته در زمينه بعضي شاخه‌هاي لازم و ضروري علم و تكنولوژي كاهش يابد.

نكته اساسي ديگر آنكه تقريباَ در تمام كشورها به نقش علم و تكنولوژي در توسعه اجتماعي و اقتصادي تأكيد شده است در ژاپن تكنولوژي يكي از مباني تأمين امنيت اقتصادي و رشد بنيانهاي توسعه آينده و در هلند تحقيقات در خدمت اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است در هند علم و تكنولوژي بايد به بهبود سريع توليد از طريق كارآيي بهتر و و بهبود بهره‌وري و ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر كمك كند و در چنين بررسي برنامه‌هاي علم و تكنولوژي كشورها نشان دهنده توجه به كليه كشورها به نسبت اعتبارات پژوهشي و به درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي است.

نيروي انساني علمي و فني متغير ديگري است كه بويژه در برنامه‌ريزي علم تكنولوژي كشورهاي در حال توسعه مورد توجه است كشورهاي هند و چين و تايلند براين متغير تأكيد داشته و ضمن شناسايي وضع موجود و صحبت آنرا در آينده هدف‌گذاري كرده‌اند.

توسعه اقتصادي و اجتماعي كاملاَ متكي بر پيشرفت علم و تكنولوژي جامعه و نقشي كه دولتها خود را در اين ميان بعهده مي‌‌گيرند تكنولوژيهاي رفاهي كه به بهبود كيفيت زندگي ملي و محيط زيست كمك مي‌كند در ژاپن و تحقيقات در زمينه‌هاي بهداشتي و برنامه‌هاي تأمين در جامعه‌هلند كه تعداد سالمندان آن قابل‌ملاحظه است از‌جمله موارد قابل ذكر مي‌باشد.

بررسي برنامه علم و تكنولوژي از بعد مشكلات نشان مي‌دهد كه تنها سه كشور هند، تايلند، و ايران كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند اشارات صريحي به مشكلات داشته‌اند و در هند اساس مشكلات به نيروي انساني و كيفيت آن عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي عوامل انساني و پژوهشي باز مي‌گردد علاوه بر آن بدون تأثير باقي‌ماندن ابداعات تكنولوژيكي كند بودن پذيرش دانش علمي و فني در فعاليتهاي اقتصادي از جمله مشكلات است در تايلند نيز استفاده نشدن از نتايج پروژه‌هاي تحقيق و توسعه و نبودن يك خط مشي روشن مشخص در اهداف تحقيق و توسعه فقدان اطلاعات لازم براي انتقال تكنولوژي و نيز نبودن منابع انساني لازم براي ايجاد هماهنگي مهارتهاي علمي و تكنولوژيكي وارداتي با محيط اجتماع مطرح مي‌شود در ايران محددوديت منابع عالي تحقيقات و بكارگيري اين منابع در فعاليت‌هاي غير پژوهشي كمبود نيروي كار تحقيقاتي بالفعل و پژوهشگران با تجربه، ناشناخته ماندن نتايج بسياري از تحقيقات و عدم ارتباط سازماني مشخص بين واحدهاي پژوهشي ودانشگاهي اجرايي و آموزشي كه داخل و خارج از جمله مشكلات است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه رشته معماری درباره مطالعات طراحي پارك علمي، تحقيقاتي ساختمان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید