پایان نامه رشته معماری درباره طراحی هتلها و روند توسعه آن(مصور)

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :پایان نامه رشته معماری درباره طراحی هتلها و روند توسعه آن

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: تعريف و مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و روند توسعه آن

1-1 بيتوته كوتاه جهان و ميهمان سرا

1-2 جهانگردي

       1-2-1 آغاز سخن……………………………………………………………………………………………………………….

       1-2-2 صنعت جهانگردي…………………………………………………………………………………………………….

       1-2-3 صنعت توريسم و اثرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي……………………………………………….

1-3 دسته بندي هتلها…………………………………………………………………………………………………………………

       1-3-1 هتلها………………………………………………………………………………………………………………………..

       1-3-2 محدوده هتل…………………………………………………………………………………………………………….

       1-3-3 انواع هتل………………………………………………………………………………………………………………….

         الف. هتلهاي مركز شهر……………………………………………………………………………………………………….

         ب. هتلهاي ويژه خودرو و موتورداران………………………………………………………………………………..

         پ. هتلهاي فرودگاه……………………………………………………………………………………………………………..

         ت. هتلهاي تفريحي و توريستي…………………………………………………………………………………………….

       ث. مجتمع ساختمانهاي مشاع و مشترك……………………………………………………………………………….

1-4 مفاهيم واژه هاي تجهيزاتي و تعاريف كيفيت خدماتي در هتلها…………………………………………..

1-5 بررسي روند هتل سازي در ايران……………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم: كاروانسراها

2-1 مقدمه: كاروانسراهاي ايراني………………………………………………………………………………………………

2-2 كاروانسراها و فضاهاي وابسته به راه……………………………………………………………………………….

       2-2-1 ساباط……………………………………………………………………………………………………………………..

       2-2-2 رباط………………………………………………………………………………………………………………………..

       2-2-3 كاربات…………………………………………………………………………………………………………………….

       2-2-4 كاروانسرا………………………………………………………………………………………………………………..

       2-2-5 خان…………………………………………………………………………………………………………………………

       2-2-6 آب انبار…………………………………………………………………………………………………………………..

       2-2-7 حوض، بركه، پاياب، چاه…………………………………………………………………………………………..

2-3 مهمانخانه و دسكره…………………………………………………………………………………………………………….

2-4 طرح رباط و كاروانسرا………………………………………………………………………………………………………

2-5 انواع كاروانسراها……………………………………………………………………………………………………………….

 • نمونه هايي از كاروانسراهاي ايراني………………………………………………………………………………

 

فصل سوم: بررسي مصاديق و نمونه هاي موجود (مطالعات تطبيقي)

3-1 گرايشهاي طراحي در صنعت هتل داري……………………………………………………………………………..

       3-1-1 نقش نمادگرايي در هتلهاي لوكس………………………………………………………………………………

       3-1-2 همگرايي دقيق بين تجارت و تفريح…………………………………………………………………………….

       3-1-3 بهره گيري از فناوري……………………………………………………………………………………………….

3-2 هتل شرايتون……………………………………………………………………………………………………………………..

3-3 هتل برج العرب……………………………………………………………………………………………………………………

3-4 هتل لاله………………………………………………………………………………………………………………………………

3-5 ديگر نمونه هاي موجود……………………………………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم: بررسي عوامل موثر بر شكل گيري ساختمانهاي بلند در ايران جهان

4-1 مقدمه: سير تحول ساختمانهاي بلند…………………………………………………………………………………….

4-2 تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه امروزي دردنيا…………………………………………………………..

       4-2-1 نخستين دوره ساخت بناهاي بلند……………………………………………………………………………….

       4-2-2 دوره دوم ساخت بناهاي بلند……………………………………………………………………………………..

       4-2-3 دوره سوم ساخت بناهاي بلند…………………………………………………………………………………….

       4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهاي بلند………………………………………………………………………………….

4-3 ساخت بناهاي بلند درآستانه قرن 21…………………………………………………………………………………..

4-4 تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد در ايران……………………………………………………………

       4-4-1 شروع ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد درايران…………………………………………………………

      4-4-2 روند احداث بناهاي بلند دردهه 40……………………………………………………………………………..

       4-4-3 آغاز ساخت بناهاي بلند مسكوني………………………………………………………………………………..

       4-4-4 روند احداث بناهاي بلند در دهه 50…………………………………………………………………………….

       4-4-5 حركت جديد دراحداث ساختمانهاي بلند………………………………………………………………………

       4-4-6 سالهاي اوج بلند مرتبه سازي……………………………………………………………………………………..

       4-4-7 ساخت بناهاي بلند در اواخر دهه 70…………………………………………………………………………..

       4-4-8 علل و ريشه‌يابي دلايل ساخت بلندمرتبه‌ها در ايران……………………………………………………..

 

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان…………………………………………………………………………………………………………………….

       5-1-1 وجه تسميه………………………………………………………………………………………………………………..

       5-1-2 جغرافياي خراسان…………………………………………………………………………………………………….

         الف. دوران قبل از اسلام…………………………………………………………………………………………………….

         ب. دوران اسلامي……………………………………………………………………………………………………………….

         ج. دوران قاجاريه……………………………………………………………………………………………………………….

         د. دوران كنوني………………………………………………………………………………………………………………….

       5-1-3 جمعيت استان…………………………………………………………………………………………………………..

       5-1-4 وضعيت اقليمي…………………………………………………………………………………………………………

5-2 مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………….

       5-2-1 وجه تسميه………………………………………………………………………………………………………………

       5-2-2 وضعيت ساكنان……………………………………………………………………………………………………….

         الف. زبان گويش…………………………………………………………………………………………………………………

         ب. مذهب……………………………………………………………………………………………………………………………

         ج. معيشت…………………………………………………………………………………………………………………………..

       5-2-3 مطالعات تاريخي (چگونگي پيدايش شهر مشهد)………………………………………………………….

       5-2-4 اوضاع طبيعي…………………………………………………………………………………………………………..

       5-2-4-1 زلزله……………………………………………………………………………………………………………………

       5-2-4-2 زمين شناسي……………………………………………………………………………………………………….

       5-2-4-3 وضعيت اقليمي……………………………………………………………………………………………………..

         الف. دما و رطوبت هوا………………………………………………………………………………………………………..

         ب. وزش باد……………………………………………………………………………………………………………………….

         ج. وضعيت حرارتي هوا در شب و روز………………………………………………………………………………..

         د. تأثير اقليم بر فضاي سبز…………………………………………………………………………………………………

       5-2-4-4 شبكه ارتباطي………………………………………………………………………………………………………

       5-2-5 مطالعات اجتماعي (طرح جامع مشهد)…………………………………………………………………………

       5-2-5-1 چگونگي توسعه آينده مشهد………………………………………………………………………………….

       5-2-5-2 چشم انداز آينده…………………………………………………………………………………………………..

       5-2-5-3 مساحت و جمعيت…………………………………………………………………………………………………

       5-2-5-4 تراكم…………………………………………………………………………………………………………………..

         الف. تراكم جمعيت………………………………………………………………………………………………………………

         ب. تراكم ساختمان……………………………………………………………………………………………………………..

      5-2-6 معماري…………………………………………………………………………………………………………………….

       5-2-6-1 معماري سنتي………………………………………………………………………………………………………

       5-2-6-2 عناصر شاخص معماري……………………………………………………………………………………….

 

فصل ششم: راهنماي طراحي- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنماي طراحي……………………………………………………………………………………………………………………

       6-1-1 برنامه‌ريزي تسهيلات…………………………………………………………………………………………………

       6-1-1-1 تجزيه و تحليل امكان‌سنجي پروژه…………………………………………………………………………

       6-1-2 تعريف پروژه…………………………………………………………………………………………………………….

      6-1-3 برنامه تخصيص فضا………………………………………………………………………………………………..

       6-1-4 شرح فعاليت‌ها……………………………………………………………………………………………………………

       6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه…………………………………………………………………………………………

6-2 ضوابط و استانداردهاي هتل……………………………………………………………………………………………….

6-3- ضوابط و استانداردهاي تجاري………………………………………………………………………………………..

 


فصل هفتم: مطالعه سايت (كوه سنگي)

7-1 پارك ملي كوه سنگي…………………………………………………………………………………………………………..

7-2 موقعيت شهري……………………………………………………………………………………………………………………

7-3 بررسي كالبدي…………………………………………………………………………………………………………………….

       7-3-1 محدوده كوه سنگي و همسايگي آن…………………………………………………………………………….

       7-3-2 شبكه ارتباطي پيرامون طرح……………………………………………………………………………………….

       7-3-3 كاربريهاي پيرامون محوطه كوه سنگي……………………………………………………………………….

       7-3-4 توپوگرافي و عوارض طبيعي زمين……………………………………………………………………………..

       7-3-5 تأسيسات زيربنايي مكانيكي………………………………………………………………………………………..

       7-3-6 امكانات و محدوديتها………………………………………………………………………………………………….

       7-3-7 بررسي طرح‌هاي بالاسر…………………………………………………………………………………………….

         الف- طرح تفضيلي………………………………………………………………………………………………………………

         ب- طرح جامع……………………………………………………………………………………………………………………

       7-3-8 اصول و مباني طراحي پارك كوه‌سنگي………………………………………………………………………

       7-3-8-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………

       7-3-8-2 مبناي طراحي پارك……………………………………………………………………………………………….

       7-3-8-3 مبناي معماري فضاي سبز……………………………………………………………………………………..

       7-3-9 تجزيه و تحليل پارك………………………………………………………………………………………………….

         الف- مقياس……………………………………………………………………………………………………………………….

         ب- روحيه………………………………………………………………………………………………………………………….

         ج- هماهنگي……………………………………………………………………………………………………………………….

         د- ارتباطي…………………………………………………………………………………………………………………………

       7-3-10 روش ساخت پارك………………………………………………………………………………………………….

         الف- معابر پياده…………………………………………………………………………………………………………………

         ب- معابر سواره………………………………………………………………………………………………………………..

         ج- آب‌نماها………………………………………………………………………………………………………………………..


فصل هشتم: سايت آناليز

8-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8-2 اهداف كلان طراحي………………………………………………………………………………………………………………

       8-2-1 اهداف طراحي……………………………………………………………………………………………………………

8-3 عوامل مؤثر در شكل‌گيري طرح…………………………………………………………………………………………..

8-4 سايت…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل نهم: معرفي طرح

9-1 توجيه و علل انتخاب طرح…………………………………………………………………………………………………….

9-2 مشخصات عملكردي……………………………………………………………………………………………………………

       9-2-1 فهرست عملكردي………………………………………………………………………………………………………

9-3 معرفي طرح………………………………………………………………………………………………………………………….

       9-3-1 طبقات اتاق خواب………………………………………………………………………………………………………

       9-3-2 ارتباطات عمودي……………………………………………………………………………………………………….

       9-3-3 فضاهاي عمومي………………………………………………………………………………………………………..

         الف- لابي و سرسراي ورودي…………………………………………………………………………………………….

         ب- فضاهاي اداري…………………………………………………………………………………………………………….

         پ- نمازخانه………………………………………………………………………………………………………………………

         ت- فضاهاي تجاري……………………………………………………………………………………………………………

         ث- رستوران……………………………………………………………………………………………………………………..

         ج- رستوران چشم‌انداز………………………………………………………………………………………………………

         چ- استخر…………………………………………………………………………………………………………………………..

         خ- سالن اجتماعات……………………………………………………………………………………………………………..

         د- پاركينگ…………………………………………………………………………………………………………………………

       9-3-4 فضاهاي خدماتي……………………………………………………………………………………………………….

9-4 خصوصيات ساز‌ه‌اي……………………………………………………………………………………………………………

9-5 تأسيسات…………………………………………………………………………………………………………………………….

         الف- سيستم سرمايش و گرمايش……………………………………………………………………………………….

         ب- سيستم فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………

9-6 آكوستيك…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1-1 بيتوته‌ي كوتاه جهان و ميهمان سرا

هتل خانه اي براي چند روز است. منزلي كه زماني كوتاه در آن بيتوته مي كنيم. آيا هتل آرامش و امنيت خانه را براي ما فراهم مي كند؟ آيا حس آشناي خانه را دارد و تمامي حس تعلقي را كه در طول ساليان دراز به خانه پيدا كرده ايم، يكجا و بي واسطه به ما عرضه مي كند؟

وظيفه‌ي هتل چيز ديگري است و كسي در هتل، خانه را باز نمي يابد. مسلماً هيچ مسافري در طي سفر خويش اقامت در يك منزل را به هتلي در همان شهر ترجيح نمي دهد. خانه مكاني ساكن، اما هتل فضائي سيال و شناور است كه حسي از تعليق را به جاي تعلق و احساس گمنامي را به جاي آشنائي مي نشاند. خانه حكايت ابديت و هتل آني و زودگذر است. در نهايت خانه معناي ثبات و هتل اهميت سفر را باز مي نماياند.

هتل پيش از اينكه هتل باشد يك عنصر شهري است و هيچ شهري بدون داشتن دست كم يك هتل يا حتي يك مسافرخانه‌ي بسيار كوچك هم كه شده كامل نيست. از اين زاويه هتل يك نماد شهري بوده و يا مي تواند باشد و بايستي به عنوان سمبلي از هويت شهر عمل كند.

از آنجايي كه هتل تنها بنايي از شهر است كه مسافرين غريبه حق استفاده و بهره برداري از آن را به طور رسمي دارند، قادر است هويت جمعي شهر را در يك جا گرد آورده و آن را عرضه كند. از طرفي هتل با واژه سفر همراه است. مسافري كه به شهر مي آيد يا از آن گذر مي كند نياز به محلي براي اقامت خويش دارد. هتل بايد قابليت اين را داشته باشد كه مسافر را در خود بپذيرد. اتاقهاي خالي هتل در انتظار ميهمان هايي هستند كه چون سايه مي آيند و مي روند. هتل نه مقصد است و نه مبدا، نه آغاز و نه پايان كه يك وقفه زماني و مكاني در طول مسير سفر است. ورود، خروج و تمام مشخصات فردي مسافر ثبت مي شود اما وي همچنان ناشناس باقي مي ماند. برخلاف انتظار،‌ اين گمنامي دلپذير است. اين جا فضاي برخورد نيست. خلائي در گذر زمان است كه ما را در افكار و انديشه هاي خويش رها مي سازد. به داستان يا خوابي مي ماند كه در آن زمان فشرده شده و مسيري دراز را در زماني كوتاه سپري مي كنيم.

مسافرت در دنياي امروز به عنوان يكي از منابع بزرگ تجارت بين المللي محسوب مي شود كه نقش مهم و ارزنده اي در اقتصاد كشورها دارد. از طرفي مسافرت تنها يك نيروي اقتصادي قدرتمند نيست بلكه عوامل ديگري نيز مي توانند در تقويت و تحكيم آن موثر باشند. مسافرت فعاليتي دو طرفه است كه ضمن حفاظت از تاريخ و فرهنگ قدرت تخريب طبيعت را هم به همراه دارد.

هتل به عنوان نماد فيزيكي و معمارانه سفر، مي تواند با طرح و برنامه ريزي درست، به رشد كيفي اين مقوله كمك شايان توجهي كند. با توجه به اهميتي كه امروزه محيط زيست پيدا كرده است رعايت ابعاد زيست محيطي و پايداري در هتل ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

امروزه طراحي هتل ها غالباً از دست معماران خارج شده است. نه اينكه معماران آن را طراحي نمي كنند بلكه خواسته هاي كارفرما و ذهنيت كاذبي كه از هتل ايجاد شده به شدت تعيين كننده است. اين شدت را بخصوص در مناطق توريستي به عينه مي توان مشاهده كرد. اصولاً اين خاصيت مناطق توريستي است كه خوراك بصري كوتاه مدتي را براي جلب توجه مسافران توليد مي كنند كه حاصل امر كاريكاتورهاي مسخ شده از سبك‌هاي مختلف معماري است كه درهم ادغام شده و در پوسته هاي ظاهري بنا خودنمائي مي كنند. در واقع طراحي هتل هاي امروزه به تزئين پوسته ها تقليل پيدا كرده است.

از هتل در دسته بندي كاربري هاي شهري به عنوان يك فضاي عمومي ياد كرده اند حال آن كه بيشتر يك فضاي خصوصي است. گوشه و كنار هتل سرشار از فضاهاي مكث و شخصي است. هيچ نگاه آشنا يا بيگانه اي سنگيني نمي كند. مي توان ساعت ها در لابي هتل لم داد و در افكار و تخيلات خويش غوطه ور شد. ديگران سايه هايي بيش نيستند كه شبح وار بدون اينكه ديده شوند مي گذرند. هتل بيشتر يك فضاي ذهني است تا اينكه عيني باشد. خاطرات آن هم خاطراتي ذهني هستند. ممكن است هيچ اتفاق خاصي نيافتد حتي دريغ از يك سلام آشنا اما اقامت در هتل خاطره انگيز است.

بسياري از هتل هاي امروزي اين ويژگي ها را با امكانات رفاهي بالا تامين مي كنند. گرچه اين امكانات لازمه يك هتل خوب است اما آن فضاي غني و سرشار ذهني تنها از عهده قدرت مكان برمي آيد كه وظيفه معماران است.

حال اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه آن فضاي رويايي و اسرارآميز كه قابليت ارتباط بي واسطه با فضا و زمان را داراست خلق مي شود.

 

1-2 جهانگردي

1-2-1 آغاز سخن

در فرهنگ عامه مردم ايران سفر و مسافرت جايگاه و اهميت ويژه اي از جهت گسترش اطلاعات آگاهي ها و شناخت دارد. انسان با تجربه در اين فرهنگ به انسان جهان ديده اي اطلاق مي گردد كه به سير و سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه اي در ذهن خود دارد.

مرز و بوم ايران نيز بستر مناسبي براي بروز و ظهور اين نمادهاي فرهنگي است. به لحاظ طبيعي ما از آب و هوا و شرايط اقليمي متنوعي در هر گوشه از مملكت خود برخورداريم كه در هر فصل گوشه اي از آن، جذب كنندة انسان هاي خوش ذوق است.

فرهنگ غني و قدمت و تنوع فرهنگي ايران نيز شايستگي سير و سفر در آن را دوچندان مي كند. اقوام و مليتهاي فراوان با تنوع زباني و فرهنگي، هر يك جاذبه هايي را براي شناخت و تعمق در آنها فراهم نموده كه مي تواند بستر مناسبي براي سير و سفر ملل ديگر باشد.

آثار باستاني به جاي مانده از همين اقوام و مليتها، جاذبه هايي براي اين تبادل فرهنگي و ارتباطات فرامليتي است. غناي فرهنگي و تاريخي، از آغاز تاكنون و بويژه در عصر حاكميت اسلامي، قابليتها و جاذبه هاي فراواني را كه زمينه ساز صنعت توريسم مي‌باشد، به طور شگفت انگيزي با خود همراه دارد. اما اين قابليتها و جاذبه ها كمتر شناسايي و شناسانده شده است.

جهانگردي در دهه هاي اخير توسعه فزاينده اي يافته است. براي بهبود ارائه خدمات در اين بخش فنون و دانشهاي گوناگون جمع شده اند تا جايي كه جهانگردي لقب صنعت را به خود اختصاص داده است.

1-2-2 صنعت جهانگردي

شايد همة ما از واژة جهانگردي تصوير كم و بيش يكساني در ذهن داشته باشيم. تصويري از ماركوپولو، ابن بطوطه، ناصرخسرو، … كه جهان را گشتند و از خود سفرنامه و سياحتنامه هايي بر جاي گذاشتند. مقصود اين سياحان نام آور عمدتاً كشف نقاط ناديدة جهان و سفر به ناشناخته ها بود. اما امروز جهانگردي به مفهوم ديگر مطرح است و جهانگردان مقاصد و اهداف ديگري دارند. آنان ديگر به سفرهاي طولاني نمي روند، سفرنامه نمي نويسند و قصد كشف جايي را ندارند. جهانگردان امروز براي تفريح، تفرج، سياحت، زيارت، گذراندن اوقات فراغت، استراحت، آشنايي با ساير فرهنگها و بازديد ابنيه تاريخي و باستاني به سفر مي روند. گاهي نيز نقاطي را براي سفر مي‌گزينند كه آنها را بارها ديده اند. هدف صرفاً جستجو و اكتشاف نيست و جهانگردان يك گروه خاص و استثنائي نمي باشند. امروزه جهانگردي عموميت يافته و مقولة تازه اي مطرح گرديده است.

در فرهنگ لغات، جهانگردي را در اقطار عالم سفر كردن و شناخت و مسافرت براي تفريح و سرگرمي و سفري كه در آن مسافر به مقصد مي رفته و به محل سكونت خود باز مي گردد تعريف كرده اند.

در تعريف جامع جهانگردي بايد كليه عواملي را كه در اين موضوع به نحوي تاثير مي گذارند موردنظر قرار داد. اين عوامل عبارتند از:

الف) جهانگرد

ب) عرضه كنندگان خدمات و كالاهاي موردنياز جهانگرد

ج) جامعة ميزبان: فرهنگ ها و جاذبه هاي جهانگردي

بدين ترتيب جهانگردي مجموعه و منظومه اي است متشكل از جهانگرد و عرضه كنندگان خدمات و كالا و جامعه ميزبان كه با يكديگر در تعامل و ارتباط بوده و هدف جلب و جذب جهانگرد را دنبال مي كنند. جهانگردي صنعتي چند بعدي است كه دربرگيرندة هتلها و مهمانسراها، رستورانها، مراكز تفريحي جاذبه هاي جهانگردي، سيستمهاي حمل و نقل، واحدهاي خدمات جهانگردي و واحدهاي ديگري است كه مجموعاً جهانگردي را در يك كشور شكل مي دهند.

در تعريفي ديگر جهانگردي را چنين تعريف كرده اند:

جهانگردي عبارتست از به ديدار اقليمهاي گوناگون رفتن به قصد آگاهي يافتن بر احوال آن اقليم و مردمانش و فرهنگ و چگونگي زندگي ايشان در زمان و مكان[1] و جهانگرد كسي است كه به منظور تفريح، بازديد از نقاط ديدني، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و يا زيارت به كشوري غير از كشوري كه در آن اقامت دارد سفر مي كند، مشروط بر اينكه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت كمتر و از 6 ماه بيشتر نباشد. در اسلام نيز تأكيدات خاصي در مورد مسافرت وجود دارد.[2]

در سنت اسلامي نيز تا حد زيادي بر مسافرت تأكيد شده پيامبر (ص) مي فرمايد: سافروا تصفحوا (وسايل: حديث 1498) در اجماع و عقل نيز در موارد متعددي به سفر و آداب آن تأكيد گرديده است و علاوه بر سفرهاي واجب (مانند حج) سفرهاي مستحب كه همان جهانگردي است توصيه شده است.

1-2-3- صنعت توريسم و اثرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

اثرات اجتماعي و فرهنگي صنعت توريسم را مي توان در چند جمله خلاصه كرد.

 • توسعة روابط فكري، فرهنگي، هنري و اجتماعي بين افراد، كشورهاي صادر كنندة توريست و افراد پذيراي توريست.
 • گسترش مبادلات و همكاريهاي بين المللي و تقويت همبستگي ميان ملل مختلف جهان به منظور زمينه سازي در توسعة تفاهم و انتقال نكات مثبت و سازندة ساير فرهنگها به مردم.
 • افزايش اطلاعات و در نتيجه بالا رفتن سطح فرهنگي.

اثرات اقتصادي توريسم از مورد توجه ترين اثرات صنعت توريسم مي باشد.

در پايان قرن جاري صنعت جهانگردي به عنوان درآمدزاترين صنعت جهان مطرح مي‌باشد. بسياري از كشورها و مجامع بين المللي جهانگردي توريسم را به عنوان يكي از منابع مهم تأمين ارز در موازنه پرداختهاي كشور محسوب مي كنند و بدين لحاظ نقش صنعت جهانگردي در توسعة اقتصادي كشور ما امري محكوم تلقي مي گردد. چه اين صنعت همدوش با صنعت اكتشاف و استخراج و صادرات نفت گام برمي‌دارد و حتي در پاره اي از ممالك بعضاً به درآمدهاي حاصل از فروش نفت طعنه مي زند در كشور ما نيز برنامة اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ضمن توجه مخصوص به صنعت جهانگردي آنرا به عنوان جايگزين صادرات نفت پنداشته است.

به طور كلي آثار اقتصادي بهبود و گسترش صنعت توريسم را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:

الف) جلوگيري از خروج ارز از كشور

ب) كشش ارز از خارج

ج) افزايش نرخ اشتغال

د) افزايش صادرات پنهان

هـ) صنعت توريسم به عنوان درآمد ملي

و) صنعت توريسم به عنوان درآمد دولت

آمارهاي منتشره از سوي سازمان جهاني توريسم W.T.O حاكي از آنست كه درآمدهاي حاصله از توريسم در جهان ظرف 40 سال گذشته (1990- 1950) بيش از 99 برابر شده است. يعني اين درآمدها كه در سال 1950 حدود 100/2 ميليون دلار بوده است در سال 1989 به بيش از 700/208 ميليون دلار رسيده است.[3]

با توجه به مطالب عرضه شده در اين بخش و به عنوان چكيده آن اين موارد قابل ذكر مي‌باشند:

 • ايران از سابقة طولاني در زمينة سير و سفر برخوردار است.
 • مفهوم سير و سفر همراه با جهان، در ايران نيز دگرگون شده است.
 • كشور ايران چه از نظر جاذبه هاي طبيعي و چه از نظر جاذبه هاي فرهنگي و اجتماعي غني مي باشد.
 • در زمينة حمل و نقل مشكل عمده اي بر سر راه گسترش سير و سفر وجود ندارد. امنيت راهها رو به بهبود است.
 • اكثريت قريب به اتفاق مناطق ايران از فقدان و يا كمبود خدمات مناسب و آبرومند بين راهي رنج مي برند.
 • امكانات اقامتي به طور مناسب توزيع نشده است و به امر اقامت در فضاي آزاد يا كمپينگ بهاي لازم داده نشده است.
 • بهره‌وري مناسبي از مواهب طبيعي ايران صورت نمي گيرد كه علت آنرا در عدم وجود امكانات بهره برداري مناسب دانستيم.

بنابراين هدف ما: (تلاش در جهت بهره برداري مناسب از مجموعة محيط اطراف سايت محل طراحي (كوه سنگي مشهد) و تلفيق اين بهره برداري با رساندن خدمات مناسب به مراجعه كنندگان اين مجموعه اعم از زائر، توريست داخلي و خارجي در شهر مشهد است.

 

1-3 دسته بندي هتلها

[1] – ديبايي، پرويز شناخت جهانگردي

[2] – در قرآن چهارده آيه وجود دارد كه گردش در زمين را براي پندآموزي توصيه مي كند. (بدون ذكر سال و صفحه و …)

سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق (20/9)

سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت الذين من قبل (42/30)

سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين (69/27)

سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبت المكذبين (11/6)

[3] – فيض بخش- هوشنگ- صنعت جهانگردي در ايران و جهان

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود پایان نامه رشته معماری درباره طراحی هتلها و روند توسعه آن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید