پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

به نام خدا

جمعيت كرج براساس آخرين آمارگيري هاي موجود:

بررسي آمارهاي جمعيتي طي چند دهه در شهر كرج رشد سرسام آوري جمعيت را نشان مي دهد.شهري كه حدود 5 دهه گذشته تنها 3000 نفر جمعيت دشته براساس  آخرين آمارگيري در سال 1375 جمعيت تعادل با 587/152/1 نفر مي باشد وجمعيت شهر كرج در حدود 9800000 نفر برآورده شده است كه نسبت به سال 1365 رشد ساليانه 1/7 درصد را نشان مي دهد پيش بيني مي گردد اين جمعيت تا سال 1381 به 034/603 نفر برسد.

شهر كرج بدليل نزديكي به پايتخت ودارا بودن شرايط خاص در دهه اخير در معرض رشد وتوسعه گسترش بي رويه شهرنشيني قرار گرفته و بدليل عدم پيش بيني هاي لازمه از لحاظ فضاهاي آموزشي –امكانات رفاهي- مراكز درماني وفضاي سبز و.. دچار كاستي هاي بسياري است.

كرج در 20 سال پيش ييلاق تهران محسوب مي شد و باغها وفضاي سبز قابل توجهي داشت كه متاسفانه با هجوم جمعيت مهاجر مزارع و باغهاي آن يكي پس از ديگري تبديل به ساختمانهاي مسكوني وتجاري گرديد، بنابراين براي جلوگيري از توسعه بي رويه شهر( و به جهت اينكه تجره شكل گيري محله اسلام آباد يكبار ديگر تكرار نشود) طراح جنگلكاري اراضي حصار وسيه توسط استانداري تهران پيشنهاد شد. با توجه به اين كه فاز اول اجراي طرح به مساحت 40 هكتار در محدوده قانوني شهر مي باشد لذا پس از تامين قسمتي از اعتبار از سوي استانداري توسط شهرداري كرج در سال 1369 شروع شد. به موازات اجرايي اين طرح وتامين هدف اصلي كه جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز مي باشد ساير اهداف مهم جنبي نيز به تحقق مي رسد كه يكي از آنها ايجاد فضاي سبز به منظور مبارزه با آلودگي هوا به لحاظ همجواري كارخانه هاي صنعتي و افزايش جمعيت مي باشد. با توجه به اين كه در حال حاضر رشد شهرنشيني در كشورمان حدود 60% وعلت عمده آن صنعتي شدن كشور وهجوم روستاييان براي استفاده از امكانات شهر مي باشد لذا اين انسان شهرنشين همواره به استراحت وآرامش نياز بيشتري پيدا ميكند با توجه به تراكم جمعيت در شهر كرج وشهرك هاي تابعه سرانه فضاي سبز بسيار پايين تر از حد استاندارد خود(15متر مربع براي هر نفر) مي باشد لذا نياز به ايجاد كمربند سبز در اين منطقه وايجاد جنگل هاي مصنوعي وفضاي سبز ديگر محسوس مي باشد.

كرج نيازمند يك بازانديشي جامع:

رشد  سرسام آور وگيج كننده شهر كرج پس از گذشت چند دهه همچنان تداوم يافته و در ابعاد بيشتري در حال دگرديسي سيما وهويت شهري آن است. اين امر درداخل محدوده شهر يا تخريب ونوسازي هاي زمين هاي شهري به صورت مجتمع هاي كوچك وبزرگ واشتغال حداكثر سطح و در محدوده مرزي شهر وزمين هاي زراعي، با انبوه سازي وشهرك سازي هاي متعدد با حداقل كيفيت فضايي و زيستي ديده مي شود. وجه تمايز بين اين دو تيپ اقدامات در كيفيت نسبي

روزگاري كه دهكده كرج ا زتوابع طالقان محسوب مي شد بيش از 100 خانه روستايي نداشت در اوايل جنگ جهاني دوم، دهكده كوچكي بود كه در فاصله 35 كيلومتري شمال غرب استان تهران واقع بود وجمعيت آن بيش از 3000 نفر نبود وليكن به دليل باغات سرسبز و اهار جاري به عنوان استراحتگاه مورد استفاده مردم شهرهاي ديگر مخصوصا تهران قرار مي گرفت. رودخانه پرآب كرج كه از ميان باغات زمين هاي زراعي اين شهر مي گذشت فضايي مناسب و دل انگيز وآب وهوايي مخرج براي شهر كرج كه در واقع يك در باغ شهر در سود ايجاد ميكرد.

حدفاصل سالهاي 1324 و 1325 بين دانشكده كشاورزي وفلكه اصلي كرج هيچ نوع ابنيه اي وجود نداشت با انتخاب تهران به عنوان پايتخت در دوره قاجاريه كرج نيز به دليل فاصله نزديكش با تهران- بدليل دارابودن آب وهواي مناسب وييلاقي ووجود باغهاي متعدد موردتوجه قرار گرفته و به تدريج زمينه استقرار زيرساختهاي اقتصادي- صنايع وموسسات آموزشي وتحقيقاتي فراهم گرديد و به دلايل اقتصادي و معيشتي روزبه روز بر جمعيت آن افزوده مي شود به طوري كه جمعيت كرج 980000 نفربوده كه تا سال 1382 بالغ بر 034/603/1 نفر خواهد بود.

(بررسي ستون برنامه اي ايران نشان ميدهد كه پيشينه توجه به مسائل جمعيتي در قالب برنامه هاي توسعه ، به برنامه عمراني (عمراني) دوم كشور (1334-1339) باز مي گردد كه در آن بحثهاي مربوط به آمارگيري ،نيروي  انساني ونظاير آن مطرح شده بود. در برنامه عمراني سوم (1341-1346) به مساله نيروي انساني و تربيت آن براي رفع نيازهاي كشور توجه خاصي شده است.

دربرنامه عمراني چهارم (1347-1351) علاوه بر پرداختن به مساله اشتغال، به عنوان يك معضل اقتصادي واجتماعي در كشور،توجه ويژه اي به پديده جمعيت نشان داده و به نكات زير پرداخته اند:

1-مسائل ناشي ازافزايش جمعيت و پراكندگي جغرافيايي نامتناسب آن در سطح كشور.

2- انجام تحقيقات درباره تحولات جمعيتي وارزيابي منابع طبيعي كشور.

3-انجام اقدامات لازم براي رسيدن به الگوي جمعيتي بهتر، نظير تنظيم خانواده، توزيع متعادل جمعيت، تقليل مهاجرتها، تمركززداييي،..

دربرنامه پنجم عمراني (1352-1356) اقدامات دولت در خصوص جمعيت با شدت بيشتري تعقيب شد.

در برنامه عمراني ششم(1357-1361) قبل از انقلاب اسلامي كه به اجرا در نيامد بعلاوه بر پيگيري سياستهاي جمعيتي برنامه هاي پيشين، سياست تعديل الگوي توزيع جمعيت نيز در پيش گرفته شده است. بررسي مجموع سياست هاي شش برنامه هاي عمراني پنج ساله پيش از انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه مساله جمعيت  

 بررسي وضعيت كرج در ميان كلان شهرها:

شرايط كنوني كلانشهر كرج به هيچ روي چشم انداز روشني را از آينده پيش ديدگان شهروندان اين شهر نمايان نمي سازد. كلانشهري كه شايد تنها اندك شماري از شهروندان آن احساس مسئوليت شهروندي نسبت به آن دارند ومابقي مهاجراني هستند كه دغدغه شهروندي نداشته وكرج را خوابگاه خود مي دانند. در كنار اين بي تفاوتي ياس آور شهروندان نسبت به آينده شهرشان، روزمرگي وناتواني مديران كرج براي حل مشكلات بي شمار شهرستان نيز به دغدغه ها ونگراني ها افزوده است.

از سويي ديگر روابط في مابين مديران شهر بيش از هر زماني تيره وتار مي نمايد.

تلاشها بيش از آنكه در جهت حل مشكلات شهر باشد در راستاي حذف رقبا وتسويه حسابهاي سياسي است و در اين ميان بازنده اصلي اين رقابت سياسي مردم شهر هستند.

كرج در ميان شهرهاي ايران بالاترين نرخ جرايم را دارا مي باشد و در راس ناامن ترين شهرهاي كشور قرار گرفته است.

كاهش بي سابقه درآمدهاي شهرداري منجر به ركود پروژه هاي و طرحهاي عمراني شده است.

نرخ بيكاري روزبه روز در حال افزايش است.

سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه هاي گوناگون اقتصادي بويژه در صنعت ساختمان به نحو قابل توجهي كاهش يافته است.

درچنين فضايي حل مشكلات ومعضلات شهري مانند:ترافيك –كمبود فضاهاي مورد نياز شهري و دهها نياز مبرم شهر به دليل كمبود اعتبار وسردرگمي در ايران غيرممكن است .اما با وجود تمامي اين دغدغه ها وهراس ها هنوز هم مي توان به آينده اميدوار بود.

دشواريهايي كه امروز شهروندان كرج با آن دست وپنجه نرم مي كنند يك روزه پديد نيامده اند كه يك روزه از ميان برداشته شوند.

براي حل اين مشكلات بايد مديراني در راس كار قرار بگيرند كه از اراده لازم واعتقاد كافي براي خدمت به مردم برخوردار باشند.

كرج را ميتوان بهتر و زيباتراز همه شهرهاي ايران ساخت. اين كلانشهر دوميليوني بسترهاي لازم براي پيشرفت توسعه را دارا است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید