پایان نامه رشته صنایع: تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 خلاصه

در تحقيق حاضر ضمن بهره گيري از مطالعات جانشين پروري انجام شده در داخل كشور كه با مراجعه به اسناد مي‌توان ادعا كرد تعدادشان بسيار معدود است ؛ از مدل جانشين پروري ويليام جي. راث ول از دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا به عنوان مهم ترين پايه تئوريك استفاده شده است.

تحقيق حاضر جهت تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پايه اطلاعات گردآوري شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسي انجام گرفته است. پس از استخراج اين ابعاد كه شامل تعهد مديران، سياستهاي منابع انساني بود ؛ دو پرسشنامه مجزا براي سنجش وضعيت موجود اين ابعاد طراحي گرديد. ضمن آنكه سوالات به گونه اي طراحي شده بود كه امكان كسب اطلاعات راجع به پتانسل هاي موجود در سيستم را براي ايجاد هر يك از اين ابعاد ضروري فراهم آورده است. براي تجزيه تحليل اطلاعاتي كه از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوري و طبقه بندي شده اند از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. از آمار توصيفي جهت استخراج، توصيف و تجزيه و تحليل نكات اساسي طرح نظام جانشين پروري مدیريتي در شهرداري به تفكيك مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پايان نتيجه گيري و پيشنهاد بر اساس مراحل مذكور ارائه شده است.

21. مقدمه

در این بخش از تحقيق نگارنده به دنبال شكل دهی ادبيات تحقيق و بررسي موضوعي نظام جانشين پروري مدريتي مي‌باشد. ادبيات اين تحقيق در 3 بخش با رويكرد تحلیل پيرامون موضوع به بحث و بررسي پرداخته است. در بخش اول با توجه به اينكه نظام جانشين پروري زير مجموعه برنامه ريزي منابع انساني مي‌باشد ؛ به دنبال شناخت اين نظام به ادبيات برنامه ريزي منابع انساني پرداخته شده است.

در بخش دوم با توجه به موضوعيت تحقيق و براي شكل دهی الگوي لازم به صورت تئوريك، به بررسي تئوري نظام جانشين پروري مديريتي و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش هاي مرتبط با تحقيق، نگارنده به بررسي پايان نامه هاي موجود و پژوهش هاي مرتبط پرداخته است.

 3-1. مقدمه

بررسي و تحليلي نقادانه شيوه هاي تطبيق به هر يك از فنون ويژه علمي، وظيفه شاخه اي از فلسفه علم است كه « روش شناسي » خوانده مي‌شود. مباحث روش شناسي بيشتر محصول اين است كه معلوم نيست دانشمند چه می كند يا اين كه چه بايد بكند. البته روشن كردن پاسخ آن سوال، دلايل دستوري و تكليفي هم دارد. روش شناسي تحليلي (نه دستوري) شاخه اي نسبتا جديد است و شايد ابداع جان هرشل باشد (سروش، 1372، 161)

دستيابي به هدف اصلي تحقيق زماني كه جستجوي شناخت با روش شناسي درست صورت پذيرد ميسر خواهد بود. روش شناسي را ميتوان از چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد.

روش شناسي، مطالعه منظم، منطقي و اصولي است كه جستجوي علمي راهبری مي‌كند. از اين ديدگاه روش شناسي به عنوان شاخه اي از منطق و يا حتي فلسفه قلمداد مي‌شود. در ديدگاهي ديگر « روش شناسي با روش هاي پژوهش تجربي نظير امار، مورد كاوي، مصاحبه و غيره سرو كار ندارد، بلكه توجه اصلي آن به زمينه هايي كلي براي معتبر سازي كاري علمي است، پس روش شناسي دقيقا نه يك رشته فلسفي و نه رشته اي علمي است » و در نهايت بعضي روش شناسي را مبحثي نظري و غير علمي مي‌دانند كه با تعقل، منطق و فلسفه مرتبط است.

اگر از ديدگاه هاي مختلف بگذريم، روش شناسي (فارغ از ابعاد فلسفي ان) به مجموعه اي به هم پيوسته از قواعد، اصول و شيوه هاي معمول در يك رشته از دانش اطلاق مي‌شود .

در بين شيوه هاي گوناگوني كه براي شناخت وجود دارد روش هاي علمي مورد نظر است و چنين شيوه هايي جز با اتخاذ روش هاي دقيق ميسر نيست. چنانكه گفته شده روش شناسي به نوعي فلسفه يا بينش براي شكل گيري روش ها اطلاق مي‌شود. حال ببينيم روش چيست و ويژگي هاي اساسي آن كدام است ؟

32. روش چيست ؟

روش ؛ معادلي فارسي براي واژه Method مي‌باشد كه معناي « در پيش گرفتن راه » و يا معين كردن گام هايي كه براي رسيدن به يك هدف مي‌بايد با نظمي خاص برداشته شود. طبيعت اين گام ها و اوصاف تفصيلي آن ها بستگي به هدف مطلوب و نحوه هاي رسيدن به آن دارد، لذا روش علمي با توجه به هدف، از علم تفاوت دارد و بر حسب اين كه كدام تئوري را درباره نسبت ميان آن اهداف و شرايط اوليه قبول كنيم باز هم فرق مي كند، يعني اگر روش هايي را كه عقل، علمي بودن آن ها را تاييد مي‌كند بر روي يك پيوستار قرار دهيم، قدر مشترك آن ها، متعهد بودن به شواهد تجربي و سادگي صورتبندي منطقي است كه البته در صورت بروز تعارض ميان آن دو، تقدم با متكي بر شواهد بودن مي‌باشد. دكارت روش را راهي مي‌داند كه به منظور دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود. به طور كلي مي‌توان نتيجه گيري كرد كه روش را مجموعه اي از شيوه ها و تدابيري دانسته اند كه براي شناخت حقيقت و بركناري از لغزش به كار برده مي‌شوند، به طور دقيق تر روش به سه چیز اطلاق مي‌شود :

1- مجموعه طرقي كه انسان را به كشف مجهولات و حل مشكلات هدايت مي‌كنند.

2- مجموعه قواعدي كه هنگام بررسي و پژوهش واقعيات بايد به كار روند.

3- مجموعه ابزار يا فنوني كه آدمي را از مجهولات به معلومات راهبردی هدايت مي‌نمايند. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود روش، لازمه دانش است و هيچ دانشي بدون روش قابل تصور نيست، اعتبار دستاوردهاي هر دانشي نيز وابسته به روش يا روش هايي است كه در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

33. ويژگي هاي كلي روش

ويژگي هاي كلي روش علمي بسيارند كه در زير به اساسي ترين آنها اشاره مي‌شود :

1- نظام مند بودن

2- عقلايي بودن

هر روش بايد بر نظمي عقلاني و مبتني بر خرد و سنجش استوار باشد از اين رو داده هايي كه بر پايه عواطف، تخيل يا توهم تنظيم شوند یقینی نيستند.

3- روح علمي

هر روش كه مبتني بر نظمي عقلاني باشد برخوردار از روح علمي است و خود مستلزم احراز شرايطي چون بي طرفي، تسلط بر خويشتن، سعه صدر و بالاخره تواضع است.

4- واقعيت گرايي

هر روش زماني راه به كشف قوانين درست يا نظريه هاي مستحكم مي‌برد كه از درون نگري يا درون كاوي و شهود گرايي و هر آنچه دوري از واقعيت را موجب گردد، جدايي يابد (ساروخاني، 26، 1372) به طور كلي مي‌تواند گفت :

روش تحقيق علمي، فرايند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين است. (بازرگان و ديگران، 24، 1376) به عبارت ديگر روش علمي شكل خاص و نظام داري از جستجو است كه همواره به دنبال حقيقت است، حقيقتي كه از طريق بررسي هاي منطقي معين مي‌شود. چون آرمان علم، دستيابي به روابط دروني نظام دار بين واقعيت ها با استفاده از روش « شك نظام دار » است، روش علمي نيز بايد همين ايده آل را از طريق آزمايش، مشاهده، بحث و تفسيرهاي منطقي بر پايه اصول موضوعه قابل قبول و (تركيبي از اين عوامل) و روابط بين پديده ها كشف كند.

بنابراين پژوهش و روش علمي (اگر يك چيز نباشد) كاملا نزديك و وابسته به يكديگرند در پي يافتن پاسخ براي پرسش هايي از اين گونه به كار مي روند كه: آيا چنين است ؟ تا چه اندازه چنين است.

چه شرايط كلي موجب مي‌شود كه چنين باشد؟ به بيان ديگر از كاربرد روش علمي دستيابي به موارد زير مي‌باشد :

الف – افزايش ميزان مناسبت و ارتباط بين جواب و مساله مورد نظر

ب – بالاترين ميزان اعتبار يا روايي و پايايي

ج – كاهش ميزان تورش (هومن، 23، 1373)

روش علمي خصوصيتي دارد كه هيچ روش ديگر كسب آگاهي آن را ندارد و در آن خصوصيت خود اصلاحي است. در ساختار علم وارسي هاي ذاتي وجود دارد. اين وارسي ها چنان ملحوظ اجرا مي‌شوند كه فعاليتهاي علمي و نتايج را تا پايان دستابي به دانش معتبر كنترل و تضمين مي‌كنند. اگر اين وارسي هاي مورد استفاده در پژوهش علمي در نهايت امكان با واقعيت خارج از باورها، ادراكات، سوگيري ها، ارزش ها، نگرش ها و هيجانات شخصي دانشمند گره خورده باشند، شايد بهترين واژه براي بيان آن ها، « عينيت » باشد، به عبارت ديگر، عينيت عبارت از توافق در داوري هاي متخصصان پيرامون آنچه مشاهده مي‌ شود و آنچه كه در يك پژوهش بايد انجام گيرد و انجام يافته است، مي‌باشد. (كرلينچر، 24، 1375)

مساله شناخت علمي براي پديده هاي اجتماعي و پديده هاي طبيعي اساسا به يك صورت مطرح مي‌شود در هر دو حالت، فرضيه هاي نظري را بايد با داده هاي مشاهده شده مقابله كرد حتي اگر براي رسيدن به شناخت علمي چندين راه وجود داشته باشد، هر تحقيقي بايد پاسخگوي چند اصل پايدار و همسان باشد .

روش، شيوه پيشي گرفتن به سوي يك هدف است. روش ها، صورت هاي خاصي از فعاليتهاي علمي هستند و براي اين منظور طراحي شده اند كه پديده ها با موضوع تحقيق بهتر سازگار باشند اما سازگاري روش با موضوع تحقيق» محقق را از رعايت اصول روش علمي بي نياز نمي‌كند (خاكي، 140، 1379)

34. روش شناسي تحقيق

در اين تحقيق نگارنده با توجه به موضوع، براي سنجش فرضيات تحقيق در دو پرسشنامه جداگانه به اهداف و مسائل تحقيق پاسخ گفته است. نگارنده براي شناخت الزاماتي كه بايد بررسي شوند بر اساس الزامات مدل ويليام راث ول به جمع آوري نظر خبرگان پرداخته بر اساس نتايج مدون كه در فصل چهارم موجود است، به شكل دهی فرضيات تحقيق اقدام نموده است.

عمده ترين الزامات در دو بعد شامل :

  • ميزان تعهد مديران به نظام جانشين پروري مديريتي
  • سياستهاي منابع انساني جهت اجرايي نظام جانشين پروري مديريتي تعيين گرديده است .

براي سنجش هر يك از ابعاد چارچوبي تعريف شده كه به تناسب توضيحات درباره آنها ارائه خواهد شد. بر اين اساس با توجه به مجزا بودن ابعاد، براي هر يك از ابعاد منحصرا يك پرسشنامه طراحي شده است. مراحل روش شناسي در اين تحقيق به شرح شكل 3.1 است.

با توجه به ماهيت جامعه آماري (از نظر دارا بودن نوعي خبرگي نسبي در حوزه مفاهيم مديريتي )، بديهي است نمونه آماري به طور نسبت بايد داراي ويژگي هاي زير باشند:

الف): تخصص: نظر به اينكه اين تحقيق امکان سنجی اجرای نظام جانشين پروري مديريتي در شهرداري را مورد مطالعه قرارمي‌دهد لذا كليه پاسخگويان به سوالات بايد با اين مفاهيم آشنايي كامل داشته باشند.

ب) تجربه، براي بررسي رابطه بين متغيرهاي اين تحقيق و معرفي ابعاد نياز به تجربه و سابقه كار نسبتا بالايي احساس مي‌شود .

ج) علاقه و دقت افرادي كه بدين منظور انتخاب مي‌ شوند، بايستي علاقمندي و دقت كافي نسبت به موضوع داشته باشند.

35. توزيع پرسشنامه شماره يك به منظور تست بعد اول

ميزان تعهد مديران به نظام جانشين پروري مديريتي

تعريف مدل :

نگارنده پس از بررسي چندين مدل تعهد سازماني از بين آن ها، مدل فردلوتانز را انتخاب نمود. بر اساس اين مدل ميزان تعهد سازماني مديران بر اساس سه مولفه :

1- اعتقاد به قبول ارزش ها و هدفها

2- تمايل به تلاش گسترده در راه سازمان

3- تمايل قوي براي بقاي عضو در سازمان

مورد سنجش قرار مي‌گيرد. بر اساس همين مولفه ها از آن جا كه تحقيق حاضر در حيطه نظام جانشين پروري مديريتي در حال انجام است ؛ همان طور كه در نمودار 3.1 ملاحظه مي‌گرد سه مولفه ديگر در رابطه با ميزان تعهد مديران به نظام جاشين پروري مديريتي تعريف شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید