پایان نامه رشته روانشناسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

نمره گذاري و تفسير نمرات

هر يك از خرده مقياس هاي DASS شامل ۷ سوال است كه نمره نهايي هر كدام از طريق مجموع نمرات سوال هاي مربوط به آن به دست مي آيد ( جدول ۱) . هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمي كند ) تا ۳ ( كاملا در مورد من صدق مي كند ) نمره گذاري مي شود  از آنجا كه  DASS-21 فرم كوتاه شده مقياس اصلي (۴۲ سوالي ) است ، نمره نهايي هر يك از اين خرده مقياس ها بايد ۲ برابر شود . سپس با مراجعه به جدول شماره ۲ مي توان شدت علايم را مشخص كرد (لاويبوند و لاويبوند ، ۱۹۹۵) .

جدول ۱- خرده مقياس ها و سوال هاي مربوط به آنها

خرده مقياس هاسوال ها
افسردگي۲۱،۱۷،۱۶،۱۳،۱۰،۵،۳
اضطراب۲۰،۱۹،۱۵،۹،۷،۴،۲
استرس۱۸،۱۴،۱۲،۱۱،۸،۶،۱

 

جدول ۲- شدت هر يك از خرده مقياس ها

شدتافسردگياضطراباسترس
عادي۹-۰۷-۰۱۴-۰
خفيف۱۳-۱۰۹-۸۱۸-۱۵
متوسط۲۰-۱۴۱۴-۱۰۲۵-۱۹
شديد۲۷-۲۱۱۹-۱۵۳۳-۲۶
بسيار شديد۲۸۲۰۳۳

 

آنتوني و همكاران (۱۹۹۸) مقياس مذكور را مورد تحليل عاملي قرار دادند كه نتايج پژوهش آنان مجدداً حاكي از وجود سه عامل افسردگي ، اضطراب و تنيدگي بود . نتايج اين مطالعه نشان داد كه ۶۸ درصد از واريانس كل مقياس توسط اين سه عامل مورد سنجش قرار مي گيرد. ارزش ويژه عوامل تنيدگي ، افسردگي و اضطراب در پژوهش مذكور به ترتيب برابر ۰۷/۹ ،۸۹/۲،۲۳/۱وضريب آلفا براي اين عوامل به ترتيب ۹۷/۰، ۹۲/۰ ، ۹۵/۰ بود . همچنين نتايج محاسبه همبستگي ميان عوامل در مطالعه  آنتوني و همكاران (۱۹۹۸) حاكي از ضريب همبستگي  ۴۸/۰ ميان دو عامل افسردگي و تنيدگي ، ضريب همبستگي ۵۳/۰ بين اضطراب و تنيدگي و ضريب همبستگي ۲۸/۰بين اضطراب و افسردگي بود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی

اهداف جزئی:

۱-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

۲- بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید