پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حريم خصوصي در رويه كميته حقوق بشر


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حريم خصوصي در رويه كميته حقوق بشر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول: مفهوم حق حريم خصوصي در رويه كميته حقوق بشر

بر اساس ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي[1] مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به مسئله حق حريم خصوصي (يعني حق مصونيت از افشاء موضوعات خصوصي، هتك حرمت و حيثيت) به عنوان يك حق ذاتي و ماهوي پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نيز به طور جزئي در ماده 17 آن به صورت ذيل تشريح شده است:

«1- هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاهي يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد.»[3]

كميته حقوق بشر[4] در برخي از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده هاي مطرح شده به توضيح و تبيين مفهوم حريم خصوصي پرداخته است كه در ذيل به چند مورد از اين پرونده ها اشاره مي شود.

مبحث اول: تحليل پرونده كوريل آريك علیه هلند[5]

در اين مورد، طرف هاي دعوي مايل بودند بنا به دلائل مذهبي نام خود را تغيير دهند؛ آنها ادعا مي كردند كه دولت عضو، مانع از تغيير نام آنها شده و بنابراين ماده 17 را نقض كرده است. اكثريت اعضاي كميته پذيرفتند كه ماده 17 ميثاق نقض شده است. آنها درباره اين كه آيا يك شخص مي تواند نام خانوادگي خود را تغيير دهد يا خير و اين كه آيا هويت آنها در چارچوب حريم خصوصي قرار مي گيرد يا خير، نظرات زير را ارائه نمودند:

«اولين موضوعي كه كميته بايد تكليف آن را روشن كند، اين است كه آيا ماده 17 ميثاق حق انتخاب و يا تغيير نام افراد را مورد حمايت قرار مي دهد يا خير. نظر كميته اين است كه ماده 17، در ميان ساير موارد، تصريح مي دارد كه هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون قرار گيرد. نظر كميته اين است كه مفهوم حريم خصوصي دلالت دارد بر حيطه زندگي يك شخص كه در آن، او مي تواند آزادانه هويت خويش را ابراز نمايد، خواه از طريق برقراري ارتباط با ديگران يا به تنهايي. كميته بر اين عقيده است كه نام خانوادگي يكي از اجزاي مهم هويت يك شخص است و حمايت در مقابل مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون در حريم خصوصي وي شامل حمايت درمقابل مداخلات خودسرانه يا خلاف قانون در حق انتخاب و تغيير نام فرد هم مي شود. براي مثال اگر دولتي مجبور شود به تمام خارجي ها بگويد كه بايد نام خانوادگي خود را تغيير دهند، اين امر به معناي مداخله و درنتيجه نقض ماده 17 است. حال اين مسئله مطرح مي شود كه آيا امتناع مقامات دولتي از به رسميت شناختن تغيير نام نيز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معناي ماده 17 مي باشد است يا خير.»[6]

پاسخ كميته به اين سوال مثبت بود. امهات تصميم كيفي كميته در بخش دوم اين مجموعه به تفصيل توضيح خواهد شد.

آقاي هرندل[7]، طي نظر مخالف خود در پرونده كوريل – آريك عليه هلند بررسي دقيق تري درباره معنا و گستره حريم خصوصي كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 يكي از مفاد معما گونه ميثاق است. به ويژه، اصطلاح “حريم خصوصي” نيازمند تفسير به نظر مي رسد. واقعاً معني حريم خصوصي چيست؟[8]

ليليچ نوشته خود درباره «حمايت بين المللي از حقوق بشر و حقوق مدني» حريم خصوصي را «مفهومي كه تا به امروز ابهام بيش از حد در آن مانع از پذيرش آن در حقوق بين المللي عرفي شده است» مي داند. اما وي مي افزايد كه درتعيين نمودن تعريف حريم خصوصي به معناي مطلق، مي توان كمك محدودي از رويه كنوانسيون اروپائي گرفت. و در اين جا وي يادآور مي شود كه منظور اين است كه بنا به پيشنهاد كنوانسيون مزبور،« استفاده از نام»، بخشي از مفهوم حريم خصوصي تلقي مي شود[9]. از طرفي، اين، نقل قوي است از ژاكوبز كه با اشاره به مفاد مشابه کنوانسيون اروپائي (ماده 8)[10] اظهار مي دارد كه «ارگان هاي كنوانسيون، مفهوم حريم خصوصي را توسعه و تكامل نبخشيده اند»[11].

كنوانسيون اروپائي نيز تماماً مانند ميثاق است. نواك در تفسير خود درباره ميثاق، مي گويد كه در زمان تهيه پيش نويس ميثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هيچ بحثي قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردي، در تعيين قطعي معناي دقيق اين واژه كمكي به ما نمي كند[12].

بنابراين، بي دليل نيست كه دولت عضو، استدلال مي كند كه ماده 17 لزوماً حق تغيير نام فرد را پوشش نمي دهد

كميته، خود، واقعاً مفهوم حريم خصوصي را در تفسير كلي خود در مورد ماده 17 كه طي آن عملاً از تعريف اين مفهوم خودداري كرده نيز روشن نكرده است… . هر چند كه در آن تفسير، در موارد متعددي به زندگي خصوصي اشاره مي كند و مثال هايي از مواردي كه طي آنها دولت ها بايد از مداخله در برخي جنبه هاي خاص «زندگي خصوصي» خودداري كنند، بيان مي دارد، اما اين سوال كه آيا نام يك شخص قطعاً تحت حمايت ماده 17 قرار دارد و به ويژه اينكه آيا علاوه بر اين، حقي براي تغيير نام يك شخص وجود دارد يا خير، هرگز در تفسير كلي مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گوياي اين مطلب است كه كميته در تفسير ماده 17 واقعاً احتياط حقوقي لازم را مراعات ننموده، همچنان كه در تصميم فعلي خود نيز همين گونه عمل كرده است. چرا كه نام يك شخص، بخش مهمي از هويت وي است و حمايت از آن (نام) موضوع محوري ماده 17 مي باشد. لذا، اين گفته نواك كه حريم خصوصي، از كيفيات ويژه فردي نوع بشر و هويت يك شخص حمايت مي كند، درست است[13].

آقاي آندو[14] نيز راي مخالفي به شرح زير صادر كرد:

«از نظر من نام خانوادگي به يك شخص منفرد به تنهايي، كه حريم خصوصي او تحت حمايت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربي ممكن است نام خانوادگي تنها به عنوان عامل براي تصديق هويت يك شخص به كار رود، بنابراين، قابل جايگزيني با ساير وسايل شناسايي مانند ارقام يا رمز است. اما در ساير نقاط جهان، نام ها داراي معاني و تفاسير متعددي در زمينه هاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي هستند و مردم ارزش هاي خاصي را به نام هايشان پيوند مي دهند. اين امر به ويژه درباره نام هاي خانوادگي مصداق دارد. بنابراين، اگر يك عضو خانواده نام خود را تغيير دهد، احتمالاً بر ساير اعضاي خانواده و همچنين ارزش هاي وابسته به آن تاثير مي گذارد. بنابراين براي من مشكل است چنين نتيجه گيري كنم كه نام خانوادگي يك شخص منحصراً به حوزه حريم خصوصي خود وي كه تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»

4 – «كميته حقوق بشر نهادي است مبتني بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه مواد 28 الي 45 ميثاق به آن اختصاص دارد. كميته مي تواند شكايت هاي افرادي را كه ادعا مي كننند قرباني تجاوز به حقوق ذكر شده در ميثاق شده اند، دريافت كند، مشروط به اين كه دولت موردنظر، ميثاق اختياري را امضا، كرده باشد. كميته تمام اطلاعات دريافتي از فرستنده شكايت، قرباني مفروض و دولت عضو موردنظر را بررسي مي كند . درباره اساس موضوع، ملاحظات و تصميماتي را تصويب و به طرفين ابلاغ مي نمايد. اما هيچ رويه قضايي و ضمانتي براي اجراي آنها وجود ندارد و مسووليت رعايتشان صرفاً بر عهده دولتهاست» براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد:

لوين، ليا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشرف ترجمه محمد جعفر پوينده، نشر قطره، تهران1377، 45-48

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حريم خصوصي در رويه كميته حقوق بشر