پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

تحديد حدود كشورها از جمله مباحث حقوق بين الملل عمومي و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون ميان دولتهاست ، تعيين مزربين دو كشور جزو اختيارات دولتهايي است كه همسايه يكديگرند ، اين امر علي الاصول مطابق قرارداد منعقد بين دو دولت و يا لرجاع قضيه به داوري و اجراي راي داوران ، حل و فصل ميشود .
رودخانه فاصل ميان دو كشور از زمره مرزهاي طبيعي است . بران تعيين مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهاي گوناگوني را بر گزيده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحرير مقاله اي است كه با بررسي طرز عمل دولتها تدوين و در مجله (( حقوق بين الملل عمومي )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر يا تاليف اطلاعات مربوط به نحوه تعيين مرزهاي رودخانه اي ميباشد . علاوه بر اين ميتوان در چگونگي تنظيم و بيان مطالب بدقت نظر كرد و با روش بررسي عهد نامه هاي بين المللي ، دسته بندي و نتيجه گيري از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بين الملل قراردادي ، آشنا شد .

از حواشي مقاله ، تنها آن قسمت كه متضمن توضيحاتي بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتين اسامي رودخانه ها در ذيل صفحات ، همگي در يك سطر آمده و در متن نيز در كنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه

خطي كه سرزمين دو كشور همسايه را از يكديگر جدا مي كنند مرز نام دارد . به تعبير ديگر مرز از پيوند نقاط تلاقي فضاي دو حاكميت متفاوت پديد مي آيد در گذشته غالباَ مرز برخي از نواحي جهان بصورت منطقه بيش و كم گسترده اي بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنيتي و بيشتر اوقات وجود نواحي غير مشكوف و غير مسكون يا كنم سكنه توجيه كننده اين طرز كار بود . اما اكنون مرز يك خط مشخص و دقيق است كه در صورت امكان به ياري (( ارديناتور )) ترسيم ميشود و سپس از طريق عمليات تحديد حدود بر روي زمين منتقل ميگردد . ممكن است مرز دو كشور تعيين نشود و يا تحديد آن كامل نباشد . راستي را بخواهيم دولتها بر طبق هيچيك از قواعد حقوق بين الملل مجبور به تعيين كامل مرزهاي خود نيستند . اما بديهي است كه در دراز مدت تنها تحديد حدود ، بطور قطعي و كامل و منصفانه ، ميتواند دولتها را از گير و دار و اختلاف در زمينه مسائل مرزي مصون دارد .

گفتيم كه در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحديد ميشوند و بيشتر مرزها نيز بصورت خطي است نه منطقه اي ، اما اين واقعيت مانع از آن نيست كه ديگر بار گرايش به تعيين مرزهاي منطقه اي رو به فزوني گذارد .نيازي به همكاري ميان دولتهاي همسايه ، در نواحي مرزي و رشد اين نياز سبب شده است كه دكترين جديد نظريه اي تازه ، در زمينهْ مرزهاي منطقه اي ، تدوين نمايد و از چشم انداز (( حقوق بين الملل همكاري )) به اين مسئله نظر كند . لكن ما به اين بحث نميپردازيم زيرا بنايمان در اين مقاله بررسي مسائل مربوط به (( خط مرزي )) است و اين بحث در جولانگاه (( حقوق بين الملل همزيستي )) واقع است ، (( حقوق بين الملل همكاري )) هنگامي كه دولتها در صدد تايين دقيق مرزهاي خود برمي آيند ، طبيعتاَ مي بايست برخي از اصول حقوق بين الملل عمومي را رعايت نمايند . اين اصول در درجه اول ناظر به مسايل شكلي و بنابر اين مربوط به مسايل مورد استفاده است . وسايل مذكور بايد مسالمت آميز باشند زيرا دولتها عموماَ مكلف اند از توسل به تهديد و يا اعمال قوه قهريه خود داري كنند اين تكليف كه جنبه سلبي دارد همراه با يك وظيفه اساسي ديگر ، يعني مذاكره مبتني بر حسن نيت است . سپس بايد ديد آيا حقوق بين الملل عمومي از دولتهايي كه با مسئله تهديد حدود مرزي سروكار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهيت امر را طلب ميكند و تكاليفي را در خصوص ترسيم خطوط عرضي معين مينمايد ؟ جواب اين سوال در زمينه تهديد حدود زميني و دريايي و درياچه اي و رودخانه اي با يكديگر تفاوت دارد .

موضوع اين مقاله بررسي مسايل مربوط به تايين مرزهاي طبيعي رودخانه اي است . توده متحرك رودخانها و شكل عريض و طويل آنها ، از جمله عناصر تفكيك ميان دو سرزمين مجاورند . از يك طرف رودخانهايي وجود دارند كه متوالياَ از سرزمين دو يا چند دولت عبور مكند و از سوي ديگر رودخانهايي هستند كه متصل به سرزمينهاي دو دولت اند و به اين ترتيب دو قلمرو را از يك ديگ جدا مينمايند . واقع را بخوانيم تنها در مورد اخير ميتوان از مرزهاي حقيقي رودخانه اي يا رودخانه هاي مرزي سخن گفت . ما نيز به بررسي خط مرزي بر روي رودخانهاي بين المللي ، متصل به سرزمين دو دولت مي پردازيم . در بخش اول مسايل عمومي تحديد حدود رودخانه ها و نيز را حل هايي را مطالعه ميكنيم كه دولتها در عمل به آن رسيده اند و در بخش دوم از مسايل خاص مربوط به تهديد حدود رودخانه ها سخن ميگويم . در خاتمه نيز حاصل اين تحقيقات و نتايج مستفاد از آنها را مطرح ميسازيم .

بخش اول

مسايل عمومي تحديد حدود رودخانه ها

1 ـ مرزهايي كه در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمين دو دولت قرار دارند

در قرون وسطي مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه اي را كه همان رودخانه باشد در بر ميگرفت . وضعيت حقوقي اين منطقه نيز متغير بود . به اين معني رودخانه به عنوان يك فضاي بي طرف و گاه به عنوان ملك مشرك تلقي مي شد . نظر به اينكه قالباَ اين منطقه در منطقه اي بي طرف تلقي مي كردند ، شهرياران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزاير موجود در رودخانه با يك ديگر ملاقات مينمودند .

حقوقدانان قرون وسطي آبهاي اين قبيل رودخانها را ملك مشترك ميدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علماي حقوق ( دكترين ) اين فكر را عرضه كردند كه آب رودخانه هاي واقع در مرز دو شهر نيز ملك مشاعند .

عهد نامه (( كله و)) مورخ 7 / 1 اكتبر 1918 ميان پروس و هلند اين وضعيت حقوقي را تثبيت كرد . به موجب ماده30 اين عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغاير ، انهار ، خندقها و كانالهاي تشكيل دهنده مرز ، ملك مشترك طرفين تلقي ميشوند . همين قاعده به قسمت (( موز )) كه لوكزامبورگ را از كنت نشين (( نامور )) جدا ميكند و نيز به قسمت (( موزل يعني حد فاصل ميان لوكزامبورگ و آلمان اعمال ميشود .

2 ـ مرز در يكي از دو ساحل ( حد ساحلي )

در مواردي چند دولتها قلمرو خود را كه در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلي تحديد كرده اند . در نتيجه يكي از سواحل رودخانه مرز دو كشور است و فقط يكي از دو دولت بر تمامي رودخانه حق حاكميت دارد و ديگري بدان دست رسي ندارد.

اين سيستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوريل 1713 ) ميان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گرديد . با اين همه در تفسيري كه به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، اين مطلب به خط تقسيم آبها معني شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) ميان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گرديد همين سيستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نيز رودخانه ونسان پنسون ( ميان گويان فرانسه و گويان پرتقال ) بكار رفت . ( آديژ ) و ( پو ) و نيز ( ساآل ) كه آبهايش در حاكميت پروس قرار گرفت ، مثالهاي تاريخي ديگر اين نوع از تحديد حدود به شمار ميرود .

به موجب عهد نامه (( آندرينوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) ميان روسيه و تركيه آبهاي دانوب در اختيار روسيه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب تركيه ) هم (( ميبايست به فاصله دو ساعت از رودخانه غير مسكوني باقي بماند )) . مثال تاريخي ديگر مربوط به رودخانه (( اسپرشيوس )) است كه اكنون بطور كامل در يونان قرار دارد . لكن به هنگام استقلال يونان مرز بين دولت جديد يونان و امپراطوري عثماني را تشكيل ميداد . همين سيستم ( حد ساحلي ) براي رودخانه هاي ( سان جوان ) ميان كوستاريكا و نيكارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترينگ )) بر روي جزيره (( برودو )) و نيز براي(( ريو تينتو )) و (( ريو مونتاگوا )) يعني مرز ميان گواتمالا و هندوراس پذيرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نيز چين و روسيه با يك ديگر اختلاف پيدا كرده اند . روسها مدعي اند كه به موجب عهدنامه پكن مورخ 1860 اين رودخانه بطور قطع تحديد شده است و حد ساحلي رودخانه در جانب چين مرز دو دولت را تشكيل ميدهد اما به اعتقاد چينيها مرز بايد منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد

3 ـ خط وسط رودخانه يا منصف

( وسط المياه )

حدودي كه تا اين جا بررسي شد تدريجاَ جاي خود را به دو را حل يا دو نوع حد و مرز ديگر داده است كه يكي خط وسط رودخانه و ديگري خط ( تالوگ ) THALWEG است .به دين بيان كه وقتي با استفاده از فنون رودخانه ها بتدريج مورد بهره برداريهاي گوناگون از جمله كشتي راني قرار گرفتند دولتهاي كناره رودخانه ها مدعي شدند كه بايد بطور مساوي حق دسترسي به رودخانه را داشته باشند .

به نظر متخصصان حقوق بين الملل مانند (( واتل )) رودخانه هاي مرزي بايد به حكم قاعده انصاف به وسيله خطي كه در وسط آن ترسيم ميشود ميان دو دولت همسايه تقسيم گردد . در عهد ما (( بوگ )) و (( جون )) جغرافي دانهاي وزارت خارجه آمريكا اين خط را خطي دانسته اند كه كليه نقاط متساوي البعد نزديكترين نقاط دو ساحل رودخانه را به يكديگر وصل ميكند . اما اين تعريف جغرفيايي در عهدنامه هاي مربوط به تحديد مرزهاي رودخانه اي كه به اين روش اشاره مينمايد ذكر نشده است در واقع اسناد مذكور تنها تعبير خط وسط يا خط منصف را به كار برده و از تصريح بيشتر صرف نظر كرده اند . در موارد زير خط منصف پيش بيني شده است :

آبهاي مرزي ميان ساردني ( ساوواي كنوني ) و كانتون ژنو ( به استثناي فورون ) رود قابل كشتي راني (( بيدا سوآء )) ميان فرانسه و اسپانيا ـ رودخانه (( دورو )) و (( تاژ )) ميان اسپانيا و پرتقال ـ بخشي از نيجر و نيز شعبه (( مكرو )) ميان بنين (( داهومي سابق )) و نيجر . در تعداد از رودهاي كوچك افريقا نيز همين خط به عنوان مرز اختيار شده است : قرارداد فرانسه و آلمان براي تعيين مرز ميان كنگوي فرانسه و كامرون كه در برلين به تاريخ 18 آوريل 1908 امضا شده مقرر داشته است در قسمتهايي از مسير رودخانه كه نمتوان از تالوگ به عنوان مرز استفاده كرد مرز خط منصف خواهد بود . همين شرط در عهدنامه انگليس و بلژيك (( مورخ 22 نوامبر 1934 ) در خصوص مرز ميان تانزاني و روآندا در طول رود (( كاژرا )) آمده است . ياد آور ميشويم كه در اين رودخانه تنها قسمتي از مرز يا به صورت (( تالوگ )) و يا به صورت خط منصف است و قسمت دير مرز خط مستقيم است كه علامتهاي سنگي قابل روئت نسب شده و بر روي سواحل يا جزاير (( كاژرا )) و يا نقاط برجسته زمين را به هم وصل ميكند (( ماده 2 )) در برخي از معابر آبي ميان آفريقاي استوايي فرانسه (( چاد كنوني )) و سودان نيز عليرغم وجود تالوگ خط ميانه يا منصف به عنوان مرز تعيين شده است . در رودهاي ( ماروني ) ميان گويان فرانسه و سورينام و (( تاناآلو )) ميان نروژ و فلاند و در معابر آبي ميان ليتواني و روسيه و بين لتوني و روسيه ( كه امروز معابر آبي داخلي به شمار ميروند ) مرز منطبق با خط منصف است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید