پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کار تحقیقی

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي

استاد راهنما: آقای امير حسين ملكي زاده

دانشجو: عبدالحسن سنگینی

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل :

جنگ و توسل به زور:

جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل ميشود.

تعريف جنگ:

«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه ميتوان آن را از لحاظ تاريخي،سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و برسي قرار داد».

– اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست.

در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه ميتوان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي ميدهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آنها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث ميشود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم ميباشد. از تعريف ارائه شده ميتوان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ :

عنصر تشكيلاتي و سازمان (ارگانيك):

يكي از عناصر اساسي سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشكيلاتي و سازماني يعني «كشورها» مي

باشد. جنگ مستلزم نبرد نيروهاي مسلح كشورها با يكديگر است؛ از اين رو، جنگ به عنوان نوعي رابطه كشور با كشور تلقي ميشود.

اين عقيده مخصوصا از سوي «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعي» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هيچوجه رابطه انسان با انسان نيست؛ بلكه رابطه كشور با كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با يكديگر دشمن شدهاند«.

نتيجتا جنگ داخلي –حداقل تا وماني كه مسئله «شناسائي به عنوان متخاصم»- پيش نيامده باشد- جنگ به مفهوم خاص كلمه نيست.

رد منازعات داخلي، علي الاصول قواعد حقوق داخلي حاكم است؛ با اين حال، عهدنامه هاي 1949 ژنو و پروتكلهاي الحاقي آنها در 1977، اجراي برخي قواعد حقوق جنگ را كه ديدگاه هائي بشردوستانه دارند، براي جنگهاي داخلي كه در قلمرو كشورهاي متعاهد بروز ميكند، پذيرفته اند. بعدا در مورد اين عهدنامه ها گفتگو خواهيم كرد.

عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه):

عنصر ديگر جنگ، عنصر مادي ايست و آن اعمال قدرت يا خشونت مسلحانه واقعي و عملي ميباشد. به عبارت ديگر. جنگ همواره با عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه اي همراه است كه توسط نيروهاي مسلح كشورهاي متخاصم و تحت فرماندهي، اقتدار و مسئوليت آنها صورت مي گيرد. «بدون استفاده از نيروي اسلحه، جنگ معني و مفهوم حقوقي ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» كه حالات گوناگون برخوردهاي عقيدتي ميان شرق و غرب را پس از جنگ جهاني دوم نشان ميدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بين الملل مشخص نمي كند كه عمليات قهرآميز مسلحانه بايد در چه سطحي باشد تا جنگ تلقي شود؛ ولي بطور كلي و از حيث حقوقي، جنگ زماني آغاز ميشود كه توسل مؤثر و واقعي با اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( كه متاركه موقت يا دائمي جنگ را موجب مي شود) خاتمه نمي پذيرد . آتش بس پايان عمليات جنگي است نه پايان خود جنگ . پايان قطعي جنگ هنگامي است كه با انعقاد معاهده اي صلح ميان متخاصمان برقرار باشد.

 عنصر معنوي يا روانشناسي ( قصد و نيت جنگ) :

 «عنصر سوم جنگ، عنصري معنوي يا روانشناسي است و آن اراده قطعي يكي از طرفين متخاصم است؛ زيرا جنگ بدون قصد و نيت، معني و مفهومي ندارد. در كنفرانسهاي لاهه (1970)، كشورهاي امضا كننده معاهدات، اعلام صريح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروري دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ 18 اكتبر 1907، جنگ قانونا زماني آغاز ميشود كه اخطار صريح قبلي به صورت اعلاميه جنگ بدون قيد و شرط تلقي ميشود، صورت گرفته باشد. هرگاه يكي از كشورهاي متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلي آغاز كند. از تعهدات خود عدول كرده و مرتكب جرم بين المللي شده است. الزام به اعلام قبلي جنگ يك قاعده قراردادي نيست كه فقط نسبت به متعاهدان مجري باشد؛ بلكه يك اصل شناخته شده عرفي است كه عموميت جهاني دارد. بنابراين، شركت كنندگان در مذاكرات لاهه، قاعده جديدي وضع نكردند و تنها قاعده عرفي موجود را مدون ساختند. اين قاعده در گذشته در جوامع يوناني، رومي و در قرن وسطي نيز وجود داشته است».

 هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي):

 عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غايت جنگ است. يعني كشور آغازگر جنگ هدفي معين و نهائي دارد كه همواره در صدد پيگيري و نيل به آن است. اين هدف معمولا تحميل يا قبولاندن يك نقطه نظر سياسي و يا به عبارت روشن تر يك منظور و هدف ملي ميباشد. در واقع، كشور مهاجم مدعي است جنگي كه آغاز كرده براساس «منافع و مصالح ملي» بوده است. اما اينكه «منافع و مصالح ملي» كدام است و بر چه پايه اي استوار ميباشد، از مباحث علوم سياسي و خارج از حوصله اين مقاله است.

طرفداران مكتب حقوق عيني از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همين عنصر از تعريف، جنگ را «توسل به نيروي مادي بمنظور تغيير دادن نظامهاي حكومتي در جامعه بين المللي»-6- ميدانند.

بهرحال، هنگامي كه جنگ فاقد خصيصه ملي باشد و به عنوان «ابزار سياست ملي» تلقي نگردد، ديگر واجد مفهوم خاص خود نيست. فرشا عمليات نظامي معروف به «عمليات پليسي» را كه در اساسنامه برخي سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد پيش بيني شده است، نمي توان جنگ ناميد.

  حقوق بشر دوستانه

 اصطلاح حقوق بشر دوستانه يا به تعبير ديگر حقوق الانسانيه،از جمله اصطلاحات جديدي است كه طي قرون اخير وارد ادبيات حقوق بين الملل شده و طي چند كنفرانس و نشست در قالب كنوانسيونها و قراردادهايي مورد اقبال و اجماع جامعه بين الملل واقع گرديده و در حوزه حقوق بين الملل عمومي تعريف شده است .

 

موضوع حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ و مخاصمات و درگيريها بين اقوام و مناطق مختلف جامعه بشري بمنظور پيشگيري از آسيبهاي غير متعارف و استعمال سلاحهاي غير مجاز و بر خوردهاي خشونت آميز با غير نظاميان ـ اسيران ـ مردم عادي ـ مجروحان ـ بيماران و آسيب ديدگان و جهات مشابه ديگر مطرح مي شود [به گونه اي كه بعضاً مرادف با حقوق مخاصمات يا حقوق در جنگ تلقي مي گردد.]

موضوعي كه بارها به واسطه زياده خواهي و عقده گشايي ها و لشكر كشي ها و خصومتها ناديده انگاشته شده و كرامت انساني و صيانت ذات جامعه بشري را در مذبح اراده يكجانبه قدرتهاي سلطه گر قرباني مي كند .

وضع و انشاء حقوق و قواعد و مقررات بشر دوستانه در واقع واكنشي است مثبت و اعتراض آميز به رويه خشونت بار و قاعده شكنانه در طول جنگها و درگيريها و مخاصمات جامعه بشري.

 جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر:

امروزه حقوق بشردوستانه صرفاً مرادف با حقوق مخاصمات مسلحانه نيست و تطورو تحول و تكامل يافته تر شده است.

حقوق بشر دوستانه رفته رفته از موضوع قربانيان مربوط به جنگها و اقدامات غير قانوني در جنگها،استفاده از سلاحهاي غير متعارف اعم از اتمي ـ ميكروبي ـ شيميايي ـ رفتار غير انساني با اسراء و مجروحان و مصدومان در جنگها،پرهيز از توسل به زور و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي و ده ها عنوان مشابه ديگر به تلاش هاي انسان دوستانه در كوران بلايا و حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي ـ خشونتهاي انساني و حوادث بيولوژيكي ـ حوادث قومي و نژادي و فرقه اي ـ ناهنجاري ها و نابساماني ها ـ تخريب محيط زيست و دهها مورد ديگر نيز تسري مي يابد ـ اگر چه ممكنست همه اين موارد بعنوان حقوق بشر دوستانه تلقي نشود اما عنوان اقدام بشر دوستانه قطعاً بر آن مترتب خواهد بود و بي ترديد در برابر اين قبيل مسائل و مصائب و حوادث و بلاياي طبيعي و غير طبيعي التزام به استانداردهاي متعارف ضروري مي نمايد .

اكنون پس ازقريب به حدود140 سال حقوق بشردوستانه دوران تكاملي پرفراز و فرودي را پشت سر گذاشته و به مجموعه اي از پروتكل ها و قواعد و قوانين واصول و مقررات واعلاميه ها وكنوانسيونها و شاخه هاي حقوقي اطلاق مي گردد كه ضامن جلوگيري ازخشونت و ناجوانمردي هايي است كه ممكنست درخلال خصومتها و جدالهاي طرفين متخاصم ايجاد شود.

امروزه كميته ها و نهادها و مؤسسات گوناگوني از جمله كميته بين الملل صليب سرخ و هلال احمر مسئوليت توسعه و ترويج اين مهم را در سراسر جهان بر عهده دارند. هر قدر بشر به سمت عقلانيت پيش رود و ميزان آگاهي و تفكر انسان بيشتر شود و دورنماي تاريخ در پس تجربه هاي انباشته حال وگذشته نمايان تر گردد تمايل به صيانت كيان و كرامت انسان افزونتر خواهد گشت و جداي از اقليت فزون طلب زياده خواه،قاطبه مردم تمايل به عدم خصومت و جدال و خونريزي و خشونت پيدا خواهند كرد و حتي بر فرض وقوع اين پديده اضطراري ناخوشايند به التزام به شرافت و كرامت انساني پاي خواهند فشرد مضاف بر اين،دوران معاصر ويژگي برخورداري از نهادهاي بين المللي را نيز داراست كه اين نهادها به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات نامطلوب و جنگ افروزانه تأسيس شده اند كه در صورت التزام به كاركرد وجودي خويش ـ مي توانند مثمرثمر واقع شوند .

 قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌دوستانه:

 الف‌) رفتار انساني و بدون تبعيض با كساني كه مشاركت مستقيم در جنگ ندارند؛ بر اين اساس اشخاصي كه درگيري را ترك كرده و كساني كه مشاركت مستقيم در درگيري ندارند حق دارند كه حيات و تماميّت جسمي و روحي شان مورد احترام قرار گيرد. آنها در هر شرايطي بايد مورد احترام واقع شده و با آنها بدون هيچ گونه تبعيضي بصورت انساني رفتار شود.

ب) ممنوعيت كشتن يا زخمي كردن دستگير شدگان در جنگ; بر اين اساس كشتن يا زخمي كردن دشمني كه در جنگ اسير شده و يا به مشاركت خود در جنگ پايان داده است ممنوع مي‌باشد.

ج) احترام، كمك و حفاظت از نظاميان و غير نظاميان دستگير شده، بنابر اين رزمندگان و غير نظاميان دستگير شده كه در اختيار يك طرف مخاصمه هستند حق دارند كه حيات، حيثيّت، حقوق شخصي و اعتقادات‌شان مورد احترام واقع شود. از آنها بايد در برابر كليه اعمال خشونت بار و انتقام‌جويانه حفاظت شود و آنها حق دارند با خانواده‌هايشان ارتباط بر قرار كرده و كمك‌هاي امدادي دريافت كنند.

 د) جمع‌آوري مجروحان و بيماران و حمايت از آنان و تأسيسات و پرسنل حمل و نقل، پزشكي و… بر اساس اين قاعده مجروحان و بيماران بايد توسط آن طرف مخاصمه كه آنها را در اختيار دارد جمع آوري شده و مورد مراقبت قرار گيرند اين حمايت همچنين شامل پرسنل، تأسيسات، حمل و نقل و تجهيزات پزشكي هم مي‌شود. نشان صليب سرخ يا هلال احمر ]ياكريستال سرخ[ علامت چنين حمايتي است و بايد مورد احترام واقع شود.

 ه) حق بر خورداري از تضمينات قضايي و دادرسي عادلانه؛ بر اين اساس هر فرد حق بر‌خورداري از تضمينات قضايي اساسي را دارد، هيچ كس نبايد به خاطر عملي كه مرتكب نشده مسئول تلقي شود. هيچ كس نبايد مورد شكنجه جسمي و روحي، مجازات‌هاي بدني يا رفتارهاي ظالمانه و خفت بار قرار گيرد.

 و) محدوديت اطراف جنگ در استفاده از شيوه‌ها و ابزارهاي جنگي؛ بنابر اين اصل طرف‌هاي درگيري و اعضاي نیروهاي مسلح آنها، حق نا‌محدودي در انتخاب شيوه‌ها و روش‌هاي جنگي ندارند. استفاده از سلاح‌ها يا روش‌هاي جنگي كه باعث ورود درد غير ضروري يا رنج زايد مي‌شود ممنوع است.

 ز) تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان و اموال غير نظامي؛ بنابر اين اصل طرف‌هاي درگيري بايد ميان جمعيت غير نظامي و رزمندگان تفكيك قايل شوند جمعيّت غير نظامي و افراد غير نظامي و مناطق غير نظامي و بناهاي فرهنگي و.. نبايد مورد حمله واقع شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید