پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

به منظور فراهم كردن زمينه لازم براي ورود در مباحث اصلي فصل اول را به كلياتي در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص مي‏دهيم: در مبحث اول به معرفي سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسي مبنا و ماهيت حقوقي سهم وتحليل وضعيت حقوقي آن اختصاص مي‏دهيم و بالاخره در مبحث سوم به بررسي مهمترين ويژگيها و اوصاف حقوقي سهم خواهيم پرداخت.

مبحث اول – معرفي و شناخت سهم

سهم به عنوان يك پديده حقوقي جديد كه محصول تحولات اقتصادي و تجاري معاصر است، همانند ساير واقعيات و پديده ‏هاي حقوقي در فرهنگ حقوقي هر كشوري جايگاه خاص خود را دارد، بدين جهت، لازم است در آغاز، با تعاريف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جايگاه آن را در مقايسه باتاسيسات حقوقي مشابه بشناسيم.

 بند اول – تعريف سهم

الف- تعريف لغوي سهم

سهم در لغت به معني حصّه، بهره ونصيب بكار رفته است، همچنين به برگه ‏هاي مشاركت در كارخانه سهم اطلاق مي‏شود[1] و به كسي كه دارنده چند سهم از يك شركت باشد، صاحب سهم يا دارندۀ سهم اطلاق مي‏شود، علاوه بر اين ، سهم به معني ترس، بيم، هراس و همچنين به معني تيري است كه با كمان پرتاب كنند[2] و بالاخره كلمه سهم به معني قرعه زدن بكار رفته است[3].

 ب- تعريف اصطلاحي سهم

در اصطلاح حقوقي كلمه سهم از معني لغوي خود به دور نيفتاده و تقريباً به همان معاني بهره، نصيب و قسمت بكار رفته است. در حقوق مدني، كلمه سهم بمعني حصّه و نصيب بكار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شركت، لفظ سهم به معني حصه و قسمت متعلق به يكي از شركا بكار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر مي‏دارد: «هر يك از شركا مي‏تواند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئا ياكلا به شخص ثالث منتقل كند» منظور از سهم در اين ماده، حصه و مالكيت مشاع هر يك از شركا در اموال مشترك مي‏باشد. در مواد 894 و 895 ق.م نيز، لفظ سهم به معني حصه و نصيب هر يك از وراث در تركه بكار رفته است. ماده 894 مقرر مي‏دارد: «صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنان معين نيست»

معني سهم در شركت‏هاي سهامي، از پيچيدگي و وسعت معني بيشتري برخوردار است و بمراتب فراتر از معاني ادبي آن بكار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعريف سهم اشعار مي‏دارد: «سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي‏باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ايست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد».

 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني

در شركت ‏هاي تعاوني، سهم واحدي است از سرمايه شركت، كه نوع و بهاي آن، در اساسنامه شركت تعيين مي‏شود. سهام شركت تعاوني متساوي القيمه اند؛ يعني مبلغ سهام مبلغي كه در روي سهم قيد مي‏شود با يكديگر مساوي است. چنين مبلغي را مبلغ اسمي سهم مي‏نامند. سهام شركت تعاوني قابل تجزيه نيست، يعني به قطعه يا پاره سهم تقسيم نمي‏شود. سهم شركت تعاوني مبين ميزان حق راي در مجامع عمومي نيست، زيرا در شركت ‏هاي تعاوني هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهام، فقط داراي يك راي است[4].

 مبحث دوم – اقسام سهم

سهام شركت‏ها اقسام مختلفي دارد و يك شركت ممكن است بنا به دلايلي سهام مختلفي صادر نمايد.

در ايران قوانين و مقررات راجع به شركتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بيان ننموده‏اند با وجود اين، از مواد مختلف لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مي‏توان اقسام مختلف سهم را شناسايي و دسته بندي نمود، همانند: سهم سرمايه (ماده 24 لايحه مزبور) سهم وثيقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بي نام (ماده 24) و غيره سهام مذكور و ساير سهامي كه ممكن است از طرف شركت صدور يابد از جهات مختلفي قابل تقسيم بندي است:

 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده

سهام شركت از حيث نقشي كه صاحبان آن در تشكيل سرمايه شركت دارند به سهم سرمايه، سهم انتفاعي و سهم موسس قابل تقسيم است.

 الف- سهم سرمايه

سهم سرمايه نماينده قسمتي از سرمايه شركت است، بنحويكه مجموع سهام سرمايه، سرمايه شركت را تشكيل مي‏دهد. طبق تعريف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتي از سرمايه شركت است، بنابر اين سهم سرمايه به صاحب آن حق برخورداري از منافع شركت و قسمتي از سرمايه شركت را در موقع انحلال شركت مي‏دهد. در قوانين ايران صراحتا به سهم سرمايه اشاره نشده است ولي از ماده24 مذكور مي‏توان اين نوع سهم را شناسايي نمود. سهامي كه در بدو تشكيل شركت يا هنگام افزايش سرمايه صادر مي‏شود الزاما سهم سرمايه است، زيرا علاوه بر ماده مذكور، طبق ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذكر مبلغ اسمي سهم از مندرجات الزامي ورقه سهم است و صدور سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي طبق ماده 244 لايحه مزبور ممنوع است.

 ب- سهم انتفاعي

در قوانين ايران صراحتاً ذكري از سهم انتفاعي نشده است ولي مولفين حقوق تجارت در تاليفات خود به اين نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعي سهمي است كه به دارنده آن، حق شركت در منافع را مي‏دهد در حاليكه، حصه ‏هايي را كه ابتدا به شركت آورده به او رد شده است بنابر اين دارنده سهم انتفاعي حقي نسبت به سرمايه شركت ندارد و تنها درمنافع آن سهيم است، لذا سهم انتفاعي در مقابل سهم سرمايه قرار مي‏گيرد[5].

ايجاد سهام انتفاعي بيشتر در شركتهايي متداول است كه از انحصارات دولتي استفاده مي‏كنند و از اشخاص حقوق عمومي همانند دولت و شهرداري براي اقدام به عمليات تجارتي امتيازاتي تحصيل مي‏كنند و مطابق مفاد امتيازنامه موظفند كه در پايان مدت امتياز كليه دارايي شركت را به امتياز دهنده واگذار كنند[6]. اين ترتيب در شركتهايي كه در امور راهسازي، اكتشاف و استخراج معادن و تاسيسات نفتي فعاليت مي‏كنند رايج است. در اين موارد شركت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمايه خود را مستهلك نمايد و مبلغ اسمي سهام را به صاحبان سهام مسترد نمايد، در اينگونه شركت‏ها معمولاً قسمتي از سرمايه شركت همه ساله به قيد قرعه مسترد مي‏گردد بطوريكه پس از انقضاي مدت قرارداد، كليه سرمايه بصاحبان سهام پرداخت مي‏گردد، معذلك كسانيكه سرمايه خود را دريافت نموده‏اند رابطه خود را با شركت قطع نمي‏كنند بلكه داراي سهام انتفاعي هستند و در منافع شركت شريك خواهند بود ولي سود كمتري به آنها تعلق ميگيرد[7] بنابر اين، سهم انتفاعي جانشين سهم سرمايه مي‏شود و از تمام حقوق ناشي از سهم جز استرداد سرمايه پس از انحلال شركت برخوردار است.

استهلاك سرمايه منحصر به مورد مذكور نيست بلكه چنانچه اساسنامه شركتي موضوع استرداد سرمايه و صدور سهام انتفاعي را پيش بيني كند موجب تشويق افراد به سرمايه‏گذاري مي‏گردد[8]، همچنين شركت بااستهلاك سرمايه امور مالي خود را سبك تر مي‏كند و اين امر از جهت كاهش هزينه ‏هاي حسابداري و حسابرسي بنفع شركت است. سهام انتفاعي ممكن است بعد ازتاسيس شركت بنفع بعضي از اشخاص براي جلب مشاركت آنها كه متضمن منافعي براي شركت است صدور يابد[9].

با وجود آنچه گفته شد، پذيرش سهم انتفاعي در حقوق ايران، مورد ترديد است. زيرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است فلذا سهم انتفاعي كه مبلغ اسمي آن مسترد شده و حاكي از قسمتي از سرمايه شركت نمي‏باشد، طبق ماده مزبور سهم تلقي نمي‏گردد، اشاره قانونگذار به استهلاك سرمايه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نيز صدور سهام انتفاعي را تجويز نمي‏كند، زيرا استهلاك سرمايه متضمن كاهش سرمايه است و مقنن در مواد راجع به كاهش سرمايه (مواد 168 الي 172 ل.ا.ق.ت) اشار‏ه اي به استهلاك سرمايه نكرده و ترتيب و كيفيت استهلاك سرمايه را نيز بيان ننموده است[10].

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید