پایان نامه با موضوع ايران در حاشيه توسعه نايافتگي و پاسخ هاي ايراني

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه با موضوع ايران در حاشيه توسعه نايافتگي و پاسخ هاي ايراني را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تکه هایی از متن :

 از لابه لاي اين همه قيل و قال تاريخي، آن چه اهميت فراوان دارد و نمي توان از ذکر آن پرهيز کرد، نقشي است که اسلاف لايه هايي از روشنفکران ايران (به تعبير خودشان روشنفکران ديني) در شکست مشروطه و ابتر ماندن فرآيند توسعه و مدرنيزاسيون در ايران ايفا کردند. به باور من اهميت اين انسان هاي دوزيست در سترون کردن جنبش هاي تحول خواه و نوجوي وطني، به مراتب از مهندسان مسلمان جواني که نيکفر تصوير کرده است، بيشتر است …

 در مفهوم توسعه

در انگاره ي سيستم ها، فرآيند توسعه با تفکيک و تمايز زيرسيستم ها و نيز خودبسندگي در آن ها تعريف و مشخص مي شود. به عبارت ديگر، توسعه فرآيندي است که چنانچه در تقدير تاريخي جامعه اي بگنجد، مي تواند به تفکيک و تمايز پهنه هاي مختلف جامعه (هم چون پهنه ي قدرت، فرهنگ، هنر، ورزش، اقتصاد، دين، دانش، … و دست آخر پهنه ي زندگي فردي) و نيز استقلال آن ها بينجامد. در اين چشم انداز، توسعه مفهومي مثبت و مدرن است که از طريق توليد و انباشت اطلاعات (عقلانيت تکنولوژيک و عقلانيت دمکراتيک) عمل مي کند و مي تواند از طريق تحول در سيستم (ارگانيزه شدن، خودبسندگي و مينياتوريزه شدن)، به پيشرفت و کارآمدتر شدن آن کمک کند.

برخي توسعه را به درون زا و برون زا تقسيم کرده اند و به نظر، منظورشان اين است که در توسعه ي درون زا فرآيند توسعه در و از درون خود جامعه شروع مي شود، و چنان چه غير از اين باشد، توسعه برون زا خواهد بود. در تکميل اين ادعا به مدل هايي هم چون کره ي جنوبي، تايوان و هنگ کنگ به عنوان نمونه هايي از فرآيند توسعه ي برون زا و به مدل هايي چون امريکا، انگليس و هند به عنوان نمونه هايي از توسعه ي درون زا اشاره مي شود.

اما در عين حال مي توانيم توسعه را به توسعه ي فعال يا پيشرو و توسعه ي غير فعال يا پس رو نيز تقسيم کنيم. در اين ترمينولوژي، منظورمان از توسعه ي پيشرو آن است که فرآيند توسعه بدون وجود يک، يا چند “ديگري” توسعه يافته (الگو) در حال تجربه است، در حالي که در توسعه ي پس رو، يک يا چند ديگري توسعه يافته وجود دارد. مدل هايي چون امريکا و اروپا نمونه هاي از توسعه ي پيش رو هستند و مدل هايي چون کره ي جنوبي و هند نمونه هاي از توسعه ي پس رو.

با اين دو تعريف و به کمک انگاره ي سيستم ها، فرآيندهاي توسعه را در پهنه هاي مختلف مي توان به ۴ دسته ي متمايز تقسيم و تفکيک کرد:

۱- فرآيندهاي توسعه ي درون زا و پيش رو.

۲- فرآيندهاي توسعه ي درون زا و پس رو.

۳- فرآيندهاي توسعه ي برون زا و پيش رو.

۴- فرآيندهاي توسعه ي برون زا و پس رو.

از اين منظر به باور من، کشورهاي (سيستم ها) مختلف در پهنه ها (زيرسيستم ها) ي مختلف از مدل هاي توسعه اي متفاوتي ممکن است برخوردار باشند. براي مثال و به طور مشخص پهنه ي ورزش ? به ويژه فوتبال- در کشورهاي در حال توسعه يا توسعه نايافته – و حتي بسيار فقير ? ممکن است از شرايط بسيار متفاوتي نسبت به ديگر پهنه ها برخوردار باشد، که يکي از دلايل آن به احتمال، مي تواند امکان بيشتر و آسان تر اعمال استاندارهاي جهاني بر اين پهنه ها باشد. در مقايسه با زير سيستم ورزش، زير سيستم هاي ديگر، به علت نبود استانداردهاي جهاني (زير سيستم دين و زير سيستم آموزش و پرورش)، يا کمبود اين استانداردها (زير سيستم قدرت)، يا وجود مشکلات فراوان براي اعمال آن ها (زير سيستم حقوق و زير سيستم قدرت) از توسعه کمتري برخورداند(۱).
 
توسعه در ايران

به باور من، روند مدرنيزاسيون و فرآيندهاي توسعه اي که ايران تا کنون در پهنه هاي مختلف تجربه کرده است، با وجود قيل و قال ها خسته کننده و حتي خودستايي هاي تهوع آوري که برخي ملي گراها و سنتي ها در پي آنند، توسعه اي برون زا و پس رو بوده است. به عبارت ديگر، ايران در فرآيند توسعه جهاني، کشوري حاشيه اي به حساب مي آيد، از اين رو، مدرنيزاسيون و توسعه، در پهنه هاي مختلف، همواره به طور مستقيم يا غير مستقيم در سايه و پيرو گفتمان هاي مسلط مرکز شکل گرفته است. اين گزاره هم در مورد جريان هاي چپ و ليبرال ايراني صادق است، که به طور مستقيم اما با تاخيري قابل درک انعکاس گفتمان غالب مرکز بوده اند، و هم در مورد جريان هاي مذهبي و ملي گرا، که واکنشي انفعالي بوده اند به آن چه در مرکز مي گذرد و از اين نظر بايد آن ها را انعکاس غير مستقيم گفتمان مرکز به حساب آورد. از اين رو، اگر بخواهيم شروع مدرنيزاسيون و توسعه را در ايران به لحاظ تاريخي رصد کنيم، لاجرم بايد از زماني بياغازيم که من ايراني نطفه بست و کم کم به خودآگاهي رسيد و توانست براي خودش ديگري اي را تعريف کند. به عبارت ديگر، ما وقتي توانستيم به عنوان يک ايراني خودمان را تعريف کنيم، که احساس کرديم ديگري اي وجود دارد، ديگري هم چون روس، عثماني، انگليس، آلمان، امريکا و ..
چنين اتفاقي در واقع زماني افتاد که رشد رسانه ها به واسطه ي توسعه ي جهاني به حدي رسيد که بتواند تصوير ديگري را براي جمعيت قابل ملاحظه اي از ايرانيان قابل تصور کند. بنابر اين مي توان به گسترش آموزش، گسترش راههاي ارتباطي، گسترش ارتباط با کشورهاي ديگر براي تجارت، کار، تحصيل و سياحت، گسترش رسانه ها جمعي و … اشاره کرد.

به نظر مي رسد تاريخ ايران با ورود اسلام به ايران از متن و مرکز جهان به حاشيه ي منتقل شد (ايران در حاشيه ي جهان اسلام) و نيز به نظر مي رسد اين تقدير تيره با شروع تجربه مدرنيته در غرب تيره تر شد و ايران در آينه ي ديگري قدرتمند تازه اي به عنوان يک کشور حاشيه اي تثبيت شد. به باور من تحليل راه هايي که ايران پس از ورد اسلام به ايران پيمود، راه هايي که با ورود جهان به مدرنيته در ايران تجربه شد و راه هايي که ايران مي بايست در آينده طي کند و به ناچار طي نيز خواهد کرد، همه و همه در گرو درک دقيق و شفاف اين موقعيت حاشيه اي است. موقعيتي که روانشناسي ويژه اي نيز براي ايرانيان رقم زدهاست. ترکيبي دردناک از احساس حقارت و گرايشات نارسيستيک که اوج آن را در بنيادگراها و ناسيوناليست هاي وطني مي توان ديد.
اين که ما چه بوده ايم؟ و چرا؟ يا اين که ديگري ما که بود ؟ و چرا؟ تقدير ما – به مفهوم عميق کلمه ? است! اگر منظورمان از اين سوال ها اين باشد که چه عواملي يا دلايلي در اين سرنوشت دخالت داشته اند و چگونه؟ البته هميشه امکان گفت و گو وجود دارد و اين گفت و گوها نتايج ميموني هم در برخواهد داشت. اما اگر منظورمان اين باشد که چه کسي مقصر است؟ به بي راهه رفته ايم، هرچند، ممکن است اين سوال ها به بگو مگوهاي بسياري بينجامد.

 
آسيب شناسي توسعه در ايران

به باور من کليد توسعه زماني در کشور ما زده شد که ايراني ها توانستند خود را با چندين ديگري توسعه يافته تعريف کنند. به همين دليل ساده موانع توسعه در ايران هم عام بوده است و هم خاص. موانع عام توسعه، همان موانعي هستند که هر فرآيند توسعه اي به ناچار با آن ها روبه رو خواهد شد، مثل تقابل نهادهاي سنتي و مدرن يا تقابل نسل ها. اما موانع خاص توسعه، موانعي هستند که برحسب شرايط ممکن است بر يک فرآيند توسعه عارض شوند، مثل بحران هويت، غرب گرايي يا غرب ستيزي، که ويژه ي جامعه هايي است که توسعه را به صورت پس رو تجربه مي کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ايران در حاشيه توسعه نايافتگي و پاسخ هاي ايراني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید