پایان نامه رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها


فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده‌ی فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه

1-1- آلکید رزین…………………………………………………………………………………………………………………………3

1-1-1- ساختار شیمیایی و روشهای ساخت آلکید رزین………………………………………………………………..4

1-1-1-1- روش الکل‌کافت……………………………………………………………………………………………………..5

1-1-1-2- روش اسید چرب……………………………………………………………………………………………………6

1-1-2- مواد اولیه جهت ساخت آلکید رزین………………………………………………………………………………..7

1-1-3- انواع آلکید رزین…………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-3-1- نوع اسید چرب و یا روغن به کار رفته………………………………………………………………………9

1-1-3-2- مقدار وزنی اسید چرب و یا روغن به کار رفته………………………………………………………….10

1-1-4- خواص رنگهای حاصل از آلکید رزین……………………………………………………………………………10

1-2- نانورُس…………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2-1- ترکیب شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-2- بلورشناسی…………………………………………………………………………………………………………………12

1-2-3- ساختار میکروسکوپی و مورفولوژی MMT……………………………………………………………………14

1-2-4- تبادل کاتیونی MMT…………………………………………………………………………………………………..15

1-2-4-1- ظرفیت تبادل کاتیونی MMT………………………………………………………………………………….15

1-2-5- اصلاح نمودن رس………………………………………………………………………………………………………15

1-2-5-1- یونهای آلکیل‌آمونیوم……………………………………………………………………………………………..16

1-2-5-2- سیلانها………………………………………………………………………………………………………………..17

1-2-6- انواع نانورس………………………………………………………………………………………………………………17

1-2-7- کاربردهای نانورس………………………………………………………………………………………………………18

1-2-8- خواص نانورس‌ها……………………………………………………………………………………………………….19

1-3- نانوآمیزه‌ی پلیمریِ رس………………………………………………………………………………………………………20

1-3-1- تکنیک‌های ساخت نانوآمیزه‌های پلیمر/رس…………………………………………………………………….20

1-3-1-1- بسپارشِ درجا………………………………………………………………………………………………………20

1-3-1-2- محلول…………………………………………………………………………………………………………………21

1-3-1-3- ذوب…………………………………………………………………………………………………………………..22

1-4- هدف از پژوهش جاری………………………………………………………………………………………………………23

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- بررسی مطالعات پژوهشی اخیر……………………………………………………………………………………………25

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………….38

3-2- دستگاهوری………………………………………………………………………………………………………………………38

3-3- روش‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-3-1- اصلاح نانو ذرات رس MMT-Na با استفاده از روغن بزرک…………………………………………….39

3-3-2- سنتز پیش‌پلیمر آلکیدی متوسط روغن بر پایه‌ی روغن بزرک…………………………………………….40

3-3-3- تهیه‌ی آلکید رزین و نانوآمیزه‌های آلکید رزین/ رس………………………………………………………..42

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- سنتز نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………..46

4-1-1- اصلاح نانو ذرات رس MMT-Na با استفاده از روغن بزرک…………………………………………….46

4-1-2- سنتز پیش‌پلیمر آلکیدی متوسط روغن بر پایه‌ی روغن بزرک…………………………………………….48

4-1-3- تهیه‌ی آلکید رزین……………………………………………………………………………………………………….51

4-1-4- تهیه‌ی نانوآمیزه‌ی آلکید رزین/LOM-MMT…………………………………………………………………..52

4-1-5- تهیه‌ی نانوآمیزه‌ی آلکید رزین/Na-MMT………………………………………………………………………54

4-2- آنالیز نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1- طیف‌های IR………………………………………………………………………………………………………………55

4-2-2- دیفرکتوگرام‌های XRD………………………………………………………………………………………………..60

4-2-3- تصاویر SEM……………………………………………………………………………………………………………..62

4-2-4- آنالیزهای توزین حرارتی………………………………………………………………………………………………66

4-2-5- آزمون مکانیکی سختی…………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………85

چکیده‌ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….90

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید