پایان نامه رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی FANP


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت مالی

عنوان:        

رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران

 با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی FANP

استاد راهنما:

دکتر علی صالح آبادی

تیر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده فارسی

هدف اصلی این تحقیق ابتدا اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح سرمایه گذاران منطقی در بورس اوراق بهادار تهران و سپس ارایه مدل نوینی برای رتبه بندی سهام 100 شرکت برتر در این بازار با توجه به معیارهای کشف شده می باشد که برای این منظور از ابزار فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(FANP) استفاده گردید.

روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری این مطالعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای مشخص کردن معیارها پس از مصاحبه با تحلیل گران شرکت های سرمایه گذاری و مشخص شدن معیارها ،با استفاده از نظر مدیران سرمایه گذاری 20 صندوق برتر سرمایه گذاری کشور تحت عنوان نظر خبرگان اقدام به امتیاز دهی به معیارها با سه راهبرد سرمایه گذاری کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت به روش فازی مثلثی(FA) گردید.

یافته های تحقیق حاکی از مشخص شدن 9 معیار برتر به شرح P/E ، بدهی جاری به مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام، EPS،DPS، ریسک،عرضه و تقاضا، حاشیه سود عملیاتی، عملکرد گذشته سهام، و قدرت درآمدی موسسه در آینده می باشد.که در پایان با بدست آوردن اطلاعات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار SUPER DECISION، شرکت های برتر مشخص و رتبه بندی گردیدند.

کلید واژه ها:فرایند تحلیل شبکه ای فازی،بورس اوراق بهادار تهران،رتبه بندی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………….1

1- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1- 2-  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………3

1- 3-  اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………………..4

1- 4-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

1- 5-  سوالات یا فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..6

1- 6-  تعریف عملیاتی و تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق……………………………………………………..7

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق…………………………………………………………………….10

2- 1- بازارهای مالی………………………………………………………………………………………………………………….11

2- 1- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..11

2- 1- 2- بازارمالی…………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-3-کارکردهای بازار مالی……………………………………………………………………………………………………12

2-1-4- سوابق و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………13

2-2- فرآیند تصمیم گیری در بازار سرمایه………………………………………………………………………………23

2-2-1-تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-2- فرایند تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………24

2-2-3-مبانی تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………………….26

2-2-4- مهارت های لازم برای اجرایی مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری ………………………….28

2-2-5-استفاده از مدل در تصمیم گیری…………………………………………………………………………………28

2-2-6- انواع مدل ها…………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-7- انتخاب مدل مناسب…………………………………………………………………………………………………….29

2-2-8-انتخاب معیار یا ملاک درتصمیم گیری………………………………………………………………………..29

2-2-9- طبقه بندی تصمیم ها…………………………………………………………………………………………………30

2-2-10- چگونگی اثر گذاری معیارهای انتخاب سهام بر یکدیگر…………………………………………..31

2-2-11- نقش اطلاعات در بازار سرمایه………………………………………………………………………………….32

2-2-12- ماهیت اصلی در تصمیمات سرمایه گذاری………………………………………………………………33

2-2-13- تصمیم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار………………………………………………………32

2-2-14- تعریف سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………………………………..35

2-2-15- نقد شوندگی……………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-16- درصد سهام شناور آزاد……………………………………………………………………………………………..36

2-2-17- ترکیب سهامداران……………………………………………………………………………………………………..37

2-2-18- اطلاع رسانی توسط شرکت ها…………………………………………………………………………………37

2-2-19- نوع شرکت و صنعت…………………………………………………………………………………………………37

2-2-20- عوامل کلان اقتصادی و سیاسی………………………………………………………………………………37

2-3- فرآیند تحلیل شبکه ای فازی…………………………………………………………………………………………39

2-3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-3-2- تعریف فرایند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………………………….40

2-3-3-سلسله مراتب در مقابل شبکه…………………………………………………………………………………….41

2-3-4- ادبیاتANP……………………………………………………………………………………………………………..41

2-3-5- مقایسه ANP با AHP ………………………………………………………………………………………….43

2-3-6- اصول فرآیند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….43

2-3-7- چکیده قدم ها در ANP ………………………………………………………………………………………….44

2-3-8- سیر تطور تفکر فازی…………………………………………………………………………………………………46

فصل سوم- روش تحقیق………………………………………………………………………………….49

3- 1- روش تحقیق بر حسب هدف و نوع داده ها………………………………………………………………….50

3- 2- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………52

3- 3- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………..52

3- 4- روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………….52

3- 5- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….53

3- 6- بررسی روایی و پایایی  پرسشنامه………………………………………………………………………………….53

فصل چهارم- مدل سازی عملیاتی و تحلیل نتایج……………………………………………….55

4-1-  بدست آوردن وزن معیارها بوسیله روش فازی……………………………………………………………….56

4- 2- مشخص کردن معیارها…………………………………………………………………………………………………….57

4- 3-  رتبه بندی شرکت ها………………………………………………………………………………………………………61

4- 4- پایش نظرات خبرگان……………………………………………………………………………………………………….61

4- 5- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..65

4- 6- آمار استنباطی(بررسی فرضیه های تحقیق)……………………………………………………………………..67

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………82

5- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….83

5- 2- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………83

5- 3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..86

5- 4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..87

5-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………88

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………89

ضمایم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….93

  

فهرست جدول ها و شکل ها

شکل 2- 1- تفاوت در شکل شبکه با سلسله مراتب……………………………………………………………………..40

شکل2- 2 – یک ساختار شبکه ای با وابستگی داخلی در هر سطح…………………………………………….42

شکل2- 3 – تفاوت ساختار سلسله مراتبی با شبکه ای………………………………………………………………..43

شکل 2- 4 – ساختار کلی سوپر ماتریس………………………………………………………………………………………45

شکل2- 5-  الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای فازی…………………………………………………………………….49

شکل3- 1- پیاز فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………….51

شکل 4- 1-  نمایش اعداد فازی مثلثی گزینه های هفت گانه…………………………………………………….56

جدول4- 1- تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی………………………………………………………………….57

جدول 4- 2- مقایسه معیارهای تحقیق و معیارهای بورس…………………………………………………………..57

جدول4-3-  نظر سنجی خبرگان در افق کوتاه مدت……………………………………………………………………58

جدول4-4-  نظر سنجی خبرگان در افق میان مدت…………………………………………………………………….58

جدول4- 5-  نظر سنجی خبرگان در افق بلند مدت…………………………………………………………………….59

جدول4- 6- جدول نهایی اوزان……………………………………………………………………………………………………..60

شکل 4- 2- نظر کارشناسان در مورد هر معیار با توجه به سه رویکرد…………………………………………62

جدول 4- 7- فاصله نرمال بین افراد خبره……………………………………………………………………………………..64

جدول 4- 8- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….65

شکل 4- 3- توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….65

جدول 4- 9- سن……………………………………………………………………………………………………………………………66

شکل 4 -4- توزیع فراوانی سن………………………………………………………………………………………………………66

جدول 4 – 10- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………67

شکل 4- 5- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………..67

جدول 4- 11- آزمون کلموگروف اسمیرنوف سرمایه گذاری کوتاه مدت …………………………………..68

جدول4- 12- آزمون کلموگروف اسمیرنوف سرمایه گذاری میان مدت………………………………………68

جدول 4- 13- آزمون کلموگروف اسمیرنوف سرمایه گذاری بلند مدت …………………………………….69

جدول 4- 14- فراوانی های فاکتورهای سرمایه گذاری کوتاه مدت:……………………………………………69

جدول 4- 15 – آماره های توصیفی فاکتورهای کوتاه مدت ……………………………………………………….70

جدول 4- 16- فراوانی فاکتورهای سرمایه گذاری میان مدت……………………………………………………..71

جدول 4- 17- آماره های توصیفی فاکتورهای میان مدت…………………………………………………………..72

جدول 4- 18- فراوانی فاکتورهای سرمایه گذاری بلند مدت:……………………………………………………..73

جدول 4- 19- آماره های توصیفی فاکتورهای بلند مدت…………………………………………………………..74

جدول 4- 20- رتبه ها…………………………………………………………………………………………………………………75

جدول 4- 21- آزمون…………………………………………………………………………………………………………………..75

جدول4- 22- آزمون خی- دو سرمایه گذاری کوتاه مدت………………………………………………………….76

جدول 4- 23- آزمون خی – دو سرمایه گذاری میان مدت……………………………………………………….76

جدول 4- 24- آزمون خی- دو سرمایه گذاری بلند مدت………………………………………………………….77

جدول4- 25- جدول مقایسه ای رتبه هاب کوتاه مدت و بلند مدت………………………………………….78

جدول 4- 26- آزمون Test Statistics کوتاه مدت…………………………………………………………….78

جدول 4- 27- جدول مقایسه ای رتبه های میان مدت و بلند مدت…………………………………………79

جدول 4- 28- آزمون Test Statistics میان مدت……………………………………………………………..79

جدول 4- 29- جدول مقایسه ای رتبه های کوتاه مدت و میان مدت……………………………………….80

جدول 4- 30- آزمون Test Statistics بلند مدت………………………………………………………………80

جدول 4- 31- آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………81

پیوست 1- نمونه پرسشنامه طرح شده برای کشف معیارها و وزن آنها………………………………………94

پیوست2- فهرست معیارهای پیشنهادی……………………………………………………………………………………..95

پیوست3- فهرست شرکت ها بر اساس ارزش بازار………………………………………………………………………96

پیوست4- مقایسه معیارهای تحقیق و سایر معیارها…………………………………………………………………..98

پیوست5- رتبه بندی شرکت ها در افق کوتاه مدت…………………………………………………………………..100

پیوست6- رتبه بندی شرکت ها در افق میان مدت……………………………………………………………………102

پیوست7- رتبه بندی شرکت ها در افق بلند مدت

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید