پایان نامه راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابنموردی دو راهی لتاک تا دریاسر


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابنموردی دو راهی لتاک تا دریاسر

استاد راهنما:

 دکترمحمد رضا افشاری آزاد 

استاد مشاور:

دکترعلیرضا کشوردوست

نیمسال اول 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4
1-1-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-2- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………7
1-4- ضرورت  و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
1-5- انگیزه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-7- محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..9
1-8- موانع و محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………….9
1- 9- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10
1-10- بهره وران تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..14
1-11- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..14
1-12- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………14
1-12-1- توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-12-2- گردشگری (توریسم)………………………………………………………………………………………………………15
1-12-3- حوزه آبخیز……………………………………………………………………………………………………………………15
فصل دوم: ادبیات و موضوع شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………..16
2-1- تاریخچه گردشگری………………………………………………………………………………………………………………17
2-2- گردشگری و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………19
2-2-1 تعریف گردشگری……………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-2- تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-3-انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-5- توسعه پایدار جهانگردی………………………………………………………………………………………………………..26
2-6- طبیعت و توریسم………………………………………………………………………………………………………………….27
موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………. 2-6-1-28
آب وهوا………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-2-28
توپوگرافی وشکل زمین…………………………………………………………………………………………………….. 2-6-3-28
مواد سطحی……………………………………………………………………………………………………………………  2-6-4-28
آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-5-28
پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-6-29
حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………………………  2-6-7-29
توریسم تابستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-8-29
توریسم زمستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-9-30
2-7- اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-7-1- اصطلاحات مرتبط با اکوتوریسم یا بوم گردی……………………………………………………………………….31
2-8- محیط زیست و آلودگی های آن………………………………………………………………………………………………32
2-8-1- تعریف محیط زیست………………………………………………………………………………………………………….32
2-8-2- تعریف آلودگی زیست محیطی…………………………………………………………………………………………….33
2-8-3- انواع آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………33
2-8-3-1- آلودگی خاک……………………………………………………………………………………………………………….33
2-9- عناصر اصلی در ساختار صنعت گردشگری………………………………………………………………………………33
2-10- تأثیر گردشگری بر اقتصاد…………………………………………………………………………………………………….34
2-11- بررسی آثار مثبت اقتصادی گردشگری…………………………………………………………………………………….35
2-12- آثار منفی اقتصادی گردشگری………………………………………………………………………………………………36
2-13- اشتغال و گردشگری……………………………………………………………………………………………………………36
فصل سوم: شهرستان تنکابن و ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه………………………………………….38

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد