پایان نامه راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

استاد راهنما:

دکتر نصرا…مولایی هشجین

تابستان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                             فهرست مطالب                                       صفحه

چکیده   …………………………………………………………………………………………………………………..   ص

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات تحقیق                                                 11-3

1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………  6

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………    7

1-3-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………….     7

1-3-2 – اهداف ویژه و کاربردی …………………………………………………………………     7

1-4- سوالات و فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………..  8

1-4-1-سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………..   8

1-4-2- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………..    8

1-5 – تعریف واژه ها و مفاهیم ……………………………………………………………………………..    8

1-6- محدودیت ها و تنگناها تحقیق ………………………………………………………………………… 10

1-7- منابع فصل اول………………………………………………………………………………………………..11.

فصل دوم :ادبیات تحقیق                                              36-12           

2 -1- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………    13

2-2- مفاهیم و تعاریف ………………………………………………………………………………………     14

 • مفهوم وتعریف توریسم …………………………………………………………………………….. 14

عنوان                                             فهرست مطالب                                          صفحه

 • مفهوم وتعریف اکوتوریسم …………………………………………………………………………………. 20
 • اکوتوریسم درجهان و ایران………………………………………………………………………………….. 21
 • محیط های گوناگون اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………. 23
 • انواع اکوتوریست………………………………………………………………………………………………. 26
 • اکوتوریسم پایدار………………………………………………………………………………………………… 28
  • مکاتب و نظریه ها …………………………………………………………………………………… 30
  • منابع فصل دوم……………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم :روش اجرای تحقیق                                           90-37                               3-1 معرفی محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………  38

3-1-1موقعیت جغرافیایی  …………………………………………………………………………………………   38

3-1-2مشخصات محیط طبیعی…………………………………………………………………………………….. 38

3-1-3مشخصات اجتماعی و جمعیتی …………………………………………………………………………….64

 • ویژگی های اقتصادی شهرستان سیاهکل………………………………………………………………. 70
 • مشخصات کالبدی – فضایی……………………………………………………………………………….. 74

3-2 – روش تحقیق و مراحل آن ……………………………………………………………………………………..    80

3-2-1- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………    80

3-2-2- مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………….   81

3-2-2-1- گردآوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………. 81

3-2-2-2- سازماندهی داده ها و اطلاعات ………………………………………………………..       81

3-2-2-3- تحلیل اطلاعات ………………… ………………………………………………………….       82

3-2-2-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….      82

عنوان                                               فهرست مطالب                                       صفحه

3-3- جامعه آماری ، نمونه و حجم آن ……………………………………………………………………………       83

3-3-1 – جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….  83

3-3-2- جامعه نمونه …………………………………………………………………………………………..      83

3-3-3- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………     83

3-4- متغیرها و شاخص های تحقیق ……………………………………………………………………………….      83

3-4-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………..       83

3-4-2- شاخص های تحقیق ……………………………………………………………………………..     84

3-5 مقطع زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………    86

3-6- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..    86

3-7- تکنیک های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  88

3-8 منابع فصل سوم  ……………………………………………………………………………………………………….  89

فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                132-91

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد