پایان نامه رابطه ی کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان


فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش

 

۱-          مبانی نظری پژوهش و پیشینه

  • مقدمه

این فصل در دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش تنظیم شده است که در بخش اول به بررسی تعاریف و نظریه­ها، ابعاد و پیامدها تعهد سازمانی؛ تعاریف، اجزا و الگوهای کیفیت زندگی کاری و مدل­های تعارض کار-خانواده پرداخته شده است و در بخش دوم پژوهش­های داخلی و خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق بررسی شده است.

  • تعاریف تعهد سازمانی

در مورد تعریف تعهد سازمانی و شاخص های آن توافق همگانی وجود ندارد. با توجه به همین تعاریف متعدد، درباره ی سنجش آن نیز توافق همگانی وجود ندارد (بکر[۱]، ۱۹۹۲). اکثر محققان، تعهد سازمانی را یک حالت روانشناختی دانسته­اند که رابطه ی کارمند با سازمان را شرح می دهد (روسیو[۲]،۱۹۸۹).

عده­ای آن را تمایل کارکنان برای باقی ماندن در سازمان می دانند (گروکسی[۳]، ۱۹۹۶؛ هربی ناک و آلوتو[۴]، ۱۹۷۲؛ لی[۵]، ۱۹۷۱). تعاریف دیگر شامل دلبستگی به سازمان (مودی و دیگران، ۱۹۷۹)، هماهنگی اهداف شخصی و سازمان (بوچونان[۶]، ۱۹۷۴) و بروز رفتارهایی برای پاداش های ارزشمند (مایر و آلن، ۱۹۸۴) است.

کاشمن[۷] (۱۹۹۲)، تعهد سازمانی را درجه­ای که یک شخص ارزش ها، اهداف، حس وفاداری و وظیفه شناسی به محل کار خود را درونی می کند، تعریف کرد و بیان کرد که به واسطه­ی تعهد، یک هدف یکسان قوی در بین کارکنان و گروه های کاری شکل می­گیرد.

لوتانز، بک و تایلور[۸] (۱۹۸۷) معتقدند که تعهد سازمانی را می­توان در سه ویژگی خلاصه کرد:

الف- اعتقاد قوی فرد نسبت به سازمان و پذیرش اهداف آن

ب- تلاش فراوان و مشتاقانه در جهت دستیابی به اهداف سازمان

ج- تمایل کامل برای باقی ماندن در سازمان

بوت و همکاران[۹] (۲۰۰۵، به نقل از دربانیان، ۱۳۹۰)، تعریف دیگری از تعهد سازمانی ارائه می­دهند، بدین ترتیب که پیوند روانشناختی بین کارکنان و سازمان برقرار می­گردد، به نحوی که این پیوند احتمال ترک داوطلبانه سازمان را توسط کارکن به حداقل برساند. در جدول نیز تعاریفی از تعهد سازمانی توسط می­لیانگ و همکاران (۲۰۰۹) ارائه شده است.

[۱] -Becker

[۲] -Rousseau

[۳] -Gruskey

[۴] -Herbiniak & Alutto

[۵] -Lee

[۶] -Buchanan

[۷] -Kashman

[۸] -Luthans, Baack & Taylor

[۹] -A bbott et al

متن کامل پایان نامه