پایان نامه رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید

http://gpdrelief.com/malito/sitemap93.html دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

Спайс в Суздаль دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش :

 مدیریت آموزشی

عنوان:

 رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

استاد راهنما:

 دکتر مسلم صالحی

استاد مشاور:

دکتر عباداله احمدی

تابستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه ی بین سبک رهبری مدیران و جو مدرسه با اثربخشی مدارس متوسطه بوده است. این تحقیق به روش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران و دبیران دوره ی متوسطه ی شهر اقلید در سال تحصیلی( 90-89 ) به تعداد200 نفرتشکیل دادند و حجم نمونه مورد پژوهش بودند به صورت طبقه ای تصادفی با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان 80 تن انتخاب شد.

جهت جمع آوری داده ها از سه ابزارابزار شامل پرسشنامه توصیف رفتار رهبر( لوتانز،1985)   و جو سازمانی (ویلیس جی . فورتنجر ، 2004 )  واثر بخشی( سر جیوانی و همکارانش 1992) بهره گرفته شده است.

جهت تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و آزمون تی گروههای مستقل استفاده شده است برای پایایی ابزارهای استفاده شده از روش آلفای کرونباخ استفاده وروایی ابزارها مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور و اساتیدمتخصص قرار گرفت .

پس از اجرای ابزارها ،داده های به دست آمده در محیط Spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ویافته های پژوهش به شرح زیر حاصل گردید.

1- بین سبک های رهبری مدیران  و جو مدرسه با اثربخشی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

2- بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد  و از طرفی تنها سبک رهبری انسان مدار پیش بینی کننده اثر بخشی می باشد .

3- بین ابعاد جو باز، تلاش مازاد، ساختار انظباطی و خود ارزیابی و  اثربخشی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

4- مؤلفه­ ساختار و تلاش مازاد می­تواند اثربخشی را پیش­بینی نماید.

کلمات کلیدی: سبک های رهبری، جو مدرسه ،اثربخشی مدرسه، مدیران و دبیران دوره متوسطه نظری.

 

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه2
بیان مسئله4
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش6
اهداف پژوهش8
فرضیه های پژوهش9

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق

9

فصل دوم: ادبیات و پیشیه ی پژوهش

12

مقدمه14
مبانی نظری14
مفهوم اثربخشی14
نظریه های اثربخشی

15
تفاوت کار ایی و اثر بخشی19
مدل اثر بخشی سر جیوانی22
مفهوم رهبری28
تعریف سبک رهبری30
نوع شناسی نظریه های رهبری34
مفهوم جو سازمانی

41

انواع جو سازمانی

46

مکانیسم های جو سازمانی47
پیشینه پژوهشیتحقیقات خارجی51
تحقیقات داخلی56
جمع بندی61
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

روش انجام پژوهش63
جامعه و نمونه آماری پژوهش64
ابزار پژوهش64
پایایی و روایی ابزارها64
روش تحلیل داده ها68
ملاحظات اخلاقی69
فصل چهارم: یافته های پژوهش
یافته های توصیفی70
یافته های استنباطی72
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق77
بحث و نتیجه گیری78
دستاوردهای اصلی پژوهش80
محدودیت های پژوهش81
پیشنهادهای پژوهش82
منابع و ماخذ
منابع فارسی84
منابع لاتین

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پشتیبانی سایت :

info@jahandoc.com

یا تلگرام

    hamidisupport@