پایان نامه رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سلامت افراد


۴-۱- اهداف

         هدف اصلی

 • شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سلامت افراد مورد مطالعه

اهداف فرعی:

 • شناخت رابطه تحصیلات با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه شغل با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه درآمد با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه محله زندگی با سلامت افراد مورد مطالعه

هدف اصلی دوم :

 • شناخت رابطه وقایع استرس زای زندگی افراد مورد مطالعه و سلامت آنها

اهداف فرعی:

 • شناخت رابطه مرگ همسر یا فرزند با سلامت
 • شناخت رابطه  مرگ یکی از اعضای نزدیک خانواده یا دوست با سلامت
 • شناخت رابطه  ازدست دادن شغل با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه تغییر در وضعیت مالیبا سلامتافراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه تغییر سمت و مسئولیت باسلامتافراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه تغییر در محل زندگی باسلامتافراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه بازنشستگی و سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه بیماری یکی از اعضای خانواده وسلامت افراد مورد مطالعه

       هدف اصلی سوم

 • شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد مورد مطالعه ومیزان دسترسی آنها به خدمات پزشکی و بهداشتی است.

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید