پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش عمومی

عنوان:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

استاد راهنما:

دکتر حسن امیری

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل یکم:مقدمه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….3.

1-1- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………….4.

1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

1-3-اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….8

1-3-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………….8

1-3-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………..8

1-4- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..8.

1-5- تعریف متغیر ها ……………

………………………………………………………………………..9

1-5-1- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………9

1 -5-2- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………..9

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….11

2-1-1- نظریه کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………….11

2-1-2- نظریه فمینیستی…………………………………………………………………………………………………………..11

2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین………………………………………………………………………………………………13

2-1-4

نظریه مازلو……

– خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-3- ارائه الگویی مطلوب از خانواده…………………………………………………………………………………………….14

2-4- ویژگی های سنت ازدواج…………………………………………………………………………………………………….14

2-4-1- تقدس سنت ازدواج………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2- انتخاب آگاهانه……………………………………………………………………………………………………….16

2-4-3-همسان همسری………………………………………………………………………………………………………..17

2-5- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده……………………………………………………………………………………18

2-5-1- سرپرستی مرد……………………………………………………………………………………………….18

2-5-2-آگاهی پذیرش نقش ها…………………………………………………………………………………………….19

2-5-3- نقش عاطفی همسران…………………………………………………………

– نقش عاطفی زن…………………………………………………………………………………………..20

2-5-3-2- نقش عاطفی شوهر……………………………………………………………………………………….21

الف-نیکو سخن گفتن…………………………………………………………………………………………………21

ب-احترام………………………………………………………………………………………………………………….21

2 -5 -4- نقش جنسی همسران…………………………………………………………………………………………..22

2-5-4-1-نقش جنسی زن…………………………………………………………………………………………………22

2-5-4-2- نقش جنسی شوهر………………………………………………………………………………………….22

-25-5- نقش پدری و مادری……………………………………………………………………………

– وظایف والدین در قالب فرزندان………………………………………………………………………………………..23

2-6-1- اظهار محبت………………………………………………………………………………………………….23

2-6-2- حمایت………………………………………………………………………………………………………..24

2-6-2-1- نقش فرزندی…………………………………………………………………………………………………..24

2-6-2-2- نقش خویشاوندی……………………………………………………………………………………………..25

2-7- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده……………………………………………………………………………………..25

2-2-1- مشروعیت بخشی به فرزندان………………………………………………………………………………………..25

2-7-2- جلوگیری از انحرافات اجتماعی……………………………………………………………………………………26

2-8- راهکارهای تحقق خانواده مطلوب………………………………………………………………………………………..27

2-8-1- تقویت ایمان……………………………………………………………………………………………………………..27

2-8-1-1- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت………………………………………………………..27

2-8-1-2- تقویت اخلاق و کنترل درونی…………………………………………………………………….27

2-8-2- فرزند آوری……………………………………………………………………………………………………………….28

2-8

– 3- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی……………………………………………………………………29

2-8-4- تقویت روحیه غیرت ورزی………………………………………………………………………………………….29

2-9- وظایف و نقش زوجین در رضایت زناشویی…………………………………………………………………………33

2-10- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات……………………………………………………………………………….31

2-10-1- تکریم زن………………………………………………………………………………………………………..31

2-10-2-کمک کردن به زن……………………………………………………………………………………………..32

2-10-3-اظهار محبت به زن……………………………………………………………………………………………33

2-10-4-خوش رویی با زن…………………………………………………………………………………………….34

2-10-5- پند و موعظه دادن…………………………………………………………………………

– تشکر و سپاسگذاری مرد……………………………………………………………………………..35

2-10-7- بدرقه و استقبال مرد………………………………………………………………………………….36

2-10-8- سرپرستی مرد- اطاعات زن…………………………………………………………………………..36

2-10-9-ایجاد لذت برای یکدیگر……………………………………………………………………………………38

2-10-10-حل تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………40

2-10-11-بیان زیبا برای همسر…………………………………………………………………………………..41

2-10-12- صبر بر آزار و اذیت همسر……………………………………………………………………………41

2-11- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی……………………………………………………………………….42

2- 11- 1- سخت گیری…………………………………………………………………………………………….42

2-11-2- ترش رویی…………………………………………………………………………………………………42

2-11-3-نا سزا گویی……………………………………………………………………………………………….42

2-11-4

– چشم و هم چشمی………………………………………………………………………………………43

2-11-5- لجاجت……………………………………………………………………………………………………43

2-12- دین…………………………………………………………………………………………………………………….43

2-12-1- مفهوم دین………………………………………………………………………………………………….49

2-12-2-دین در لغت……………………………………………………………………………………………………44

2-12-3- نیاز همیشگی به دین………………………………………………………………………………………………45

2-13- هدف دین……………………………………………………………………………………………………………46

2-13-1-هدایت تشریعی………………………………………………………………………………………………46

2-13-2-تعلیم و تربیت مردم………………………………………………………………………………………..47

  • –قضاوت……………………………………………………………………………………………………..

-13-4-اصلاح………………………………………………………………………………………………………..47

2-13-5—حکومت…………………………………………………………………………………………………..48

2-14- دین از منظر نظریه پردازان غربی……………………………………………………………………………………….49

2-14-1- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت…………………………………………………………………………..52

2-15-دین و مولفه های آن در اسلام………………………………………………………………………………………..53

2-16- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی…………………………………………………………………………………….55

2-16-1- علامه طباطبایی………………………………………………………………………………………………..55

2-16-2- استاد مطهری………………………………………………………………………………………………….56

2-17- بیشینه خارجی…………………………………………

– بیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………62

فصل سوم- روش پزوهش

3-1- روش ها……………………………………………………………………………………………………………….65

3-2- جامعه اماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….65

3-3- متغیر های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………..65

3-4- ابرار پزوهش و روش گرد آوری…………………………………………………………………………………65

3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….66

فصل چهارم- یافته های پژوهش

4-1-آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..68

4–2آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید