پایان نامه رابطه ویژگی‌های جمعیتی (جنسیت) دانشجویان وعملکرد تحصیلی


-۵-۳- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی

در این زمینه، کنراد[۱] (۲۰۰۶) وفارسیدس و وودفیلد[۲] (۲۰۰۳) بیان می‌کندکه رگه بازبودن نسبت به تجربه با موفقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد. دی فرویت۱۹۹۶نقل از دیست ۲۰۰۳) به این نتیجه رسیدند که رابطه گشودگی با پیشرفت تحصیلی به ویژه در دانش آموزان دختر مثبت است.

۲-۵-۴- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی

لایدرا، پالمن والیک[۳] (۲۰۰۷) بیانگر رابطه مثبت رگه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی است. پرموزیک وفورنهام (۲۰۰۳) نشان دادندکه بین رگه مقبولیت و غیبت در کلاس درس رابطه منفی وجود دارد وارتباط مقبولیت با رفتار مثبت در کلاس مستقیم (مثبت) است.

۲-۶- پیشینه تحقیق

واگرمن و فاندر[۴] (۲۰۰۷) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبتی بین وظیفه شناسی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد.

پتسکا[۵] (۲۰۰۶) چهار دلیل را برای تبییین این رابطه مثبت ذکر می‌کند. ۱-این افراد وقت زیادی را صرف انجام تکالیف خود می‌کنند۲-اطلاعات بیشتری در مورد شغل آینده خود کسب می‌کنند. ۳-هدفهایی را برای خود تعیین می‌کنندو در جهت رسیدن به آنها پافشاری و تلاش زیاد از خود نشان می‌دهند. ۴-درهر زمینه ای همواره بیش از آنچه نیاز است تلاش می‌کنند.

یافته‌‌های پژوهش ایزدی و رجبعلی (۱۳۸۶) نشان می‌دهد که هر یک از سبک‌‌های یادگیری با ویژگی شخصیتی خاصی ارتباط دارد و این ارتباط و تناسب بین ویژگی‌‌های شخصیتی و سبک‌‌های یادگیری باعث می‌شود که یادگیرندگان بهتر مطالب درسی را بیاموزند و از خود و یادگیریشان احساس رضایت کنند و این خود موجب تشکیل یک خودپنداره مثبت در یادگیرندگان می‌شود. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری در مورد رابطه سبک‌‌های یادگیری و ویژگی‌‌های شخصیتی با عملکرد تحصیلی به روش مرحله ای نشان داد که بهترین متغیر‌های پیش بین برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان از بین چهار سبک یادگیری و پنج ویژگی شخصیتی به ترتیب، ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و سبک‌های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال است.

[۱] – Conard

[۲] – Farsides & Woodfield

[۴] – Wagerman & Funder

[۵] – Petska

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید