پایان نامه رابطه مهارت های مدیریتی با اثر بخشی کنترل اغتشاشات-تهران بعد از دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری


دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و فرماندهی انتظامی

                                                                                    عنوان:

رابطه مهارت های مدیریتی با اثر بخشی کنترل اغتشاشات-تهران بعد از دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری-

استاد راهنما:

دکتر عبد الله مجیدی

  استاد مشاور:

سرتیپ2پاسدار  دکتر  سعید شکری پور

        تابستان سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

اغتشاشات و ناآرامی های شهری تقریباً همزمان با خاتمه جنگ تحمیلی و حاکم شدن فضای عادی سیاسی حیله و نقشه های استکبار جهانی و از سوی دیگر افزایش توقعات و مطالبات انباشته شده مردم بود، به تدریج به عنوان یک معظل امنیتی و انتظامی در فضای اجتماعی نمود پیدا کرد.

هدف بررسی وشناخت مهارتهای مدیریتی فرماندهان یگان ویژه ناجا و  موثر در کنترل اغتشاشات (تهران بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری) و بررسی  میزان آنها در کنترل اغتشاشات سال  1388 انجام گرفته است .پژوهش حاضراز نظر هدف و نتیجه کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها،  توصیفی –پیمایشی و از نوع ترکیبی (آمیخته ) است.جامعه پژوهش عبارتست 270 نفر از کلیه مدیران و فرماندهان و خبرگان یگان ویژه در تهران بزرگ میباشد که 101 نفر از طریق نمونه گیری تصادف طبقه ای  به عنوان نمونه انتخاب شدند.

در این تحقیق ابتدا جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات تحقیق و شناسایی مؤلّفه­ها از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس برای جمع آوری داده ها  علاوه بر مطالعات نظری از طریق مصاحبه  با اساتید و صاحبنظران و همچنین مدیران وفرماندهان جامعه مورد مطالعه  شا خص ها احصا و از طریق پرسش­نامه محقق ساخته دو وجهی(مطلوب و موجود) و با شرکت جمع زیادی از کارشناسان  شاخص ها نهایی و مورد آزمون قرار گرفتند.برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از جداول فراوانی و برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون تی تک نمونه ای به منظور پاسخ به سؤالات اساسی تحقیق استفاده گردیده است.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مهارت  های (اداراکی، ارتباطی، فنی)از جمله مهارت های مورد نیاز فرماندهان یگان ویژه در جهت اثر بخشی کنترل اغتشاشات می باشد، که پاسخ دهندگان وجود این مهارت ها را در بین فرماندهان یگان ویژه در کنترل اغتشاشات سال 1388مورد  تایید قرار داده اند. و شاخص های اثر بخش در کنترل اغتشاشات هم از طزیق مصاحبه و پرسشنامه احصاء شدند.

کلید واژه ها

اغتشاشات(commotion) ، مهارت (craft )،(ادراکی (conceptual)،ارتباطی(conectual)، فنی (engineer)،مدیریت (management)،فرماندهی(command)

 

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

1-1- مقدمه

از مهمترین کشش ها و تمایلات انسانی جستجوی امنیّت است این کشش باجوهر هستی انسان پیوندی ناگستنی دارد.حفظ ذات وصیانت نفس ازاساسی ترین میلهای انسان می باشد.انسانها درپی برآوردن نیازهای زیستش بایکدیگرواردمناسبات گوناگون می شوندوتشکیل جامعه می دهند.مهمترین نیاز هرجامعه،خواه یک طایفه یاقبیله وچه یک قوم یاکشور،تامین امنیّت جامعه وافراد آن است.(روشندل ،1374  :3)

از آنجا که امنیت و احساس آسودگی خاطر اهمیت فراوانی درزندگی بشر دارد،این سخن پسندیده بحق شهرت فراوان یافته که گفته می شود”بعدازنان وقبل ازآزادی مهمترین خواسته بشر امنیّت است”وبه تجربه هم ثابت شده هرگاه افراد بشر مخیّر به انتخاب یکی ازاین دوامرامنیّت و آزادی باشندطبعاٌمایلند آزادی رافدای امنیت کنند وجان ومال خودراازخطرو هلاکت نجات بخشند.

«در همین راستا می توان به حدیثی از امام صادق(ع)اشاره کرد که می فرماید:”النعیم فی الدنیا:الامن وصحهالجسم وتهام النعمه فی الاخره:دخول الجنه” یعنی اینکه آسودگی وخوشی در دنیادوچیز است:یکی امن وامنیّت و دیگری سلامت جسم وجان و تمام نعمتها در آخرت هم ورود به بهشت الهی است.»(مجلسی،ج81:173).

مهارت های مدیریتی از جمله مقوله هایی است که به سبب برخورداری از مفهوم بسیار عمیق و در عین حال پیچیده، توجه صاحب نظران را در عرصه مدیریت بخود جلب نموده است که این امر می تواند بیانگر تأثیر شایان توجه آن بر سیاست های سازمان و شکوفایی توانایی های آن باشد. امروزه با توجه به پیچیدگی روزافزون سازمان ومحیط فعالیتی آنان در هزاره سوم که عصرفن آوری اطلاعات وارتباطات نام گرفته شناسایی وکسب این مهارت ها می تواند اثرات قابل توجهی در عملکرد مدیران سطوح مختلف وبهبود وضعیت سازمانی داشته باشد از سوی دیگر “گسترش همه جانبه سازمانهای آموزشی لزوم بر خورداری از مدیرانی ماهر وتوانمند در بکار گیری دانش وتجربۀ تخصصی را دو چندان ساخته است. این مدیران با تاٌثیر گذاری مستقیم به آموزش بر جهت دهی کل جامعه موثر هستند”(بهرنگی،1387: 16).

کسب مهارت های مدیریتی ضامن پیشرفت و موفقیت  فرماندهان و مدیران انتظامی به ویژه فرماندهان یگان های  ویژه پاسداران ناجا در سطوح مختلف به منظور انجام مأموریت خطیری که بر عهده آنها گذارده شده است می باشد که می تواند تاثیر گذار باشد . بر این پایه تحقیق حاضردر صدد است تا رابطه مهارت های مدیریتی فرماند هان یگان های ویژه رابا اثر بخشی کنترل اغتشاشات بررسی نماید.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل نظام حاکم وعدم مناسبت احزاب سیاسی وساختار انتظامی کشورکنترل اجتماعات به عهده گارد شهربانی بود .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر در ساختار حکومتی و تغییر در ارزشهای اجتماعی مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی  حزبها وگروهای زیادی شروع به فعالیت نمودند.در بعضی از مواقع دشمنان نظام این احزاب وگروه هارا در راستای منافع سوء خود وادار به تجمعات  غیر قانونی کرده و می کنند. نیروی انتظامی که وظیفه تامین نظم وامنیت را به عهده داردباید مقابله وکنترل این گونه اجتماعات را انجام داده وبه همین منظور باید  از آمادگی لازم برخوردار باشد.(پورفیض ،1382: 2)

اغتشاشات و ناآرامی های شهری از بدو ادغام نیروی انتظامی که تقریباً همزمان با خاتمه جنگ تحمیلی و حاکم شدن فضای عادی سیاسی حیله و نقشه های استکبار جهانی و از سوی دیگر افزایش توقعات و مطالبات انباشته شده مردم بود، به تدریج به عنوان یک معظل امنیتی و انتظامی در فضای اجتماعی نمود پیدا کرد. بروز انواع اغتشاشات شهری مانند وقایع اسلام شهر در سال 1372، قزوین در سال 1374، و سلسله وقایع 18 تیر ماه سال 1378 ودر نهایت حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری مجموعه ای از سلسله ناآرامی هایی بودند  که طی سال های اخیر به وقوع پیوسته است. مدیریت کنترل اغتشاشات از وظایف اصلی نیروی انتظامی و یکی از دغدغه های مهم فرماندهان می باشد  که باید با کمترین آسیب ها و ضعف ها در جامعه انجام تااز اثرات مخرب و همیشگی در جامعه جلوگیری نماید . بدیهی است در صورت عدم کنترل تجمعات توسط واحد های انتظامی وادامه وضع موجود وشدّت یافتن ناآرامیهاومختل شدن امنیت اجتماعی یگان ویژه پاسداران ناجا به عنوان نیروی مقابله ای ناجا وارد عمل شده وبا برهم زنندگان نطم و امنیت اجتماعی  برابر مقرارت مربوطه برخوردو نظم را به جامعه بر میگرداند . اجرای  مناسب این ماموریت مستلزم حضور فرماندهی بصیر،متدین و کارآمدمی باشد تا بتواند امنیت را با کمترین هزینه به جامعه برگرداند .

1-2-بیان مسئله

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/3/1388 انجام گردید که به دلیل حضور حماسه ای مردم در انتخابات بد خواهان نظام در صدد انحراف افکار عمومی وتحت الشعاع قرار دادن آثار آن بودند. لذا با تنظیم سناریو های مختلف گام به گام قبل از انتخابات، سناریو بحرانی نشان دادن کشور،طرح دولت وحدت ملی، تشکیک در سلامت انتخابات، تقلب و دروغ بزرگ ، تشکیل کمیته صیانت از آرا را قبل از انجام انتخا بات و سناریو های ادعای پیروزی و تهدید نظام در صورت باخت، اعلام نتایج و وضعیت (کما) برای جبهۀ فتنه، اتهام تقلب وآغاز اردو کشی های خیابانی برای ابطال انتخابات به سوء استفاده از رنگ سبز وپیگیری انقلابات رنگین در ایران را شروع نمودند ودر این حرکت از همراهی کلیۀ گروهای ضد انقلاب و ورشکسته وهدایت اغتشاشگران و انجام عملیات روانی همه جانبه به ویژه بر رفتار اغتشاشگران وحضور در سطح شهرها وایجاد در گیری با نیروهای امنیتی وتخریب اموال عمومی اقدام نمودند .

بدیهی است در این فرآیند از روزهای اولیه پس از انتخابات نیروی انتظامی برابر وظایف قانونی فعالیت هایی را انجام دادند . یگان ویژه پاسداران ناجا به عنوان نیروی اصلی برخورد با اغتشاشگران راه کارهای مختلفی را به کار بردند تا بتوانند آرامش وامنیت را به جامعه بر گردانند، از این رو توانستند نقش بی بدیلی را در کنترل اغتشاشات در سطح شهر تهران از خود به یادگار بگذارند.دراین وضیعت تلاش نیروی انتظامی همراه با سایر نهاد های مردمی و حکومتی باعثشد که صدماتی مانند.1- جریحه دار شدن احساسات ملی ودینی  2-کشته شدن تعدادی ازهموطنان 3- تحت تاثیر قرار گرفتن وجهه بین المللی کشور 4- خسارات فراوان اقتصادی 5-خسارات اطلاعاتی و سوءاستفاده عوامل بیگانه از شرایط به وجود آمده به حداقل برسد.از آنجا که دوام و استمرار این موفقیت نیازدارد که مهارت های مرتبط با آن شناخته شود . با توجه به اینکه محقق خود شخصا در صحنه درگیری ها حاضر بوده است و با نقاط قوت و ضعف یگان ها عملا در گیر بوده است این تحقیق در صدد آن است که مهارت های مرتبط را شناسایی وتقویت نماید.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.