پایان نامه رابطه مرگ یکی از اعضای نزدیک خانواده یا دوست با سلامت

ارسال شده در سایت پایان نامه

۳-۲- پیشینه مطالعاتی موضوع

۱-۳-۲-مطالعات داخلی

  • در مطالعه ای که بزازیان و رجایی(۱۳۸۶) انجام دادند رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی بررسی کردند. هدف پژوهش بررسی رابطه بین شاخصهای موقعیت اقتصادی و اجتماعی (درآمد، تحصیلات و شغل) با سلامت روانی و جسمانی بود.آنها ۱۵۰ نفر از مدیران ارشد، معاونین و رؤسای دانشگاهها، استادان دانشگاه، دبیران، کارمندان، کارگران و کشاورزان استان زنجان، با پرسشنامه سلامت روانی MHI (ویت و ویر، ۱۹۸۳)، فهرست سلامت جسمانی PHC (بوآردمن، ۲۰۰۴) مورد پرسش قرار ادند و فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون مجذور کای تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که اثر تعاملی شغل و درآمد بر زیر مقیاس درماندگی روان‌شناختی سلامت روانی معنادار بود. بین سطوح تحصیلات با دو زیر مقیاس سلامت روانی (بهزیستی روان‌شناختی و درماندگی روان‌شناختی) همخوانی وجود داشت اما سطوح تحصیلات با سلامت جسمانی فاقد همخوانی بود. زنان در مقایسه با مردان از سطوح پایین‌تر بهزیستی روان‌شناختی و سطوح بالاتر درماندگی روان‌شناختی برخوردار بودند. اما در زمینه سلامت جسمانی تفاوت معنادار نبود. پژوهش حاضر با تأیید رابطه بین سلامت روانی با موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی می‌تواند راهگشای سیاستگذاریهای مناسب در زمینه ارائه برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌های مرتبط با ارتقای سطح سلامت جامعه باشد.
  • در مطالعه ای که حاجلو(۱۳۸۶) با عنوان بررسی رابطه‌ی فعالیت اقتصادی و اجتماعی با سلامت روانی جانبازان انجام داد، رابطه‌ی فعالیت اقتصادی و اجتماعی جانبازان با سلامت روانی آنان بررسی شد. روش تحقیق ، از نوع پیمایش و جامعه‌ی آماری آن، جانبازان بیشاز ۲۵درصد استان اردبیل(۳۰۶۳نفر) بودند که از بین آنان، تعداد ۵۰۷ نفر به‌روشطبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه، با استفاده ازآزمون‌های سلامت روانی گلدبرگ و پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته پیرامون وضعیتفعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جمع‌آوری گردید. نتایج به‌دست‌آمده، نشان داد کهمیانگین شاخص کلی سلامت روانی جانبازان مورد مطالعه، ۴۵/۳۵ می‌باشد. در بین چهارمقیاس فرعی سلامت روانی، بیش‌ترین میانگین به جسمانی‌سازی(۷۰/۱۰) و اضطراب(۵۱/۱۰) اختصاص داشت و کم‌ترین میانگین نیز، به شاخص افسردگی(۹۸/۵) تعلق داشت. هم‌چنین،دیگر بررسی‌ها حکایت از آن دارد که وضعیت فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جانبازانرابطه‌ای قوی با سلامت روانی آن‌ها دارد.
  • در پژوهشی که قربانی و همکاران (۱۳۸۵) در استان گلستان انجام دادند هدف پژوهش تعیین وضعیت هویت جوانان استان گلستان و سلامت عمومی آنان بودانجام شده است.در این مطالعه نمونه ای به حجم ۴۰۰ نفر(۲۲۶ مونث و ۱۷۴ مذکر) از بین جوانان گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله استان گلستان به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی, بحران هویت, سبک های هویت یابی و سلامت عمومی بودند.نتایج حاصل از پرسشنامه بحران هویت نشان داد که ۳/۹۴درصد از افراد در حال حاضر بحران هویت را تجربه نمی‌کنند و ۷/۵ درصد بحران هویت را تجربه می‌کنند.بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه سبک هویت یابی ۸/۳۳ درصد از افراد از سبک هویتی سردرگم,۸/۲۲ درصد از سبک هویتی هنجاری و ۵/۱۹ درصد از سبک هویتی اطلاعاتی استفاده می کنند.نتایج مقایسه ای نشان داد که بین دختران و پسران در سبک های هویتی تفاوت معنی داری وجود ندارند.در حالی که بین گروههای مختلف سنی تفاوت معنی دار وجود دارد.بدین معنی که بین گروه ۲۰ ساله با ۲۴ ساله در سبک هویتی سردرگم تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی نشان داد که بین بحران هویت با سبک هویتی سردرگم رابطه معنی دار وجود دارد.یعنی کسانی که بحران هویت را تجربه می کنند بیشتر به سبک هویتی سردرگم گرایش دارند.هم چنین بین سبک هویتی سردرگم و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد.بدین معنی که با بالا رفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی سبک هویتی سردرگم کمتر تجربه می شود.علاوه بر آن نتایج نشان داد که بین بحران هویت و سلامت روانی در دختران همبستگی معنی‌داری وجود دارد. یعنی دخترانی که بحران هویت را تجربه می کنند از میزان سلامت روانی پایین تری برخوردارند.در حال که در گروه پسران بر عکس است بدین معنی پسرانی که بحران هویت را تجربه می کنند از میزان سلامت روانی بالاتری برخوردارند.

 متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی
پایان نامه بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)
پایان نامه اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران
پایان نامه قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد هوش معنوی درخصوص رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه بررسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب