پایان نامه رابطه فقدان كنترل پيامد دانش آموزان و ارائه تكليف به روش حل تمرين


عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

۲-۱۱-۱  وقت انجام تكاليف

انجام دادن تكاليف به عنوان يكي ازمراحل يادگيري بايد در شرايطي خاص صورت گيرد تا اهداف مورد نظر تأمين گردند . يکي ازاين شرايط زمان انجام تکاليف است.مشاهده مي شود که برخي از دانش آموزان اندکي پس ازمراجعت ازمدرسه علي رغم خستگي به انجام تکاليف شان مشغول مي شوند تا اضطراب ناشي ازفشاري راکه دراين زمينه احساس مي کندکاهش دهند . گروه قابل توجهي ازدانش آموزان نيز تکاليف شان را پس از چند ساعت فعاليتهاي جسمي،تماشاي تلويزيون وامثالهم انجام مي دهند،بازدهي يادگيري دانش آموزان در هردو حالت فوق ضعيف مي باشد. توصيه مي شود فراگيرهرروز طبق برنامه وشرايط خاصي به انجام تکاليفش بپردازد.تکاليف رادر ساعت خاصي که معلم ياوالدين برايش تعيين کرده اند آغاز نمايد و تا ساعت مشخص مثلاً پس از دو ساعت آن رابه پايان برساند.تعيين چنين محدوديتي براي دانش آموز او را ملزم مي کند تا بدون آن که به فعاليت هاي جنبي ديگري بپردازد فقط به انجام تکاليفش مشغول باشد(پيوند،۱۳۸۱).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسي تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايهً پنجم دوره ابتدايي .

۱ ۴ ۲ اهداف ويژه

–         تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين برتاثيرات هيجاني دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين دربرنامه ريزي فعاليت هاي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر فقدان كنترل پيامد دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

– تعين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر انگيزش دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷