پایان نامه رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی


اهداف پژوهش

هدف کلی:

هدف کلی این پژوهش ” بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی” می­باشد.

اهداف فرعی:

الف – توصیف و تشریح متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در سازمان تأمین اجتماعی؛

ب –  تبیین و تحلیل رابطه متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی؛

ج –  تعیین سهم و تأثیر هر یک از متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی؛

د – ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی به منظور عملیاتی نمودنِ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی.

۱-۵- فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجود دارد.

فرضیه­های فرعی

الف _ بین عدالت توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجود دارد.

ب _ بین عدالت رویه ای با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجود دارد.

ج _ بین عدالت مراوده ای با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجود دارد.

د _ بین متغیر ترکیبی عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجود دارد.

ه _ میزان تأثیر و سهم هر یک از ابعاد متغیرهای عدالت سازمانی بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی، متفاوت می­باشد.

ز _ عدالت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

ح _ رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق (موضوعی-زمانی-مکانی)

قلمرو محتوایی یا موضوعی

تحقیق حاضر به لحاظ محتوایی، به بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی؛ پرداخته است.

قلمرو مکانی

محدوده مکانی تحقیق حاضر ستاد مرکزی تامین اجتماعی می‌باشد.

قلمرو زمانی

محدوده زمانی این تحقیق زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه می‌باشد.

۱-۷- تعریف کلمات کلیدی

– رفتار شهروندی سازمانی

عبارت است از مجموعه­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می­شوند.» (اپل بام و همکاران،۲۰۰۴ : ۱۹).

– اطاعت سازمانی

این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده­اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۶۱)

– وفاداری سازمانی

این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :۳۶۱).

– مشارکت سازمانی

این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می یابد که از آن جمله می توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :۳۶۲).

– وظیفه­شناسی

نمونه های مختلفی را در برمی گیرد و در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه ای مورد نیاز برای انجام آن کار است(کلکوایت، ۲۰۰۱: ۳۹۵).

 

 

– نوع­دوستی

به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می کند(اپل بام و همکاران،۲۰۰۴ : ۲۰).

– فضیلت مدنی

شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران، می شود(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :۳۶۴).

– جوانمردی یا تحمل­پذیری

به شکیبایی در برابر موقعیتهای مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه­مندی، اشاره می کند(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :۳۶۴).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک