پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه شهید چمران اهواز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش روانشناسی تربیتی

عنوان:

رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

استاد راهنما:

دکتر سیروس عالی پور بیرگانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست‌ جدول‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….V

فهرست ‌نمودارها……………………………………………………………………………………………………………………………….VII

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7

هدف کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….10

اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..10

فرضیه­­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………10

تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

تعریف پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………..15

انواع پرخاشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………17

پرخاشگری پیدا و پنهان……………………………………………………………………………………………………………………….18

پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی…………………………………………………………………………………………………………18

پرخاشگری ابزاری و خصمانه ……………………………………………………………………………………………………………..19

پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه…………………………………………………………………………………………………………..19

پرخاشگری دفاعی و مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………20

دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری……………………………………………………………………………………………..20

دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………….20

دیدگاه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………21

دیدگاه عقلانی-هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………23

دیدگاه جامعه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………22

دیدگاه ذاتی و غریزی……………………………………………………………………………………………………………………..23

دیدگاه موقعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………23

دیدگاه انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….25

راههای کنترل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….28

مؤلفه های مزاج…………………………………………………………………………………………………………………………….33

سطح فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………34

قابلیت پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………………………34

نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید………………………………………………………………………………………35

سازش پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36

شدت بیان خلق…………………………………………………………………………………………………………………………….37

ثبات فراخنای توجه ………………………………………………………………………………………………………………………38

حواسپرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….39

آستانه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………….40

پدر و مادر شدن……… ……………………………………………………………………………………………………………………41

تعامل مادر-فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………42

تعامل پدر-فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………….45

طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………………..48

رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند……………………………………………………………………………………………52

نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………………52

نظریه زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..53

نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….53

نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..54

نظریه­ی انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….55

نظریه تعامل گرایی نمادین……………………………………………………………………………………………………………….56

نظریه منظومه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….57

نظریه طرد-پذیر.ش والدین………………………………………………………………………………………………………………58

نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….59

کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..62

دلبستگی در دوران کودکی………………………………………………………………………………………………………………63

شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………..65

بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………69

بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………..86

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………….89

ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………91

طرد- پذیرش والدین……………………………………………………………………………………………………………………..93

مزاج کودکی میانه………………………………………………………………………………………………………………………..101

پرخاشگری باس و وارن……………………………………………………………………………………………………………….104

روش­ اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..107

روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….108

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………110

یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..110

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 115

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………….128

محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..133

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..134

پیشنهادهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………..134

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….135

منابع

فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..137

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..141

فهرست جداول

جدول1-3. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده……………………………………………………90

جدول 2 – 3 چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین…………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول 4-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………94

جدول5-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……………98

جدول 6-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان

(فرم مادر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

جدول 7-3.ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه…………………………………………….103

جدول8-3 ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه……………………………………………..104

جدول -3. ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر……….106

جدول10-3ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری با نمره کل مقیاس…………………………107

جدول -4. شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر……………………….110

.جدول2-4. شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن…………………………………………………..111

جدول3-4. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….112

جدول -4. همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..113

جدول5-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری…………………………………………113

جدول6-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری………………………………………………..114

.جدول 7-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های رفتار پرخاشگرانه…………………………………………………..116

جدول8-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد – پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری کلامی…………………………………………118

جدول 9-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری جسمی………………………………………………..119

جدول 10-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خشم…………………………………………………………………..121

جدول 11-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خصومت……………………………………………………122

جدول 12- 4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری غیرمستقیم…………………………………124

جدول 13-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا………………………………………………..125

جدول 14-4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین…………………………………………….126

فهرست نمودارها

نمودار 1-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)………..96

نمودار 2-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……100

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل
پایان نامه بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان و جهت‎گیری آن با برنامه¬ها...
سمینار عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ
پایان نامه رابطه سفارشی¬سازی خدمات و اعتماد مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان
پایان نامه بررسی آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه