پایان نامه رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی


۱-۶٫ سؤالات تحقیق:

  • بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟
  • بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباسچه رابطه ای وجود دارد؟
  • بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟
  • بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟.
  • آیا شیوه های فرزندپروری والدین، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؟

۱-۷٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات:

این تحقیق با سه سازه اصلی تحت عنوان های شیوه های فرزندپروری، درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی سر و کار دارد که در آغاز تعریف نظری و سپس تعریف عملیاتی برای هر کدام از سازه ها ارائه می شود.

۱-۷-۱٫ تعاریف مفهومی:

شیوه های فرزندپروری[۱]: یکی از سازه های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است وعاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می‌آید(دارلین،  و ستین برگ، ۱۹۹۳).

درگیری والدین: درگیری والدین در امور تحصیلی به پیگیری مستمر والدین و مراجعات مکرر آنها به منظور وارسی وضعیت تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه گفته می شود.

عملکرد تحصیلی: این اصطلاح از نظر مفهومی به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد که در آزمون‎های مختلف درسی سنجیده می‎شود و به شکل نمره مشخص می‎گردد اشاره دارد(سیف، ۱۳۸۰).

۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی:

شیوه‌های فرزندپروری: پاسخی است که هریک از شرکت کنندگان به خرده مقیاس های پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند که دارای ۳۰ ماده است که ۱۰ ماده آن به شیوه استبدادی و ۱۰ ماده به شیوه اقتدار منطقی والدین و ۱۰ ماده آن به شیوه آزاد گذاری مطلق در امر پرورش فرزند مربوط می شود جواب می دهند.

درگیری والدین در امور تحصیلی:درگیری والدین در امور تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق نمره کسب شده دانش آموزان از پاسخ گویی به پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است.

عملکرد تحصیلی: عملکرد تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق معدل کل دانش‎آموزان در ترم اول و با مراجعه به پرونده های آن‎ها به دست آمده است.

[۱]– Children reading practices

 

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید