پایان نامه رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی

عنوان

« رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی  (مطالعه موردی: کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان) »

استاد راهنما

دکتر بیژن شفیعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مساله 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4) اهداف تحقیق 6

1-5) چارچوب نظری تحقیق 6

1-6) فرضیه های تحقیق 7

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8

1-8) قلمرو تحقیق 10

فصل دوم: ادبیات نظری وپیشینه تحقیق

بخش اول: ترک شغل

2-1-1) مقدمه 12

2-1-2) تعاریف و مفاهیم ترک شغل (خدمت) 12

2-1-3) عوامل زمینه ساز ترک شغل 14

2-1-4) هزینه های ترک شغل 16

2-1-5) مدل عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان 17

بخش دوم: رضایت شغلی

2-2-1) مقدمه ای بر رضایت شغلی 18

2-2-2)  تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی 18

2-2-3) اهمیت رضایت شغلی 20

2-2-4) نظریه های رضایت شغلی 20

2-2-5) اندازه گیری رضایت از شغل 21

2-2-6) ابزار اندازه گیری رضایت از شغل 22

2-2-7) عوامل موثر بر رضایت شغلی 22

2-2-8) پیامدهای رضایت شغلی 25

بخش سوم: تعهد سازمانی

2-3-1) تعهد سازمانی 28

2-3-2) انواع تعهد 29

2-3-3) عوامل موثر بر تعهد سازمانی 35

2-3-4) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی 40

2-3-5) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 41

بخش چهارم: درگیری شغلی

2-4-1) مقدمه بر در گیری شغلی 43

2-4-2) تعریف درگیری شغلی 44

2-4-3) فرآیند ایجاد درگیری شغلی 46

2-4-4) درگیری شغلی و ویژگیهای فردی 47

2-4-5) درگیری شغلی و ویژگی های شغل 49

2-4-6) درگیری شغلی و طراحی شغل 51

2-4-7) درگیری شغلی و پیامدهای حاصل از کار 52

2-4-7-1) درگیری شغلی و رفتار شهروند سازمانی 53

2-4-7-2) درگیری شغلی و رضایت شغلی 54

2-4-7-3) درگیری شغلی و فرسودگی شغلی 55

2-4-7-4) درگیری شغلی و عملکرد کارکنان 56

2-4-7-5) درگیری شغلی و حمایت سرپرستان 58

2-4-7-6) درگیری شغلی و فرآیند اجتماعی سازی 58

2-4-7-7) درگیری شغلی و قصد ترک شغل 59

2-4-7-8) درگیری شغلی و تعهد سازمانی 59

2-4-8) ویژگی های سیستم با درگیری شغلی بالا 60

2-4-9) ابزارهای توسعه درگیری شغلی کارکنان 61

بخش پنجم:پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه 66

3-2) روش تحقیق 66

3-3) جامعه و نمونه آماری 66

3-4) روش جمع آوری اطلاعات 68

3-5) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 68

3-5-1) روایی پرسشنامه 69

3-5-2) پایایی پرسشنامه 70

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1) مقدمه 74

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 75

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 80

4-4)آزمون نرمالیته متغیروابسته تحقیق 86

4-5) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق 86

4-6) بررسی مدل تحقیق 87

4-6-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 87

4-6-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 88

4-6-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 89

4-7) تحلیل مسیر های غیر مستقیم ومستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق 90

4-8) آزمون فرضیه ها 91

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1) مقدمه 95

5-2) خلاصه تحقیق 95

5-3) نتایج آمار توصیفی 96

5-4) نتایج آمار استنباطی 97

5-5)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق 99

5-6) پیشنهاد برای تحقیقات آینده 101

5-7) محدودیت های تحقیق 101

منابع و ماخذ 102

ضمائم 109

 فهرست جداول

جدول2-1) نتایج احتمالی سطوح تعهد (قربانی و چترسیماب،1386) 42

جدول3-1) حجم نمونه به تفکیک واحد های اداری 68

جدول3-2) صفات طیف پاسخی پرسشنامه 69

جدول 3-3) تفکیک سوالات پرسشنامه 69

جدول 3-4) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 71

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 75

جدول4-2) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 76

جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان 77

جدول4-4) توصیف  تحصیلات پاسخ دهندگان 78

جدول4-5) توصیف  سابقه کار پاسخ دهندگان 79

جدول4-6) توصیف متغیر درگیری شغلی 80

جدول4-7) توصیف متغیر تعهد هنجاری 81

جدول4-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی 82

جدول4-9) توصیف متغیر رضایت شغلی درونی 83

جدول4-10) توصیف متغیر رضایت شغلی بیرونی 84

جدول4-11) توصیف متغیر تمایل به ترک شغل 85

جدول4-12) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر تمایل به ترک شغل 86

جدول 4-13) علایم به کار رفته در مدل 86

جدول 4-14) شاخص های معنی داری و برازش مدل 89

جدول4- 15) جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر تمایل به ترک شغل 90

فهرست نمودارها

نمودار4-1) دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 75

نمودار4-2) دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 76

نمودار 4-3) میله ای سن پاسخ دهندگان 77

نمودار4-4) میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 78

نمودار4-5) میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 79

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر درگیری شغلی 80

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر تعهد هنجاری 81

نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر تعهد عاطفی 82

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی درونی 83

نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی بیرونی 84

نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر تمایل ترک شغل 85

نمودار 4-12) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 87

نمودار 4-13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 88

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل تحقیق 7

شکل 2-1) عوامل موثر بر میزان و سطح رضایت شغلی جورج و جونز 25

شکل2-2) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی 36

شکل 2-3) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه الن و می یر 39

چکیده:

ارزیابی چرایی ترک سازمان بوسیله کارکنان از این جنبه حائز اهمیت است که می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران سازمان قرار دهد تا بتواند نرخ ترک خدمت کارکنان را کاهش داد چرا که حفظ کارکنان واجد شرایط یکی از موضوعات مهم منابع انسانی است، در این راستا شناسایی عوامل موثر برتمایل به ترک شغل کارکنان دارای اهمیت فراوانی است. تحقیق حاضرباهدف پاسخ گویی به این سوال که: آیا آیا بین درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی داری وجوددارد؟ طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان است که تعداد آنها 1006بوده  و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 264 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و روش گردآوری اطلاعات میدانی است و برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزار Lisrel 8.53 و SPSS20 استفاده شد، و نتایج نشان داد که درگیری شغلی از طریق تعهد سازمانی  و رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل رابطه دارد.

کلمات کلیدی: درگیری شغلی ، تمایل به ترک شغل، تعهد هنجاری، تعهد عاطفی، رضایت شغلی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید