پایان نامه رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” بیمه”

عنوان :

رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

استاد راهنما :

دکتر مهدی حقیقی کفاش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول1

1-1- مقدمه:. 3

1-2- بیان مسئله:. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:. 6

1-4- اهداف تحقیق:. 7

1-4-1- اهداف اصلی:. 7

1-4-2 اهداف فرعی تحقیق:. 7

1-5- سوالات تحقیق:. 8

1-5-1- سوالات اصلی:. 8

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق:. 8

1-6-فرضیه اصلی:. 8

1-7-فرضیه های فرعی:. 8

1-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق:. 9

1-8-1- احساس نسبت به برند:. 9

1-8-2-اعتماد به برند:. 9

1-8-3-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:. 9

1-8-5-فروش بیمه عمر:. 10

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1- مقدمه:. 12

2-2- تبلیغات.. 12

2-3- سیر تاریخی تبلیغات بازرگانی.. 14

2-3-1-دوره یکم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ.. 14

2-3-2-دوره دوم، دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ.. 14

2-3-3- دوره ﺳﻮم، دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ.. 16

2-3-4-اهمیت اجتماعی تبلیغات.. 17

2-3-5- پدیده های نوین.. 17

2-3-6- ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.. 18

2-4- سیر تحول تبلیغات بازرگانی در ایران.. 19

2-4-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن.. 19

2-4-2- شیوه های سنتی و قدیمی تبلیغ فروش کالا. 19

3-4-2- ورود وسایل ارتباط جمعی.. 20

2-5- نقش ارتباطات در تبلیغات.. 21

2-6- ارتباط.. 21

2-7- ارتباطجمعی.. 23

2-8- انواع ارتباط.. 24

2-9- الگوها و مدل‌های ارتباط.. 24

4- مدلارتباطیگربنر. 25

2-10- نظریه ارتباط در تبلیغات.. 26

2-11- عناصر ارتباط.. 26

2-12- انواع تبلیغات و مقایسه آن‌ها 28

2-13- ضرورت ارزیابی اثر‌بخشی تبلیغات.. 29

2-14- روش‌های ارزیابی اثر‌بخشی تبلیغات.. 29

2-15- تشریح و طبقه‌بندی متغیرهای تبلیغات.. 30

2-16- اندازه‌گیری ورودی‌ها 32

2-17- اندازه‌گیری خروجی‌ها 33

2-18- اندازه‌گیری فرایند‌ها 36

2-19- مدل‌های سلسله مراتب تاثیرات.. 37

12-19-1- سلسله مراتب یادگیرنده:. 38

2-19-2-سلسله مراتب ناموزون/ اسنادی.. 39

2-19-3- سلسله مراتب با درگیری پایین.. 39

2-19-4-مدل احتمال گسترش اطلاعات (ELM). 40

2-20-سلسله مراتب تاثیرات مربوط.. 41

2-21- برند :. 41

2-22- اهمیت برند:. 44

2-22-1-مشتریان.. 44

2-22-2- شرکتها 46

2-23- ارزش ویژه برند و تعاریف مختلف آن.. 46

2-23-1- ارزش ویژه برند از رویکرد مالی.. 48

2-23-2- ارزش ویژه برند از رویکرد مشتریان.. 49

2-24- مدلها و مفاهیم مطرح شده راجع به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کنندگان:. 51

2-25- اجزا و عناصر برند بر اساس دیدگاه آکر:. 58

2-25-1-آگاهی از برند:. 58

2-25-3-کیفیت ادارک شده:. 61

2-25-4- وفاداری به برند:. 62

2-25-5- سایر داراییهای مالکانه برند:. 63

2-26- اندازه گیری ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکنندگان:. 64

2-27- ارزش ویژه برند از دیدگاه ترکیبی.. 66

2-28- مزایای ارزش ویژه برند قوی:. 67

2-29- اعتماد به برند:. 69

2-30- احساس به برند:. 71

2-31- مبانی نظری بیمه و بیمه های عمر. 73

2-31-1- تعریف بیمه. 73

2-31-2- موضوع بیمه. 74

2-31-3-تاریخچه بیمه. 74

2-32- تاریخچه بیمه در ایران.. 75

2-33- مبانی بیمه های عمر. 76

2-33-مزایای مهم بیمه‌های عمر. 77

2-34- تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق.. 78

2-35- مدل مفهومی تحقیق.. 83

2-36-  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 83

فصل سوم………………………………………………………………………………………………..110

3-1- مقدمه. 86

3-2-  نوع و روش تحقیق:. 86

3-3- جامعه آماری.. 86

3-4 – بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 87

3-5 – ابزار گرد آوری داده ها 87

3-6- ویژگی‌های فنی ابزار تحقیق:. 88

3-7- روش تجریه و تحلیل داده‌ها:. 90

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………..117

4-1- مقدمه. 92

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………..92

4-2-1- آمار توصیفی متغیر سن.. 92

4-2-2- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات.. 93

4-2-3- آمار توصیفی متغیر جنسیت افراد نمونه. 94

4-2-4- آمار توصیفی میزان سوابق کاری نمایندگان.. 95

4-2-5- آمار توصیفی نوع شرکت بیمه. 96

4-2-6- آمار توصیفی تعداد فروش بیمه‌نامه افراد نمایندگان.. 97

4-2-7- آمار توصیفی ارزش بیمه‌نامه‌های فروخته شده (بر حسب تومان). 98

4-2-8- آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 99

4-3- بررسی استنباطی داده‌ها 100

4-3-1- یافته های مربوط به فرضیه فرعی اول پژوهش… 100

4-3-2- یافته های مربوط به فرضیه فرعی دوم پژوهش… 101

4-3-3- یافته های مربوط به فرضیه فرعی سوم پژوهش… 102

5-1- مقدمه. 106

5-2 – بحث و نتیجه‌گیری.. 108

5-3- محدودیت های تحقیق.. 110

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 111

5-4-1: پیشنهادات کاربردی تحقیق:. 111

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 111

منابع و ماخذ. 121

پیوستها و ضمائم………………………………………………………………………………..151

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه مزایا و محدودیتهای انواع روشهای تبلیغاتی.. 28

جدول 2-2- مدلها و شاخصهای ارزیابی اثربخشی تبلیغات (Tellis, 2004). 31

جدول 2-4- ابعاد ارزش ویژه برند. 56

جدول 5-2- مزایای بازاریابی برندهای قوی.. 67

جدول3-1: جدول چگونگی تخصیص سوالات پرسش‌نامه به متغیر‌های تحقیق.. 88

جدول 1-4: جدول فراوانی مربوط به متغیر سن………………………………….………….119

جدول 2-4: جدول فراوانی مربوط به متغیر تحصیلات………………………………………120

جدول 3-4: جدول فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان………………………………121

جدول (4-4): جدول فراوانی سوابق کاری نمایندگان……………………………………….122

جدول (5-4): جدول فراوانی مربوط به متغیر  نوع شرکت.. 96

فهرست نمودارها

نمودار1-1: مدل مفهومی تحقیق.. 9

نمودار 2-1- قابلیت اندازهگیری اجزای مختلف تبلیغ (Ace, 2001). 32

نمودار 2-2- مدل سلسله مراتب احتمالی DAGMAR ( 2003،James). 40

نمودار2-3: مدل مفهومی تحقیق.. 83

نمودار 1-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سن.. 93

نمودار 2-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر تحصیلات.. 94

نمودار3-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان.. 95

نمودار4-4: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سوابق کاری نمایندگان.. 96

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- دو مدل از روابط بین کالا و برند. 43

شکل 2-2- شبکه قدرت BAV… 52

شکل 3-2- هرم تشدید برند. 55

شکل4-2- مدل مفهومی ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. 57

شکل 5-2- مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. 58

شکل 6-2- مفهوم ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. 58

شکل 7-2- ابعاد ارزش ویژه برند. 63

چکیده:

بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا محسوب می‌شود. در دنیا درصد فروش بیمه‌های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه‌ای بسیار بالاتر است، اما با وجود اهمیت بسیار زیاد، فروش این محصول دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. شرکتهای بیمه و نمایندگانی که درصدد فروش بیمه عمر هستند، باید ارتباط موثر و قابل اعتمادی با مشتریان خود ایجاد کنند، فردی که قرار است بیمه عمر خریداری نماید باید برای دهها سال به شرکت بیمه و  برند آن اعتماد کند، احساس خوبی از این شرکت و برند آن داشته باشد. در این راستا تبلیغات می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده شرکتها قرار بگیرد تا بتوانند اعتماد و احساس خوشایند مشتریان خود را نسبت به شرکتهای خود ارتقاء و بهبود ببخشند.

با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان رابطه متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر، انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از انواع پژوهش‌های کاربردی به شمار می‌رود و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از انواع پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری عبارتند از  نمایندگی‌های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران که برای انتخاب نمونه معرف جامعه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن نیز در حد  مطلوبی ارزیابی شده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و نمودار فراوانی داده‌ها، از آزمون‌های همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون رگرسیون گام به‌گام استفاده شد.

بر اساس نتایج آزمونهای همبستگی پیرسون، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد به برند و متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر رابطه معناداری دارند و بر اساس رگرسیون گام به گام دو متغیر اعتماد به برند و احساس به برند نتوانسته‌اند 73/0 از واریانس متغیر فروش بیمه عمر را تبیین و توجیه نماید.

کلید واژه‌گان: تبلیغات، اعتماد به برند، احساس به برند، بیمه عمر، شرکتهای بیمه

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید