پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی “MA”

گرایش عمومی

موضوع:

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

استاد راهنما:

دکتر عباس روحانی

فهرست مطالب:
چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش… 2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

اهداف پژوهش… 9

فرضیه‏های تحقیق.. 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 12

هوش…

معنویت… 14

هوش معنوی و مؤلفه های آن. 16

مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 23

رشد هوش معنوی.. 25

هوش معنوی و سلامت روانی.. 28

مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر. 29

مفهوم تاب آوری.. 31

تاب آوری چیست؟. 32

روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 34

تعاریف دیگر از انعطاف پذیری یا تاب آوری..

ویژگی های افراد دارای تاب آوری.. 36

روش های ایجاد تاب آوری در افراد. 37

دیدگاه های مربوط به تاب آوری.. 38

نقش محیط در تاب آوری.. 43

سلامت روان. 47

تعریف سلامت روان. 48

عوامل مؤثر بر سلامت روان. 50

سلامت روان در مکاتب مختلف… 51

نظریه های سلامتروان. 57

بازنگری پژوهش ها 62

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 68

مقدمه. 69

جامعه آماری..

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 69

خصوصیات آزمودنی ها 70

طرح پژوهش… 70

ابزار پژوهش… 71

نحوه انجام پژوهش… 74

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 76

الف) یافته های توصیفی..

ب) یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش… 79

ج) یافته های جانبی.. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 83

بحث و نتیجه گیری.. 84

محدودیت های پژوهش… 89

پیشنهادات پژوهش… 90

منابع. 91

پیوست ها 102

چکیده لاتین..

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف… 31

جدول 3-1: توزیع دانشجویان برحسب جنسیت… 70

جدول 3-2: توزیع دانشجویان برحسب وضعیت تاهل.. 70

جدول4-1: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان. 77

جدول4-2: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  78

جدول4-3: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل  78

جدول 4-4: رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان.

جدول 4-5: رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

جدول4-7: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  81

جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان متاهل و مجرد 82

 براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید