پایان نامه رابطه تاب آوری و شیوه های فرزند پروری


۱-۵ فرضیه­ها و سوال پژوهش

  • بین شیوه­های فرزند­پروری (اقتدار منطقی، استبدادی، سهل­گیرانه) با تاب آوری در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.
  • بین ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.
  • بین شیوه­های فرزند­پروری (اقتدار منطقی، استبدادی، سهل­گیرانه) با ویژگی­های شخصیت در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.

 

۱-۵-۳ سوال پژوهش:

  • سهم شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت در پیش­بینی تاب آوری نوجوانان چقدر است؟

 

۱-۶ تعاریف متغییر­ها

۱-۶-۱ تعریف نظری شیوه­های فرزند­پروری[۱]

دارلینگ و استینبرگ[۲] (۱۹۹۳؛ به نقل از گلاسکر و دیگران[۳]، ۱۹۹۷) شیوه­های فرزند­پروری را
این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای از گرایش­ها، اعمال و جلوه­های غیر کلامی، که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی موقعیت­های گوناگون مشخص می­کند.»

نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان و احساسات و علاقه آن­ها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن­ها در کارهای مهم و همگان آن­هاست (شریعت­مداری، ۱۳۷۸؛ به نقل از طبقی، ۱۳۸۸)

[۱] – child-rearing practices

[۲] – Darling and Steinberg

[۳] – Glaskore, et al.

متن کامل پایان نامه