پایان نامه رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی در دانش¬آموزان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی (M.A )

عنوان:

رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی در دانش­آموزان

استاد راهنما:

دکتر مهدی دوایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل یکم: معرفی پژوهش…………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………8

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 10

سؤا­لهای پژوهش………………………………………………………………………………………. 10

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… 11

تعریف مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………….. 11

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………13

شناخت اجتماعی………………………………………………………………………………………. 14

تئوری ذهن……………………………………………………………………………………………… 17

تعریف تئوری ذهن…………………………………………………………………………………… 19

مبانی نظری تئوری ذهن……………………………………………………………………………… 21

رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن……………………………………… 24

رویکردنظریه نظریه……………………………………………………………………………….. 24

نظریه پودمانی(مدولار)…………………………………………………………………………… 27

رویکرد شبیه سازی……………………………………………………………………………….. 29

رویکرد پیمانه­ای…………………………………………………………………………………… 31

حالت­های ذهنی……………………………………………………………………………………….. 34

بازنمایی و فرابازنمایی……………………………………………………………………………….. 38

تکالیف تئوری ذهن…………………………………………………………………………………… 39

عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان……………………………………………………………….. 4

ارتباط تئوری ذهن با سایر توانایی­ها……………………………………………………………….. 41

هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….. 43

تعریف هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. 46

ابعاد هوش هیجانی…………………………………………………………………………………….. 48

مهارتهای هوش هیجانی………………………………………………………………………………. 50

هوش هیجانی و بهرۀ هوشی ……………………………………………………………………….. 51

نظریه­های هوش هیجانی………………………………………………………………………………. 51

نظریه­های توانایی……………………………………………………………………………………. 52

نظریه­های ترکیبی……………………………………………………………………………………. 52

مدل­های هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. 53

مدل توانایی مایر و سالووی………………………………………………………………………. 53

مدل ترکیبی گلدمن…………………………………………………………………………………. 54

مدل ترکیبی بار آن………………………………………………………………………………….. 56

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس…………………………………………………………. 59

تقویت هوش هیجانی……………………………………………………………………………………… 60

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی……………………………………………………………………. 61

فصل سوم : روش پژوهش…………………………………………………………………………………. 66

   روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..67

جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………….. 67

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………. 67

       آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………………………. 67

اعتبار و روایی آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………….68

       پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………………………. .69

اعتبار و روایی پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………….70

روش اجرا ……………………………………………………………………………………………… 71

روش تجزیه وتحلیل داده­ها…………………………………………………………………………. 71

فصل چهارم: یافته های پژوهش……………………………………………………………………………72

توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………….. 73

همبستگی­…………………………………………………………………………………………………. 79

پیش بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن………………………………………… 80

فصل پنجم: بحث و تفسیر………………………………………………………………………………..83 نتیجه‌گیری        84

محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………. 91

پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………… 91

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………92

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 94

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………….104

آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………………………………..105

پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………………………………..109

        فهرست جدولها

جدول1-2: مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن……………………………………………………. 59

جدول1-4: توزیع فراوانی آزمودنی­ها به تفکیک جنسیت ……………………………………… 73

جدول2-4: مشخصه­های آمار توصیفی نمره­های سطوح تئوری ذهن و نمره کلی هوش هیجانی…74

جدول3-4: همبستگیهای متقابل بین هوش هیجانی و سه سطح تئوری ذهن……………….. 79

جدول4-4: خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن…………………… 81

جدول5-4: خلاصه تحلیل واریانس مرتبط با رگرسیون بر باقی مانده­ها برای پیش­بینی هوش هیجانی…………………….. 82

جدول6-4: ضرایب رگرسیون همزمان برای پیش­بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن………………………. 82

فهرست شکلها

شکل 1-4: نمایش توزیع فراوانی آزمودنی­ها به تفکیک جنسیت………………………………. 74

شکل 2-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره­های سطح1(تئوری ذهن مقدماتی) شرکت- کنندگان در پژوهش…………….. 77

شکل 3-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره­های سطح2(اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی) شرکت کنندگان در پژوهش…………77

شکل 4-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره­های سطح3(جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن) شرکت کنندگان در پژوهش…………. 78

شکل 5-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره­های کلی هوش هیجانی شرکت کنندگان در پژوهش……………………………… 78

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید