پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:حسابداری     گرایش: حسابداری

عنوان:

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده

 در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

سید رضا سید نژاد فهیم

بهمن 1393

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از  110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی 1388تا 1392 می­باشد. در این پژوهش، برای اندازه­گیری متغیر کیفیت حسابرسی از شاخص­های اندازه موسسه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در  صنعت و استقلال  حسابرس و  برای اندازه­گیری ضریب واکنش سود از بازده غیرعادی استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب شد تا شرکت­ها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی مقطعی برای آزمون فرضیه فرعی پنجم استفاده شده و برای سایر فرضیات از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است.

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکت­های مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش  شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت می کند و ضریب واکنش سود یافت نشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید