پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (M.A)

گرایش: بالینی

موضوع:

رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

استاد راهنما:

دکترمهین عسکری

استاد مشاور:

دکتر عبدالوهاب سماوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده—————————- 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه—————————– 2

1-2-بیان مسأله—————————– 2

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق—————————– 4

1-4-اهداف تحقیق—————————– 4

1-4-1-هدف کلی —————————- 4

1-4-2-اهداف اختصاصی —————————- 4

1-5-فرضیه ‏های تحقیق—————————- 5

1-6-سؤالات تحقیق—————————-5

1-7-تعریف نظری تحقیق—————————- 6

1-7-1-بهزیستی روانشناختی—————————– 6

1-7-2-هوش هیجانی—————————– 12

1-7-3-هوش معنوی—————————– 23

1-7-4-هوش اجتماعی—————————– 32

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

2-1-مقدمه—————————– 38

2-2-مروری بر تحقیقات انجام شده—————————- 38

2-2-1-: پیشینه تحقیقات داخلی—————————– 38

2-2-2-:پیشینه تحقیقات خارجی—————————– 40

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-: روش تحقیق—————————– 46

3-2-جامعه آماری و نمونه آماری—————————–46

3-3-روش گردآوری اطلاعات—————————— 47

3-4-پایایی و روایی آزمون—————————– 47

3-5-جامعه آماری—————————– 48

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها 49—————————-

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1-مقدمه—————————– 50

4-2-یافته های توصیفی—————————– 50

4-2-1- مشخصات جمعیت شناختی—————————– 50

4-3- نتایج—————————-54

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه—————————– 60

5-2-بحث و نتیجه گیری—————————– 60

5-2-1-بحث—————————— 60

5-2-2-نتیجه گیری—————————– 61

5-3-محدودیت های پژوهش—————————— 62

5-4-پیشنهادات—————————— 63

5-4-1 پیشنهادات کاربردی—————————– 63

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی—————————– 64

5-5-منابع—————————– 65

5-6-پیوست ها—————————-70

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه هوش هیجانی ، هوش معنوی و هوش اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس می باشد. شیوه انجام پژوهش توصیفی (همبستگی ) بود. برآورد حجم نمونه 372 نفر و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گردید. برای گردآوری داده های بهزیستی روانشناختی (متغیر ملاک) از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف[1](1989). و داده های هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان[2] (1998).و پرسشنامه هوش معنوی 29 عبارتی و پرسشنامه هوش اجتماعی 45 عبارتی تت[3](2008). استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری ضرب همبستگی و رگرسیون چند گانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی وجود دارد . همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد . اما در نتایج تحلیل داده ها در رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی نتیجه معناداری مشاهده نشد. اما بین متغیرهای پیش بین هوش هیجانی ، بیشترین پیش بینی و هوش معنوی کمترین پیش بینی را در رابطه با بهزیستی روانشناختی داشت.

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه

در بیان مساله به جهت توصیف و توجیه موضوع پژوهش در ابتدا به بیان توضیحاتی در مورد متغیر ملاک پرداخته شده است. همچنین توضیحاتی در مورد اهمیت هوش و مطرح شدن سازه های جدید هوش در سالهای اخیر اشاره شده .همچنین در بیان مساله ، رابطه متغیر ملاک با متغیر های پیش بین  به چالش می کشد و کسانی که تاکنون در این رابطه تحقیق کرده اند و در جامعه ما نیز چگونه به صورت مساله در آمده است و چرا این روش انتخاب شده ، پرداخته شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید