پایان نامه رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار


دانشگاه آزاد اسلامی

« واحد رشت »

دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش : مدیریت منابع انسانی

عنوان :

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار
در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر مراد رضایی دیزگاه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات پژوهش

1ـ1مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

1ـ2 موضوع تحقیق …….………………………………………………………………………………………          2

1ـ3 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….     2

1ـ4 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………………………………………………………..                            4

1ـ5 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………      5

1ـ6 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..   .   7

1ـ7 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ8 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………….                                            8

1ـ8ـ1متغیر وابسته: اعتماد….. …………………………………………………………………………………                       8

1ـ8ـ2  متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی         ………………………………………………………………                                            8

1ـ8ـ2ـ1 مشارکت در زمینه اجتماعی…………………………………………………………………………………. 9

1ـ8ـ2ـ2مشارکت انفرادی………………………………………………………………………………………………….. 9

1ـ8ـ2ـ3مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک……………………………………………………………………..                      9

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول.                    ……………………………………………………………………………………………          11

2ـ1اعتماد.              ……………………………………………………………………………………………….       11

2ـ1ـ1 تعریف اعتماد……………………………………………………………………………………………….    11

2ـ1ـ2 فرایند اعتماد………………………………………………………………………………………….       13

2ـ1ـ3پویایی ایجاد اعتماد………………………………………………………………………………….                15

2ـ1ـ4مفاهیم مشابه با اعتماد       …………………………………………………………………………….                            17

2ـ1ـ5 اعتماد سازی………………………………………………………………………………….                  18

2ـ1ـ6شیوه های تقویت اعتماد سازی    ………………………………………………………………………                                   18

2ـ1ـ7ابعاد اعتماد                       …………………………………………………………………………………………..    20

2ـ1ـ7ـ1 اعتماد مبتنی بر شناخت……………………………………………………………………….                                                               20

2ـ1ـ7ـ2 اعتماد مبتنی بر تاثیر……………………………………………………………………………                             21

2ـ1ـ7ـ3 گرایش به اعتماد  ………………………………………………………………………………….                                                 21

2ـ1ـ8پیامد های کمبود اعتماد              …………………………………………………………………                                                                                         22

بخش دوم      ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                 242ـ2 مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………………………    24

2ـ2ـ1 نظریه دموکراسی           …………………………………………………………………………..   25

2ـ2ـ2نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… 25

2ـ2ـ3 دیدگاه ایدئولوژیکی  ……………………………………………………………………………………….     .25

2ـ2ـ4 ابزار مدیریتی     ……………………………………………………………………………………..  26

2ـ2ـ5 مفهوم مشارکت       ……………………………………………………………..………………………..               27

2ـ2ـ6 تعریف مشارکت     . …………………………………………………………………………………………………   27

2ـ2ـ7 پیش نیاز مشارکت………………………………………………………………………………………..         28

2ـ2ـ8مفهوم مدیریت مشارکتی …………………………………………………………………………            29

2ـ2ـ9تعریف مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………………………                                                             29

2ـ2ـ10فلسفه مدیریت مشارکتی…………………………………………………………………………..                      30

بخش سوم      …………………………………………………………………………………………………….         31

2ـ3رهبری خدمتگزار…………         ………………………………………………………………………….                                  31

2ـ3ـ1تعریف رهبری………..      .        ……………………………………………………………………..                                       31

2ـ3ـ2تعریف رهبری خدمتگزار   ………………………………………………………………………..                                    32

2ـ3ـ3 تعریف مفهومی              ……………………………………………………………………………….                                        34

2ـ3ـ4 مولفه های رهبری خدمتگزار         ………………………………………………………………….                                                                         34

2-3-4-1خدمت رسانی              ……………………………………………………………………………                                35

2-3-4- 2تواضع و فروتنی              ……………………………………………………………………….                                     35

2-3-4-3 قابلیت اعتماد               ……………………………………………………………………………                                                 35

2-3-4-4مهرورزی           ……………………………………………………………………………………….                    36

2ـ3ـ5ویژگی رهبران خدمتگزار      …………………………………………………………………………..                                 36

2ـ3ـ6ویژگی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….                                            36   2ـ3ـ7اهمیت رهبری خدمتگزار        ……………………………………………………………………………………..37

    عنوان                                      صفحه

2ـ3ـ8 مزایای رهبر خدمتگزار             ……………………………………………………………………………….                   38

2ـ3ـ9 تئوری رهبری خدمتگزار               ………………………………………………………………………..                           39

2ـ3ـ10 تئوری رهبری خدمتگزار پترسون      ……………………………………………………………….                                           43

 

بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. 47

2ـ4پیشینه تحقیق…………         ……………………………………………………………………………..      ……………47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

3ـ1مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………. 55

3ـ2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….  55

3ـ3 جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. 55

3ـ4روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………….           57

3ـ5ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………….              57

3ـ6روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………                                                    60

3ـ6ـ1اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… 60

3ـ6ـ2اعتماد (پایایی)……………………………………………………………………………………………   60

3ـ7روشهای آماری تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………..                   61

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..                                        63

4ـ2 توصیف پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. 64

4ـ2ـ1 توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………..                                            65

4ـ2ـ2 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت………………………………………………………………..66

4ـ2ـ3 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی………………………………………………………….   67

4ـ3 توصیف متغیرهای تحقیق     ………………………………………………………………………………….                68

4ـ3ـ1 توصیف متغییر مشارکت انفرادی……………………………………………………………………..                             68

4ـ3ـ2 توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی  ……………………………………………………………………….                                  69

4ـ3ـ3توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک  ……………………………………………….. 70

4ـ3ـ4توصیف متغییر مدیریت مشارکتی  …………………………………………………………………………                                71

4ـ3ـ5توصیف متغییر اعتماد  ………………………………………………………………………………………..               72

4ـ3ـ6توصیف متغییر رهبری خدمتگزار  ………………………………………………………………………..                                   73

4ـ4 آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………..  74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5ـ1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………                                                   83

5ـ2 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..  84

5ـ3نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………. 85

5-3-1آزمون فرضیه 1    ………………………………………………………………………………………..               85

5-3-2آزمون فرضیه 2    …………………………………………………………………………………………..            86

5-3-3آزمون فرضیه 3    …………………………………………………………………………………………….          86

5-3-4آزمون فرضیه 4    ………………………………………………………………………………………..               87

5ـ5پیشنهادات      …………………………………………………………………………………………………………..    88

5ـ5ـ1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….       88

5ـ5ـ2 پیشنهادات به محققین آتی………………………………………………………………………….                            89

5ـ6 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………      90

 

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………..                                                91

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..           95

 

فهرست جداول

جدول2-2. نکات کلیدی در دیدگاههای فلسفی مشارکت………………………………………              26

جدول 3-1. طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی …….                                  56

جدول 3-2. سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک انواع و ابعاد آنها……………….                       59

جدول 3-5. ضرایب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها براساس پرسشنامه های آزمایشی                                     61

جدول 4-1. آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف…………………………………………………………………………… 64

جدول 4-2. توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………..                                        65

جدول 4-3.توصیفپاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت    ……………………………………………………… 66

جدول 4-4. توصیفپاسخ دهندگان از نظر سمت…………………………………………………………………….                                   67

جدول 4-5. توصیف متغییر مشارکت انفرادی ……………………………………………………………………                                        68

جدول 4-6 .توصیف متغییر مشارکت اجتماعی   ……………………………………………………………..         69

جدول 4-7. توصیف متغییر مشارکت اقتصادی/استراتژیک ……………………………………………….. 70

جدول 4-8.توصیف متغییر مدیریت مشارکتی……………………………………………….. 71

جدول 4-9. توصیف متغییر اعتماد            ………………………………………………………………….                                       72

جدول 4-10.توصیف متغییر رهبری خدمتگزار   ……………………………………………………………….                                           73

جدول 4-11. ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد  …………………………………….         74

جدول 4-12آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد………………..                          75

جدول 4-13. ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت انفرادی و اعتماد    ……………………….       76

جدول 4-14.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. …….                          77

جدول 4-15ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ……………………………….               78

جدول 4-16.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. …….                          79

جدول 4-17.ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد  ……………….                         80

جدول 4-18آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد                             8

فهرست اشکال و نمودارها

شکل1-1. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………..                      7

شکل 2-1.فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………                         14

شکل 2-2 .مدل تحلیلی تحقیق رابطه مدیریت مشارکتی وسرمایه اجتماعی…………………………               48

شکل 2- 3. ابعاد اعتماد…………………………………………………………………………………….             50

شکل2-4. الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان………………..                         52

نمودار 4-1.نموداردایره ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………… 65

نمودار 4-2.نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان ……………………………………………….. 66

نمودار 4-3. نموداردایره ای سمت پاسخ دهندگان  …………………………………………………………           67

نمودار 4-4. هیستو گرام متغییر مشارکت انفرادی …………………………………………………………………                                         68

نمودار 4-5. هیستو گرام متغییر مشارکت اجتماعی     ……………………………………………………. 69

نمودار 4-6. هیستو گرام متغییر مشارکت اقتصادی/اجتماعی      …………………………………………    70

نمودار 4-7. هیستو گرام متغییر مدیریت مشارکتی       …………………………………………………… 71

نمودار 4-8. هیستو گرام متغییر اعتماد     …………………………………………………………………………                                72

نمودار 4-9. هیستو گرام متغییر رهبری خدمتگزار     ……………………………………………………………….                                           73

چکیده

با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

در این پژوهش اعتماد به رهبر به عنوان متغییر وابسته و رابطه آن با  مدیریت مشارکتی به عنوان متغییر مستقل ورهبری خدمتگزار به عنوان متغییر تعدیلگر مورد بررسی قرار گرفت .جامعه مورد بررسی 844 نفر از کارکنانادارات امور مالیاتی استان گیلان بوده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و  همچنین روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.از روایی محتوا برای سنجش روایی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است 192 نفرنمونه از روش تصادفی انتخاب گردیده اندو فرضیات پژوهش توسط آزمون پیرسون و  رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند که پس از تجزیه و تحلیل داده شده مشخص گردید بین مدیریت مشارکتی(سطح مشارکت انفرادی ، سطح مشارکت اجتماعی ، مشارکت اقتصادی/استراتژیک) و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی ، ابعاد مدیریت مشارکتی ، اعتماد ، رهبری خدمتگزار ، کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید