پایان نامه: رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

چکیده تحقیق

اهمیت و توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان منابع ارزشمند سازمان، مورد عنایت خاص پژوهشگران و مدیران است.سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را درک کنند،می توانند قبل از کناره گیری کارکنان،با استفاده از سیاستها و روشهای مطمئن،مدیریت موثری را در فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی کارا بکار گیرند. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به مطالعه رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر تکنیک اجرا توصیفی است.برای جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضیات  از پرسشنامه استفاده گردیده است. به منظور سنجش تمایل به ترک خدمت،پرسشنامه استاندارد  لیونز ، عدالت توزیعی پرایس و مولر ، عدالت تعاملی و عدالت  رویه ای کولکوئیت، حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران و تعهد سازمانی پورتر استفاده شده است، که همه متغیرها با طیف پنج گزینه ای لیکرت و در مقیاس فاصله ای  اندازه گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان گمرکات استان گیلان  شامل 320 نفر هستند. در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است که شامل 229 نفر می باشند. روش آماری  مورد استفاده در این تحقیق روش معادله ساختاری است که کلیۀ تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 بررسی و برآورد متغیرها صورت پذیرفت. در نهایت فرضیات پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید، حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه منفی دارد و همچنین تعهد با ترک خدمت رابطه منفی دارد. همچنین نقش تعهد سازمانی و حمایت سازمانی به عنوان میانجی تائید شد.

واژگان کلیدی :عدالت سازمانی،تمایل به ترک خدمت، حمایت سازمانی ادراک شده،تعهد سازمانی

فصل1

کلیات تحقیق

1-1)مقدمه

یکی از معضلات و مشکلات اساسی سازمانها،ترک خدمت کارکنان به ویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است،مدیران و محققان کناره گیری از کار را پرهزینه،مشکل آفرین و بیشتر با عواقب تهدید کننده برای کارآیی سازمان می دانند.بدین جهت ترک خدمت،توجه خاص پژوهشگران و مدیران را به خود معطوف داشته است،به گونه ای که در ربع قرن اخیر بیش از 1000 مورد تحقیق در این موضوع انجام شده است..یافته های علمی نشان می دهد که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود،یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی کنند، بلکه، تمایل به ترک شغل را بصورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر،اقدام به ترک شغل می نمایند. در گمرک نیزکه یک سازمان تخصصی وحاکمیتی است منابع انسانی نقش مهم و ارزنده ای دارند از این­رو در این تحقیق محقق بر آن است  تا موضوع ترک خدمت را در گمرکات استان گیلان مورد بررسی قراردهد و در این مسیر ابتدا ضمن بیان مساله به ضرورت و اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.