پایان نامه رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزاد غفوری

استاد مشاور:

دکتر علی زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات طرح

1-1 مقدمه…………………………… 2

1-2 بیان مسأله…………………………… 3

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن……………… 6

1-4 اهداف…………………………….. 8

1-4-1 هدف کلی…………………………….. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی…………………………….. 8

1- 5 فرضیه‌های تحقیق……………………………. 8

1-6 پیش فرض‌های تحقیق……………………………. 9

1-7 محدودیت‌های تحقیق……………………………. 9

1-8 تعریف مفاهیم و واژه‌ها…………………………… 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 رهبری…………………………….. 14

2-2-1 تعریف رهبری…………………………….. 14

2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش……………………….. 15

2-2-3 نظریه‌های رهبری…………………………….. 16

2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری…………… 17

2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری…………………….. 17

2-2-3-3 رهبری اقتضایی…………………………….. 20

2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی…………………………….. 23

2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر……………………………. 27

2- 3 تنیدگی…………………………….. 33

2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی…………………………….. 35

2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه……………………………. 35

2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی…………………………….. 36

2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی…………………………….. 37

2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی…………………………….. 38

2-3-3 اثرات تنیدگی…………………………….. 39

2-4 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………44

2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………….. 44

2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………… 47

2-5 جمع بندی…………………………….. 50

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 جامعه و نمونه تحقیق……………………………. 53

3-2 نوع و روش تحقیق……………………………. 54

3-3 متغیرهای تحقیق……………………………. 54

3-4 ابزار اندازه گیری…………………………….. 54

3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی………………………. 54

3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S)………

3-4-3 پرسشنامه تنیدگی…………………………….. 55

3-6 روش اجرا…………………………… 57

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………… 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی……………………. 59

4-1-1 جنسیت…………………………… 59

4-1-2 تأهل……………………………59

4-1-3 سن…………………………….. 60

4-1-4 مقطع تحصیلی…………………………… 60

4-1-5 رشته‌ی ورزشی…………………………… 61

4-1-6 سابقه ورزشی…………………………….. 61

4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته……………….. 62

4-1-8 تنیدگی……………………………62

4-1-9 سبک‌های رهبری…………………………….. 63

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها ………………….64

4-2-1 فرضیه صفر اول…………………………… 64

4-2-2 فرضیه صفر دوم:…………………………… 65

4-2-3 فرضیه صفر سوم…………………………… 66

4-2-4 فرضیه صفر چهارم……………………………. 67

4-2-5 فرضیه صفر پنجم……………………………. 67

4-2-6 فرضیه صفر ششم……………………………. 68

4-2-7 فرضیه صفر هفتم……………………………. 68

4-2-8 فرضیه صفر هشتم……………………………. 69

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 خلاصه تحقیق……………………………. 71

5-2 بحث و نتیجه‌گیری…………………………….. 74

5-3 پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………. 78

5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان……………………… 79

منابع……………………………. 80

پبوست ها…………………………… 87

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران دانشگاه‌های شهر تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایش و میدانی بود. 341 از ورزشکاران زن و مرد رشته‌های والیبال، هندبال، تنیس روی میز و بدمینتون دانشگاه‌های شهر تهران از جامعه 3000 نفری به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ی اطلاعات فردی، پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.L.S) و پرسشنامه تنیدگی (ملکی، رنجبر،1373) برای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق استفاده شد. روایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تأیید شده بود، هم چنین پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری شد که برای کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.L.S) آلفای کرونباخ بیشتر از 72/0 و برای پرسشنامه کلی آلفای کرونباخ برابر 89/0 و برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس، فراوانی و درصد و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کولموگراف- اسمیرنوف، خی 2، T مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های تحقیق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده شد. نتایج نشان داد: بیشترین میانگین نمره تنیدگی مربوط به دانشجویان پسر فعال در رشته های ورزشی انفرادی (2/24=SD، 2/112=m) و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان دختر فعال در رشته های ورزشی گروهی است (6/32=SD، 94=m). نتایج آزمون خی 2 نشان داد که در گروه مربیان رشته های انفرادی فراوانی سبک های آموزش و تمرین، دموکراتیک و بازخورد مثبت و در گروه مربیان رشته های تیمی نیز فراوانی مشاهده شده برای سبک های آمرانه و حمایت اجتماعی بیشتر از فراوانی مورد انتظار است. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تنیدگی ورزشکاران رشته های انفرادی (6/110=m) بیشتر از میانگین نمره تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی (97=m) است و ورزشکاران رشته های انفرادی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش نمره سبک رهبری آمرانه مربیان رشته های انفرادی با افزایش میزان تنیدگی ورزشکاران ارتباط دارد. افزایش نمره سبک های رهبری دموکراتیک و آمرانه مربیان رشته های تیمی با افزایش تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی همراه است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در ابتدای قرن بیست و یکم فشارهای عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه‌ی مردم را تشکیل می‌دهد که کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند به ویژه آنکه دنیای صنعتی و فراصنعتی حاصل، با گرفتاری‌های فراوان خود دهه‌ی اخیر را به یکی از پرفشارترین دوره‌های زندگی بشر تبدیل کرده است. نگرانی‌های افراد، نسبت به کار، خانواده و مشکلات اجتماعی، همگی بر انسان، این موجود زنده و حساس تأثیر گذارده و سبب می‌شود که فرد از لحظه‌ی بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی، متناسب است و گاه با آن سازگار نیست. مجموعه‌ی چنین حالتها و فشارهای ناشی از آن، در اصطلاح «تنیدگی[1]» خوانده می‌شود.

افزایش فشار محیط کار نیز که قابل مدیریت نباشد، منجر به تنیدگی می‌شود. اگر چه افزایش سطوح تنیدگی می‌تواند به انگیزه‌ی افراد برای دستیابی به کارهای شگفت‌انگیز کمک کند، تنیدگیِ تکان‌دهنده و کوتاه‌مدت، ویرانگر است و می‌تواند به اختلالهای جسمانی و روانی منجر شود (برایس ، 2007).

به کارگیری هر یک از سبک‌های رهبری توسط مربیان ممکن است در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ورزشکاران مؤثر باشد. موضوع تنیدگی در روانپزشکی سابقه طولانی دارد و سالهاست به سبب تأثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد، به عنوان یکی از موضوعات علم مدیریت، مورد مطالعه قرار گرفته است. تنیدگی باعث می‌شود که بدن انسان وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می‌دهد، در شرایط تنیدگی، با دشواری به انجام برساند (علوی و کاظم‌زاده، 1387).

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ‌بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاههای شهر تهران می‌پردازد. بدین منظور این پژوهش در پنج فصل نگارش شده است. فصل اول شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت مسأله، اهداف و فرضیات تحقیق، تعریف واژگان، سابقه و محدوده‌ی تحقیق می‌باشد. در فصل دوم، ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرند؛ سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شوند و سرانجام پژوهش‌های مختلفی که در راستای فرضیه‌ها و سؤالات اصلی این پژوهش در گذشته انجام گرفته‌اند مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند. در فصل سوم، نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری، ابزار مورد استفاده، متغییرهای تحقیق و روش‌های آماری، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، به طور دقیق، بررسی می‌شود. در فصل چهارم، داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در پایان در فصل پنجم، خلاصه‌ی نتایج تحقیق ارایه شده و سپس یافته‌های تحقیق با توجه به اهداف و نتایج تحقیقات انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده است. پس از بحث و نتیجه‌گیری بر اساس نتایج برخاسته از تحقیق پیشنهادات کاربردی ارایه گردیده است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه سنجش تاثیر کیفیت خدمات نام تجاری بیمه ایران بر اعتماد مشتریان به این نام تجاری در استان گ...
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه
پایان نامه ارشد ارتباط خود شکوفايي با تصوير ذهني از خدا
پایان نامه ارشد ارتباط سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی هدایت تحصیلی