پایان نامه رابطه بین سازگاری با بهره وری شغلی


هدف­ پژوهش

هدف اصلی

  • تبیین رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی
  • تبیین رابطه بین سازگاری با بهره وری شغلی

هدف­هاي فرعی

  • پیش بینی بهره وری کارکنان با توجه به رضایت شغلی و سازگاری
  • تبیین تفاوت بین بهره­وری کارکنان زن و مرد .

 

فرضيه­های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش:

  • بین رضایت شغلی و بهره­وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سازگاری کارکنان و بهره­وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه­های فرعی

  • رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش بینی بهره­وری شغلی کارکنان در سطح معناداری می باشد.
  • بین بهره­وری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

تعريف واژه­ها و اصطلاح­ها

تعاريف نظري

الف)بهره وری:

در مدل اچیو[۱]، الگوی هرسی وگلدسمیت[۲](۱۹۹۴)، بهره وری کارکنان معادل برآیندی از مؤلفه های توانایی[۳]، وضوح[۴]، کمک[۵]، انگیزه[۶]، ارزیابی[۷] ، اعتبار[۸]، محیط[۹] می باشد. همچنین بهره‌وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد (رفيعي و زيبايي،۱۳۸۲).

ب)رضایت شغلی:

اسمیت، کندال و هالین (۱۹۶۹) معتقد هستند، رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر می باشد (به نقل از هومن،۱۳۸۱).

ج) سازگاری:

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت­های استرس­زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار می­برد گفته می­شود (سادوک و سادوک[۱۰]، ۲۰۰۳).

[۱]-achieve

[۲]-Hersy & Goldesmit

[۳]-ability

[۴]-clarity

[۵]-help

[۶]– incentive

[۷]-evaluation

[۸]-validity

[۹]-environment

[۱۰]– Sadock&Sadock

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد