پایان نامه رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی


دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان

رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی

استاد راهنما

دکتر مصطفی نیکنامی

استاد مشاور

دکتر مرتضی  طاهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی در سال 93-94 با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که جمعاً 303 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان 170 نفر بدست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده ویک و لئون و اثربخشی سازمانی ساخته هوی و همکارانش بدست آمد. پایایی هر دو پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام مشخص گردید که از بین پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده سه مؤلفه نوآوری، اجرا و برنامه قادر به پیش‌بینی متغیر اثربخشی سازمانی هستند و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد تفاوت معناداری بین دانشکده‌های مختلف از نظر بعد سازمان یادگیرنده وجود ندارد اما از نظر نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی بین دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد.

 

 کلید واژه‌ها: سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، نوآوری، دانشگاه.

 

فهرست مطالب                                         عنوان                                                              صفحه

                                          

فصل اول: کلیات پژوهش

2مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
6چهارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….
7اهداف کلی و ویژه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………
7هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8سؤال‌های کلی و ویژه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….
8سؤال کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8سؤال‌های ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8تعاریف نظری مفاهیم سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………
9تعریف نظری اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………
10تعاریف عملیاتی مفاهیم سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………..
10تعریف عملیاتی اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان یادگیرنده
12یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13یادگیری در سطح فردی…………………………………………………………………………………………………………………….
13یادگیری در سطح تیمی یا گروهی…………………………………………………………………………………………………….
14یادگیری در سطح سازمان………………………………………………………………………………………………………………….
15تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..
16فرایند یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….
17انواع یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….
18تعریف و مفهوم سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………………………………………….
21تاریخچه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………..
23تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………..
25ویژگی‌های سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………….
26مزایای بالقوه سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………
28تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی…………………………………………………………………………
29سازمان یادگیرنده به عنوان مزیت رقابتی پایدار………………………………………………………………………………..
30سازمان یادگیرنده از دیدگاه دیگر صاحب‌نظران………………………………………………………………………………..
30سنگه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31گاروین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31جفارت و مارسیک………………………………………………………………………………………………………………………………
32مارکوآرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
32آرگریس و شون…………………………………………………………………………………………………………………………………..
33واتکینز و مارسیک………………………………………………………………………………………………………………………………
34مامفورد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اثربخشی سازمانی
35تعریف و مفهوم اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..
36اثربخشی فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………
36اثربخشی گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
36اثربخشی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………
37بررسی تاریخی مفهوم مفهوم اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………..
39روش‌های سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………
40روش مبتنی بر تأمین هدف………………………………………………………………………………………………………………..
40روش مبتنی بر تأمین منابع………………………………………………………………………………………………………………..
41روش مبتنی بر فرآیند درونی……………………………………………………………………………………………………………..
42روش‌های نوین برای سنجش اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………..
42روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع…………………………………………………………………………………
43روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………………………………………………
45مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها…………………………………………………………………………….
46معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………
49تئوری‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..
49دیدگاه لیکرت……………………………………………………………………………………………………………………………………..
50دیدگاه استیرز……………………………………………………………………………………………………………………………………..
51دیدگاه کمپل………………………………………………………………………………………………………………………………………
52دیدگاه پارسونز……………………………………………………………………………………………………………………………………
پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
53پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
58پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………
61خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: روش پژوهش
64روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..
64جامعه‌ی مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..
64دامنه‌ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..
64نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………
65ابزار اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری داده‌ها………………………………………………………………………………………..
67روایی و پایایی ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….
70روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….
70روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
73یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….
73توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها………………………………………………………………………………
73جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
74سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
75سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………..
76سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………
79یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….
79بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………….
79آزمون سؤالهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………
79آزمون سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………
80آزمون سؤال ویژه اول………………………………………………………………………………………………………………………….
81آزمون سؤال ویژه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………
82آزمون سؤال ویژه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
85خلاصه و بحث در مورد یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………..
85خلاصه یافته‌های سؤال اصلی و بحث در مورد آن………………………………………………………………………………………………
86خلاصه یافته‌های سؤال ویژه اول و بحث در مورد آن……………………………………………………………………………
87خلاصه یافته‌های سؤال ویژه دوم و بحث در مورد آن………………………………………………………………………..
87خلاصه یافته‌های سؤال ویژه سوم و بحث در مورد آن……………………………………………………………………….
88بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..
89پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………….
90پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….
92محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
15جدول 2-1) تعاریف یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………
17جدول 2-2) مراحل اصلی فرایند یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….
20جدول 2-3) سیر تاریخی مفهوم سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………….
24جدول 2-4) تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده………………………………………………………………
29جدول 2-5) تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی……………………………………………………
37جدول 2-6) سیر تاریخی اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………..
44جدول 2-7) چهار الگوی ارزشهای اثربخشی……………………………………………………………………………………..
45جدول 2-8) مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد آنها………………………………………………….
51جدول 2-9) معیارهای اثربخشی سازمانی از دیدگاه استیرز……………………………………………………………..
52جدول 2-10) مؤلفه‌های مدل اثربخشی سازمانی پارسونز………………………………………………………………..
56جدول 2-11 خلاصه پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………..
60جدول 2-12 خلاصه پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………
64جدول 3-1) شرکت کنندگان پژوهش به تفکیک دانشکده………………………………………………………………
65جدول 3-2) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………….
65جدول 3-3) ابعاد و نمونه سؤالات پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………
66جدول 3-4) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه اثربخشی سازمانی………………………………………………………….
66جدول 3-5) نمونه سؤالات پرسشنامه اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………
67جدول 3-6) ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده…………………………………………………….
68جدول 3-7) ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده‌ی عامل استخراج شده درمقیاس سازمان اثربخش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
69جدول 3-8) تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس و بارهای عاملی برای 8 سؤال سازمان اثربخش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
70جدول3-9) ضرایب پایایی مقیاس………………………………………………………………………………………………………
73جدول 4-1) توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………….
74جدول 4-2) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………….
75جدول 4-3) توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان………………………………………………..
76جدول 4-4) توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت کارکنان……………………………………………………………….
77جدول 4-5) آماره‌های توصیفی برای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده………………………………………………….
78جدول 4-6) آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی به تفکیک دانشکده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….
79جدول 4-7) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش…………..
79جدول 4-8) بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی………….
80جدول 4-9) نتایج رگرسیون مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی سازمانی در گام آخر…………
81 متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون……t جدول 4-10) ضرایب استاندارد، غیر استاندارد و آمار
81جدول 4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی میزان برخورداری دانشکده‌ها از ابعاد سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………
82جدول 4-12) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی به تفکیک دانشکده…………………………………………………………………………………………………………
82جدول 4-13) نتایج آزمون تعقیبی توکی…………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل‌ها
7شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..
23شکل 2-1) خاستگاه‌های ظهور و تکامل سازمان یادگیرنده……………………………………………………………..
28شکل 2-2) تکامل فکری سازمان‌ها……………………………………………………………………………………………………
37شکل 2-3) ارتباط بین دیدگاه‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………….
40شکل 2-4) بخش‌های مختلف اثربخشی سازمان………………………………………………………………………………
50شکل 2-5) رابطه میان متغیرهای علتی، میانجی و بازده………………………………………………………………….
فهرست نمودارها
69نمودار 3-1) نمودار سنگ ریزه‌ی کتل……………………………………………………………………………………..
74نمودار 4-1) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت………………………………………………………………..
75نمودار 4-2) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سن……………………………………………………………………….
76نمودار 4-3) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………..
77نمودار 4-4) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..
فهرست منابع
93منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
97منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست‌ها
پرسشنامه سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………103
پرسشنامه اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………104

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید