پایان نامه رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ­ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی     گرایش: مالی

عنوان:

رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه……………………………….. 3

1-2)بیان مسئله…………………………… 4

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 5

1-4)اهداف تحقیق………………………….. 7

1-5)سوالات تحقیق………………………….. 7

1-6)چهارچوب نظری…………………………. 7

1-7)فرضیه های  تحقیق……………………… 10

1-8)تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………….. 11

1-9)قلمرو تحقیق………………………….. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق

2-1)مقدمه……………………………….. 15

2-2)بازار مالی…………………………… 15

2-3)مشخصات شرکت و بازده سهام………………. 15

2-4) تامین مالی در بازارهای مالی…………… 18

2-5)جایگاه انواع روش های تأمین مالی………… 21

2-6)بازده سهام…………………………… 41

2-7)عوامل موثر در تقسیم بندی انتخاب منبع مالی.. 42

2-8)هزینه های تامین مالی………………….. 45

2-9)رویکرد نوین ساختار سرمایه……………… 49

2-10) تاثیر روش های تامین مالی بر بازده شرکت ها 50

 

2-11) پیشینه تحقیق……………………….. 52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه………………………………. 56

3-2) روش  تحقیق………………………….. 56

3-3)جامعه و نمونه آماری…………………… 57

3-4) روش گردآوری تحقیق……………………. 58

3-5)متغیرهای تحقیق……………………….. 58

3-5-1)متغیرهای مستقل……………………… 58

3-5-2)متغیر وابسته……………………….. 58

3-5-3)متغیرهای کنترلی…………………….. 58

3-6)مدل های رگرسیونی تحقیق………………… 59

3-7)روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات………. 59

3-7-1)بررسی فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی……… 59

3-7-2) آزمون پایایی متغیرها و اهمیت آن……… 65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………. 68

4-2) آمار توصیفی داده‎های مورد مطالعه……….. 68

4-3) توصیف متغیر های تحقیق………………… 69

4-4)روش آزمون فرضیات تحقیق………………… 77

4-5)آزمون نرمال بودن جملات خطا……………… 78

4-6)آزمون فرضیات تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………. 88

5-2) نتیجه گیری………………………….. 88

5-3)خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیه ها ……….. 88

5-4)نتایج کاربردی آزمون فرضیه ها…………… 89

5-5) پیشنهادهای تحقیق…………………….. 90

5-5-1)پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق…………. 90

5-5-2)پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی………….. 90

5-6) محدودیت های تحقیق……………………. 90

منابع و ماخذ…………………………….. 92

پیوست ها

فهرست جداول

جدول (1-1)اطلاعات مربوط به متغیرها و نحوه محاسبه آن ها    13

جدول(2-1)ویژگی های روش های تامین مالی کوتاه مدت 23

جدول(2-2)ویژگی های روش های تامین مالی میان مدت و بلندمدت 25

جدول(4-1)نمایش نام متغیرها………………… 68

جدول(4-2)توصیف متغیر خالص تغییر در تامین مالی داخلی 69

جدول(4-3)توصیف متغیر خالص تغییر درسرمایه تامین شده از منابع خارجی……………………………………….. 70

جدول(4-4)توصیف متغیر خالص تغییر در تامین مالی کل 71

جدول(4-5)توصیف متغیر خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی………………………………. 72

جدول(4-6)توصیف متغیر سودهای غیرعادی………… 73

جدول(4-7)توصیف متغیر ضریب تغییرات سود عادی….. 74

جدول(4-8)توصیف متغیر اندازه شرکت…………… 75

جدول(4-9)توصیف متغیر بازده غیرعادی انباشته  سهام 76

جدول(4-10)نتایج آزمون ریشه واحد متغیّر های تحقیق 77

جدول(4-11)نتایج آزمون ریشه واحد متغیر ضریب تغییرات سود عادی  78

جدول(4-12)نتایج آزمون چاو فرضیه اصلی……….. 81

جدول(4-13)نتایج آزمون هاسمن فرضیه اصلی……… 81

جدول(4-14)آزمون فرضیه اصلی تحقیق…………… 82

جدول(4-15)نتایج آزمون چاو فرضیه فرعی اول……. 83

جدول(4-16)آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق……….. 83

جدول(4-17)نتایج آزمون چاو فرضیه ی فرعی دوم و سوم 85

جدول(4-18)آزمون فرضیه فرعی دوم و سوم تحقیق….. 85

جدول(5-1)خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیه ها……. 89

فهرست نمودارها

نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق……………….. 9

نمودار(4-1)هیستوگرام  متغیر خالص تغییر در تامین مالی داخلی   69

نمودار(4-2)هیستوگرام  متغیر خالص تغییر درسرمایه تامین شده از منابع خارجی…………………………………… 70

نمودار(4-3)هیستوگراممتغیرخالص تغییردرتامین مالی کل  71

نمودار(4-4)هیستوگرام  متغیر خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی…………………………. 72

نمودار(4-5)هیستوگرام  متغیر سودهای غیرعادی….. 73

نمودار(4-6)هیستوگرام  متغیر ضریب تغییرات سود عادی   74

نمودار(4-7)هیستوگرام  متغیر اندازه شرکت…….. 75

نمودار(4-8)هیستوگرام  متغیر بازده غیرعادی انباشته  سهام  76

نمودار(4-9)هیستوگرام  نتایج آزمون JB……….. 79

نمودار(4-10)هیستوگرام  نتایج آزمون JB با در نظر گرفتن متغیر موهومی……………………………………….. 80

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است. بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکت ها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند. گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می‎تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیم‎های آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود. هدف اصلی این تحقیق رابطه روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) و بازده واقعی سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائی ها، بدهی بلند مدت به کل دارائی ها، درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکت‎ها را برای یک دوره مالی بین سالهای  1386الی 1390 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارت است از شرکت هایی که فقط از روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) استفاده نموده اند. برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورت های مالی حسابرسی شده بین سالهای 1386 الی 1390 موجود در نرم افزار ره آورد و آزمون های آماری مناسب و با کمک نرم افزار Spss و Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  استفاده شرکت ها از  روش های تامین مالی، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت دارد و ارتباط روش های تامین مالی بر بازده مورد تایید قرار گرفت.

   کلمات کلیدی:روش های تامین مالی، انتشار سهام، استقراض، سودانباشته، بازدi

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید